Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema natur och miljö

Skapad 2017-05-05 12:31 i Antistilla förskola Fristående förskolor
Förskola

Innehåll

Mål

att barnen ska få kunskap om naturens djur och växter samt hur naturens kretslopp är uppbyggt och hur det bildar en helhet.

att barnen genom praktiska exempel ska få uppleva att de bidrar till att främja en bättre miljö nu och i framtiden.

att se naturens och jordens resurser som en tillgång och hur vi kan gå till väga för att nyttja dem på ett sparsamt sätt.

Syfte/intention.

Delaktighet, engagemang, inflytande och ansvar

 

Tillvägagångssätt

I vår strävan att nå vår intention och målsättning går vi tillväga på följande sätt:  

- Vi samlar skräp som finns i vår närmiljö. Förskolan är anmäld till en skräpplockar dag som annordnas av "håll Sverige rent".

- Forska och fördjupa oss i något av skogen växter eller djur.

-Så och plantera. Vad växer och vad växer inte? Varför /varför inte.

-Allemansrätten. Våra rättigheter att vistas i skog och natur, men också vilka skyldigheter det innebär.

-Återvinning. Hur kan vi ta tillvara och samtidigt spara på jordens resurser?

-Gårdsdag där vi tar hand om vår utemiljö.

 

 

 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö­ och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. (Läroplan för förskola)

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: