Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kajutans projekt Natur och Djur

Skapad 2017-05-10 15:15 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Ett naturvetenskapligt inriktat projekt som syftar till att fånga och stärka barnens intresse för och lekfulla utforskande av natur och djur i närområdet.
Förskola
Ett projekt som syftar till att fånga upp och vidareutveckla det uttalade intresse för natur och djur vi ser i barngruppen.

Innehåll

 

Varför valde vi detta projekt?

Vi pedagoger har uppmärksammat ett intresse för djur och natur i barngruppen. Intresset uppmärksammades i samband med Kajutanråd och under våra utflykter. Vi fångade upp barnens frågor och funderingar efter utflykterna och märkte att barnen hade många frågeställningar kring de upptäckter de gjorde i naturen. 

 

Vi har också uppmärksammat intresset då vi ser ett intresse hos barnen för pinnar, stenar och kottar och annat naturmaterial. I syfte att öka möjligheterna för barnen att utforska naturmaterial har vi förstoringsglas och luppar en naturhörna inne i lärmiljön på Kajutan.

Vi ska börja så och plantera diverse frön, för att se utvecklingen och processen från frö till planta/frukt.

 

Vi pedagoger strävar efter att vara närvarande och att fånga upp de frågeställningar vi hör hos barnen, vare sig de är direkt riktade till oss eller i samspelet och leken dem emellan. Utifrån det som vi observerar och erfar skapar vi tillfällen som syftar till att fortsatt utforskande, lek och lärande.

 

Hur ska vi gå tillväga?

Med hjälp av pedagogisk dokumentation som verktyg fångar vi upp barnens intresse och frågor och skapar tillfällen för fortsatt lärande. Vi arbetar med att erbjuda barnen möjligheter att uttrycka sitt förändrande kunnande på det sätt som barnen själva väljer. 

 

När, under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

Genom att vara flexibla pedagoger är vi lyhörda för när barnen uttrycker och visar inom projektområdet. Lärandet sker i leken och när barnen är mottagliga/motiverade. Vi skapar tillfällen till lärande på olika sätt. Bland annat genom att erbjuda möjlighet till gemensamt utforskande i mindre grupp, med speciellt ändamål och/eller i större sammanhang såsom under gemensamma samlingar, utflykter etc.

 

Hur dokumenterar vi:

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

 Pedagogiska dokumentationsmallar.

Hur ofta? Med vilken frekvens?

Kontinuerligt

När ska det ske?

Tillsammans med barnen och kollegialt under planeringstid.

Vem ansvarar för dokumentationen?

Arbetslaget gemensamt, men förskollärare har huvudansvaret.

 

Exempel på skapade lärtillfällen inom projektet:

Vi vistas mycket ute för att möjliggöra fler upptäcker av natur och djur. När vi är ute använder vi oss av alla våra sinnen i upptäckten av naturen. Vi lyssnar till naturens ljud, vi känner, vi luktar och ser vad vi har omkring oss.

 

Vi bygger upp lärmiljöer inomhus som fortsätter att inspirera till fortsatt utforskande av naturen. 

 

 

 

 

 

Utvärdering tillsammans med barnen:

Hur går vi tillväga?
Förslag: 'Revisit' - gå tillbaka till inläggen på lärloggar och bloggar i Unikum och titta på bilder och läs texter på/om vad ni gjort. Titta på barnens alster på väggen. Ställ öppna frågor till barnen tex om hur de upplevt projektet, vad de lärt sig och om de vill utveckla något?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: