Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i matematik åk 6 2017

Skapad 2017-04-25 08:40 i Simrislundsskolan Simrishamn
Resultat och analys av nationella proven åk 6 Skolverket.
Grundskola 6 Matematik
Under våren i åk 6 genomförs nationella prov i matematik för alla elever i Svensk grundskola. Provet består av fyra delprov varav ett är muntligt och de övriga tre är skriftliga. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Innehåll

Information om proven

Resultatprofil över de nationella proven i matematik i årskurs 6.

 

 Nedan visas poängresultat för de olika delproven och om eleven har nått kravnivån eller ej nått kravnivån. Man kan också se elevens poäng fördelade på elevens förmågor i matematik.

I kommentarsrutan ges en kommentar 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Nått eller ej nått kravnivån på respektive delprov

F
Ej Nått kravnivån 37 poäng
E
Minst 37 poäng
D
Minst 58 poäng Minst 13 poäng på lägst nivå C
C
Minst 78 poäng Minst 24 poäng på lägst C nivå
B
Minst 94 poäng Minst 8 poäng på A nivå
A
Minst 107 poäng Minst 13 poäng på nivå A
Nationella prov
Resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: