Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forna civilisationer

Skapad 2017-04-26 13:31 i Rödsleskolan Oskarshamn
Arbetsområdet omfattar flodkulturerna och antikens Grekland och Rom.
Grundskola 7 Historia
Människorna var till att börja med nomader som levde på sådant som fanns att jaga och plocka i naturen. I slutet av den långa perioden skedde en massa olika förändringar som gjorde att människan blev bofast i ett organiserat samhälle. De första civilisationerna kallas för flodkulturer eftersom de uppstod vid de stora floderna, t ex Eufrat och Tigris i Mesopotamien och Nilen i Egypten. Under antiken var Grekland och Romariket två mäktiga högkulturer i Europa. Kunskap om hur människor har levt i andra tider och på andra platser hjälper oss att förstå varför världen ser ut som den gör idag. Vi kan fortfarande, än idag, besöka och uppleva denna tid genom olika turistattraktioner.

Innehåll

Ur syftet:

 Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Konkretiserade mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

* orsaker till och konsekvenser av att människan gick från att vara nomad till att bli bofast.

* varför de första civilisationerna växte fram kring stora floder.

* vad som kännetecknade en flodkultur.

*  hur de första samhällena var uppbyggda och organiserade.

* vilka spår de första samhällena/högkulturerna har lämnat efter sig.

* ursprunget till vår demokrati.

* människors olika levnadsvillkor under dessa tidsperioder.

* skillnader och likheter mellan hur barn, kvinnor och män levde under antiken.

* vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid.

* historiska begrepp som hör till arbetsområdet.

 

Förmågor:

Du kommer att träna din förmåga att:

* analysera och beskriva samband.

* göra jämförelser mellan dåtiden och dagens samhälle, dvs se likheter och skillnader.

* tolka historiska källor och resonera kring deras trovärdighet.

* använda historiska begrepp.

 

Arbetssätt och undervisning:

Vi utgår från vår lärobok, So:S historia. Vi läser olika faktatexter tillsammans, diskuterar innehållet samt jobbar med instuderingsfrågor. Det blir genomgångar där vi antecknar viktig fakta tillsammans. Diskussioner sker både i helklass och i smågrupper.

Dessutom analyserar vi bilder från historiska källor samt gör jämförelser mellan dåtiden och dagens samhälle. Vi ser även filmer och flippade clip som hör till arbetsområdet.

Visa vad du lärt dig

Prov efter avslutat arbete samt diagnoser och läxförhör under arbetets gång. Dessutom visar du din förmåga under arbetet på lektionerna. 

 

Bedömning

Se matris baserad på kunskapskraven för åk 9.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Matris baserad på kunskapskraven i historia för åk 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under¬ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: