👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP svenska årskurs 5 läsåret 2017-2018

Skapad 2017-05-07 17:14 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för svenska under läsåret i årskurs 5
Grundskola 5 Svenska
Så här kommer vi att arbeta med svenska.

Innehåll

Svenska årskurs 5 läsåret 2017-2018

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att läsa, skriva och tala/samtala.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla en säkerhet i skrift

 • Kunna bedöma olika sorters texter samt utifrån respons bearbeta egna texter ex. handstil, röd tråd, stavning och skiljetecken
 • Skriva olika sorters texter som är strukturerade utifrån textsort ex. rubriker, ämnesspecifika ord och typiska uppbyggnad (både för hand och digitalt) ex. faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare
 • Kunna de vanligaste stavningsreglerna för elevnära ord ex. för dubbelteckning, k-ljudet före t, e- och ä-ljuden
 • Kunna betydelserna av olika skiljetecken ex. vanliga tecken som punkt, samt citattecken och semikolon
 • Vara säker på substantiv, verb och adjektiv och kunna skriva dessa i rätt form
 • Kunna använda en ordbok och andra hjälpmedel (som datorn) för att ta reda på hur ord stavas och vad det betyder
 • Skriva berättande texter med röd tråd och tydliga beskrivningar 
 • Skriva texter som förenar ord, bild och ljud ex. dikt, poesi och lyrik

¤ Utveckla en säkerhet i läsning

 • Läsa olika elevnära texter ex. skönlitteratur, sakprosa och argumenterande texter med flyt och inlevelse genom att använda fungerande lässtrategier
 • Kunna förstå, tolka och analysera texters genom att återge betydelsefulla delar och läsa mellan raderna  
 • Kunna jämföra olika sorters texter och kunna berätta med egna ord vad som utmärker en viss textsort
 • Kunna tolka och analysera texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor och ge korta omdömen om texterna
 • Känna till flera betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk och kunna göra en bokrecension samt värdera boken
 • Kunna söka information och kritiskt granska källmaterial och information samt förklara hur tillförlitligt material och källa är.

¤ Utveckla en säkerhet i tal

 • Kunna berätta om dina åsikter i olika situationer och argumentera för din sak ex. i beslutsprocesser, ställningstaganden och samhällsdebatten
 • Göra redovisningar och föredrag och där du varierar formen ex. bild, film och framställning
 • Planera, genomföra och sammanställa en intervju där du har ett tydligt undersökningsområde ex. karriär, barndom och intresse
 • Kunna uttrycka dig tydligt ex. känslor, ämnesspecifika ord och beskrivningar
 •  Känna igen de olika nordiska språken och kunna se regionala skillnader i det svenska språket

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Strategier för att lära sig och studieteknik
 • Språklekar
 • Lyssna
 • Berätta
 • Diskutera
 • Reflektera
 • Argumentera
 • Lässtrategier
 • Läsa
 • Läsförståelse
 • Högläsning
 • Läsa med inlevelse
 • Strategier för att skriva
 • Självvärdering
 • Ge respons på egna och andras texter
 • Skriva olika sorters texter (sagor, berättande, faktatexter och instruktioner, recensioner och webbtexter m.m.)
 • Handstil
 • Skrivstil
 • Skiljetecken
 • Olika sätt att strukturera en text
 • Språkets struktur (grammatik)
 • Stavningsregler
 • Rita/måla
 • Dramatisera
 • Film
 • Föredrag och redovisa (muntligt/skriftligt)
 • Söka information och kritiskt granska information
 • Självvärdering och ge respons till andra
 • Intervju
 • Ordlista
 • Dator och iPad m.m.
 • Dialekter
 • Språket i de nordiska länderna

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta praktiskt och teoretiskt
 • Utgå från elevernas frågor och intressen
 • Använda närmiljön
 • Digitala verktyg
 • Arbeta ämnesövergripande

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Tala
 • Skriva
 • Läsa
 • Hur du använder språket
 • Språklig struktur
 • Söka information

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Svenska bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2017-2018, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6