Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frö till frö - NTA

Skapad 2017-04-24 12:20 i Västra skolan Hudiksvall
Frö till frö är ett tema där eleverna utvecklar en rad erfarenheter och kunskaper om växters utseende, livscykel, livsvillkor och samspel med andra organismer.
Grundskola 4 Biologi
Inom ett ekosystem samspelar växter och andra organismer med sin miljö och med varandra. Växter går igenom bestämda stadier i sin utveckling, som en del av den process vi kallar livscykel.

Innehåll

Beskrivning

Uppdragens inbördes ordning följer växtens livscykel.

Läs mer på www.nta.kva.se

 

ARBETSGÅNG

Temat består av 10 uppdrag:

Fröet

Uppdrag 1: Vår nytta av växter
Vi diskuterar hur växter kan vara viktiga för oss människor på många olika sätt.

Uppdrag 2: Frukter och frön
Vi undersöker olika frukter och frön och deras respektive funktioner. Frukters och fröers utseende kan spela roll för hur fröet sprids.

Uppdrag 3: Under skalet på ett frö
Vi observerar ett frös olika delar och beskriver deras respektive funktion. Vi undersöker hur vatten underlättar för frön att gro.

Uppdrag 4: Dags att så
Vi planerar frön och diskuterar vad de behöver för att gro och växa.

Plantan

Uppdrag 5: Gallring och konkurrens
Vi gallrar våra plantor och diskuterar samband mellan gallring, konkurrens och växters tillväxt.

Uppdrag 6: Varför växer plantan?
Vi ritar tillväxtdiagram och börjar föra anteckningar om tillväxten. Vi läser i temaboken och samtalar om var plantan får materia att växa ifrån. 

Uppdrag 7: Blad och knopp
Vi observerar och namnger plantans olika delar och beskriver deras respektive funktion.

Blomman

Uppdrag 8: Nu blommar det!
Vi undersöker blommans delar och vad olika pollineringsstrategier innebär.

Uppdrag 9: Pollinering
Vi studerar pollinering. Vi funderar över samspel mellan växt och pollinatör och på vilket sätt det är viktigt även för oss människor.

Uppdrag 10: Skördetid
Vi skördar frön från våra plantor, jämför våra resultat och förklarar dem utifrån kunskaper om växters livsvillkor. Vi sammanfattar vårt arbete och redovisar.

MÅL FÖR TEMAT

I tema Från frö till frö får eleven möjlighet att utveckla följande förmågor:

- Genomföra systematiska undersökningar av livsvillkor för fröer och plantor

- Beskriva vad en planta behöver för att leva och ge exempel på ekosystemtjänster som växter står för

- Beskriva fröers och plantors utseende och ge exempel på växters anpassningar för att leva och föröka sig

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör människans beroende av och påverkan på naturen  och vilken betydelse det kan ha för en hållbar utveckling

- Diskutera vad vetenskapliga upptäcker som rör växter haft för människans levnadsvillkor och syn på naturen

- Använda information från arbetet med temat till att skapa en presentation om växters livsvillkor och livscykel

Lgr 11

SYFTE

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, 

- genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

CENTRALT INNEHÅLL

Natur och samhälle

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. 

Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologin och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Biologins metoder och arbetssätt

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga
rapporter.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

BEDÖMNING

Det som bedöms är hur väl eleven kan:

- Planera och genomföra undersökningar som rör fröer, plantor och pollinering

- Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

- Dokumentera sina undersökningar i text och bild

- Förklara hur fröet gror, på vilket sätt plantan tillväxer med hjälp av fotosyntesen och vilken betydelse blomman har för förökning

- Beskriva fröers, plantors och blommors utseende och visa på anpassningar som rör växters möjlighet att gro, tillväxa och föröka sig

- Beskriva hur växter samspelar med sin omgivning, till exempel för att få materia att växa av.

- Beskriva hur växter samspelar med andra organismer, till exempel när det gäller konkurrens, fröspridning och pollinering.

- Beskriva vilken nytta växter har för oss människor och på vilket sätt vi påverkar växters livsvillkor, t ex genom trädgårdsskötsel eller jord- och skogsbruk

- Samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och människans beroende av och påverkan på naturen

- Berätta om hur vetenskapliga upptäcker som rör växter har påverkat människans levnadsvillkor och syn på naturen

- Presentera resultatet av arbetet med åkerkålen som en poster

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: