Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Markens kemi

Skapad 2017-05-08 19:43 i Stenstalidskolan Kristinehamn
Grundskola 7 – 9 Kemi
Markens kemi

Innehåll

Centralt innehåll

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö-och hälsosynpunkt.
 • Människans användning av energi-och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

 

Vi kommer att arbeta med genomgångar, laborationer, egen inläsning, instuderingsfrågor samt skriftligt prov. Kunskapskrav 5-9 bedöms löpande under lektioner samt inlämnade rapporter. Kunskapskrav 10-13 bedöms löpande under lektioner samt skriftligt prov.

Centrala begrepp och processer

 • Vad menar man med begreppet mark? S 86-87
  • Vi tar ett jordprov och analyserar.
 • Mineral och bergarter s 88-89
  • Vi identifierar några mineral och bergarter m h a kemiboken, internet samt lösblad 1 Vi undersöker mineral.
 • Malm – metallrika mineral. Lösblad Från malm till metall.
  • Laboration Masugnsprocessen
 • Olika typer av jordmån, s 90
 • Markförsurning, naturlig och mänsklig påverkan, s 91-92
 • Markens bördighet och mänsklig påverkan, s 92-95
  • Närsalter, gödsling och övergödning
  • Kvävets kretslopp och fosfor som råvara.
 • Tungmetaller: spridning och påverkan på naturen. S 96-97
 • Sammanfattning s 98

Instuderingsfrågor

Minns du? och Förstår du? s 99

 

 Kunskapskrav

5. Genomföra undersökningar

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

6. Användning av utrustning

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

7. Slutsatser kopplat till kemiska modeller

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.

8. Resonemang kring resultatens rimlighet

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

9. Dokumentation av undersökningar

Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

x 10. Använda kemins begrepp, modeller och teorier

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

x 11. Kemiska samband

Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.

x 12. Kemiska processer

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.

x 13. Hållbar utveckling

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: