Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i ämnet kemi och teknik "Vårt vatten" Växjö Montessoriskola

Skapad 2017-05-04 16:29 i Växjö Montessoriskola Grundskolor
Vatten användning i världen och i Växjö. Vi studerar och lär oss om dagvatten, dricksvatten, avloppsrening och hur vi kan använda vårt dagliga vatten på ett hållbart sätt.
Grundskola 4 – 5 Kemi Teknik

Från det att människan började bo tillsammans i större städer har vi haft ett behov av tekniska system för dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten för att skydda våra vattendrag från att smutsas ner av smutsigt vatten och för att skydda oss från smitta. Vi har lärt oss att rena det både med kemikalier och att härma naturens egen rening av vatten.

Det viktigaste arbetet för att dina barn och barnbarnsbarn också ska ha rent vatten gör du genom att själv lära dig hur du bäst tar hand om det vatten du använder varje dag. Hur mycket tror du det går åt för dig en vanlig dag?

Innehåll

1 Vad ska vi lära oss? Hur?

Vad?

Vi lär oss om:

vattnets olika former (fast, flytande, gas)
kretslopp:vatten i naturen, dagvatten, dricksvatten, avloppsrening
sopsortering
olika sätt att rena vatten
vad vi kan spola ner
vad vi inte ska spola ner

Hur?

Vi lär oss begrepp:
smälta, avdunsta, kondensera och stelna
sedimentering, dagvatten, dricksvatten, filter, grundvatten, avloppsrening (de olika stegen). 

Exkursion dagvatten
laborationer: vattnets kretslopp, ytspänning, sedimentering, papperslabb och sorteringstest.
Studiebesök på "Sundet".
Vi beskriver tekniska system muntligt och skriftligt. Hur de utvecklats, varför och vilken betydelse det har för oss människor, djur och natur..

2 Vad kommer bedömas?

Exempel på bedömningsmatris

Godtagbar nivå

God nivå

Mycket god nivå

Få relevanta fakta, begrepp, exempel, konkretiseringar och argument om olika energikällor och vad de används till...

Flera relevanta fakta, begrepp, exempel, konkretiseringar och argument om olika energikällor och vad de används till...

Många relevanta fakta, begrepp, exempel, konkretiseringar och argument om olika energikällor och vad de används till...

Få och korta resonemang om samband, orsaker, konsekvenser, lösningar, jämförelser, perspektiv och problematiseringar...

Flera och långa resonemang om samband, orsaker, konsekvenser, lösningar, jämförelser, perspektiv och problematiseringar...

Många och längre resonemang om samband, orsaker, konsekvenser, lösningar, jämförelser, perspektiv och problematiseringar...

3 Långsiktigt mål - syfte

SE avsnitt 1

4 Centralt innehåll

5 Kunskapskrav

Matris

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Tk Ke
Bedömningsmatris NO åk 4-6

Kunskaper

påbörjat
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Begrepp - NO
Du visar dina kunskaper genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins, fysikens och kemins begrepp.
Du visar dina kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins, fysikens och kemins begrepp.
Du visar dina kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins, fysikens och kemins begrepp.
Använda information
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Naturvetenskaplig undersökning

påbörjat
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Genomföra undersökningar
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Frågeställningar & planeringar
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Säkerhet
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Slutsats & felkällor
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör tydliga dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Samtal & diskussion

Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör...
påbörjat
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Energi, miljö, hälsa & samhälle
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och ramföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Organismers liv & ekologiska samband
Du kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Resonemang

påbörjat
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Vatten
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: