Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-04-25 19:26 i Ekenäs skolan Stenungsund
Medeltiden i Norden; från Olof Skötkonung och kristendomens införande till unionsupplösningen och Stockholms blodbad.
Grundskola 5 Svenska Historia Religionskunskap
Medeltiden - mitt i tiden? Det hände mycket i Norden och i Europa under den tid vi kallar medeltiden. Kyrkan spelade en viktig roll i människors liv, städer växte fram, nationer bildades och en fasansfull sjukdom härjade!

Innehåll

Så här jobbar vi:

- Du ser filmer, bl.a. Med Ahmed i medeltiden, och deltar i gemensamma diskussioner och genomgångar kopplade till filmerna.

- Du läser faktatexter från olika medier och källor, enskilt och gemensamt. Du deltar i samtal kring det vi läser och svarar på instuderingsfrågor. Du får också träna på hur man kan föra resonemang kring historiska händelser, lära dig olika analysmodeller (t.ex. orsak-verkan) och att se på händelser ur olika perspektiv.

- Du får också fundera kring olika sorters historiska källor, deras trovärdighet och användbarhet.

-Du arbetar på djupet med ett område som du väljer själv tillsammans med en liten grupp. Valfritt sätt att redovisa

- Du visar inom fyra stora områden från Medeltiden att du kan föra resonemang samt att du kan göra likheter och skillnader med dagens samhälle, du får själv välja muntligt eller skriftligt.

Viktiga begrepp inom temat 

Påve, storman, nunna, munk, kyrka, kloster, biskop, korståg, digerdöden, trälar, de fyra stånden (adel, präster, borgare, bönder), köpmän, hantverkare, gesäll, lärling, mästare, skatt, fogde, storman, Hansan. Dessutom borg, fästning, gästabud, riddare, kröning, sigill, förmyndare, hertig, union, jarl, 

Kunskapskrav:

Du ska känna till

 • kyrkans betydelse och makt över folket och de styrande.
 • något omhur livet i ett kloster fungerade.
 • viktiga och betydelsefulla personer, bl.a. Ansgar, Olof Skötkonung, Heliga Birgitta, Magnus Ladulås, Birger Jarl.
 • hur städer började växa fram och hur och varför de Nordiska rikena växer fram och förändras.
 • vad Hansan var och hur den ökade handeln och kontakten med andra länder påverkade människorna i Norden.
 • de fyra stånden och vad de innebar.
 • viktiga begrepp.
 • lag och ordning i samhället under medeltiden.
 • något om historiska källor.

 Bedömning

Jag bedömer;

 • din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp.
 • hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid. 

Det här visar du i diskussioner kring filmer, genom övningar och förhör under lektionerna, genom ditt grupparbete samt genom enskild redovisning, antingen muntligt eller skriftligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: