Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HISTORIA ÅK 8 - Revolutionernas tid

Skapad 2017-05-05 09:21 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 8 Historia
Vi kommer arbeta med den amerikanska, franska och industriella revolutionen. Tre händelser som har påverkat den tid vi lever i idag.En revolution är en snabb och genomgripande förändring då något nytt skapas. Ofta talar man om en politisk revolution där de som gör revolution tvingar personerna som har makten att lämna sina positioner. Exempel på politiska revolutioner är amerikanska revolutionen 1775, franska revolutionen 1789. En annan typ av revolution är den industriella revolutionen på 1800-talet. Då förvandlades samhället mycket snabbt från att ha varit uppbyggt kring jordbruk till att vara organiserat kring industrier och städer (NE.se).

Innehåll

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Vi kommer arbeta med den amerikanska, den franska och den industriella revolutionen. Den kamp som människorna i Europa förde kom att få konsekvenser för kommande generationer, ända fram i våra dagar.

 

Syfte och centralt innehåll (LGR-11)

Historia

 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 • Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Revolutioner och framväxt av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar.
 • Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

 

Du ska visa att du kan:

 • Berätta om och analysera orsakerna till, och konsekvenserna av de tre revolutionerna.
 • Analysera någon utvecklingslinje och försöka göra kopplingar till nutid.
 • Förstå och använda viktiga begrepp (som tex. revolution, jämlikhet, ideologi, diktatur, demokrati).
 • Redogöra för hur olika grupper (ex. män, kvinnor, borgare, bönder, adel, fattiga, rika) påverkades av revolutionerna.
 • Kunna lyfta fram dina åsikter och tankar, skriftligt och muntligt

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar.
 • Läsning av olika texter ur läromedlen 7-9 Historia, Levande historia 8
 • Arbete i grupp och enskilt med den historiska modellen: orsaker - händelseförlopp - konsekvenser
 • Arbete med dramatisering av ett historiskt förlopp
 • Källövningar 
 • Arbete med arbetsuppgifter
 • Filmer

Bedömning

Det som kommer att bedömas genom lektionsarbete och skriftligt förhör är:

 • dina faktakunskaper i området
 • att visa att du kan se orsaker och konsekvenser
 • din förmåga att se samband mellan dåtid och nutid
 • att du kan dra slutsatser
 • att kunna förklara ord och begrepp tillhörande ämnet
 • att vara källkritisk

Matriser

Hi
Matris Revolutionernas tid åk 8

Bedömningen avser

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
• använda en historisk referensram
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Förmåga att
• använda en historisk referensram
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Förmåga att
• använda en historisk referensram
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Förmåga att
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Förmåga att
• använda historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: