Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP - Västanvinden/Guldfisken 17/18

Skapad 2017-05-09 13:17 i Västanvindens förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Vi vill väcka barnens nyfikenhet och respekt för alla våra olikheter och likheter samt för vår närmiljö. Olika är bra!

Innehåll

 • Vår magiska värld

Varför?

- Ökad vi-känsla.

- Fortsätta att synliggöra våra värdeord: Vi värdesätter en utmanade, tillåtande miljö där lärande sker genom glädje och delaktighet.

- Ökad respekt för varandra och omvärlden.

- Fortsätta utveckla ett demokratiskt förhållningssätt.

 

Syfte

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och respekt för alla våra olikheter och likheter samt för vår närmiljö.

Olika är bra!

 

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära?

 • utforska närmiljön
 • olika familjekonstellationer
 • olika kulturer, traditioner, lekar mat, mm.
 • ta tillvara på barnens tankar och idéer
 • att olika är bra.
 • introducera nya ord och begrepp.

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

 • Hur synliggör vi lärandet för barnen, pedagoger och vårdnadshavare? Hur gör vi det tydligt för alla?

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö,

Prioriterade mål utifrån Förskola och hem 2:4

Förskollärare ska ansvara för att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • Starta upp temat med karneval,pedagogerna överraskar barnen. Ta hjälp av studenterna.
 •  Använda instrument från olika länder, låta barnen skapa instrument.
 • Det kompetenta barnet - Låta barnen driva projektet framåt, vi tror på deras förmågor, tankar och idéer.
 • Barns inflytande - Efter barnens intressen uppmärksammar vi vart var och en bor. Lyssna på barnens olika tankar och reflektioner.
 • Vårdnadshavares involvering - Tillsammans med sitt barn ta foto på deras hem, låta barnen fotografera. Använda föräldrars kunskaper om deras olika kulturer och språk. Låta föräldrarna skriva en tankekarta innan projektet och även utvärdera efter.  
 • Kreativitet och de hundra språken  - Arbeta aktivt med alla uttrycksformer i temat.
 • Att lära tillsammans och av varandra - Olika är bra, allas tankar är värdefulla.
 • Nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter - Varje barn ska få möjlighet att uttrycka sig på sitt sätt. Vi ser över våra olika lärmiljöerna kontinuerligt.
 • Variation i arbetsformer - Olika undervisningsformer både utomhus och inomhus.
 • Olika gruppkonstellationer - Låta barnen möta varandra i olika former av samspel.
 • Introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm - Vad erbjuder vi, ett hållbart tänkande.
 • För barnen att ställa hypoteser - Vara närvarande pedagoger och ta tillvara på barnens reflektioner.

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

- Utifrån målen inom temat och projektet.

Hur ska dokumentationen göras?

- Fotografera, filma, text, reflektionsprotokoll, levande lärvägg  etc.

När ska dokumentationen göras?

- Regelbundet alla situationer, vi tar med oss reflektionsprotokoll när vi dokumenterar.  

Vem/vilka genomför dokumentationen?

- Hela arbetslaget och barnen.

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

- Arbetslaget och SKA-gruppen.

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

- Arbetslaget, ta tillvara på studenternas nya forskning och nya vetenskapliga artiklar. Söka artiklar på: Swepub

Uppgifter

 • Språkplan - Guldfisken

 • Västanvindens språkplan 2017

 • Västanvindens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: