Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biet 2017-05-12

Skapad 2017-05-12 09:37 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksam­hetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av ut­ värdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.

Innehåll

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfaren­ heter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika mål­ områdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

Strävansmål:

 • Team 9 Huddinge strävar mot att arbetet med undervisning och lärande processen bland annat skapa förutsättningar för att den egna praktiken/verksamheten synliggöras - följs upp - utvärderas -utvecklas. På så vis är detta ett verktyg som gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande i relation till hur förskolan bidrar på ett medvetet och formativt vis till barns utveckling och lärande.

 Vad ska utvärderingsdagen utmana.

 • Den högre förmågan till att kunna reflektera och analysera i grupp, värdera och göra bedömning av verksamheten. Där alla medarbetare använder sig av förmågan till att ta enskilt ansvar för att nå ett högt resultat via aktiva diskussioner via objektet utvärderingsmallen.

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka deltar under dagen:

 • Fyra av team 9 Huddinge förskolor deltar, Myrängen, Solängen, Vårängen och Riddarborgen med flertalet av dess pedagoger. Ledare för dagen är teamets utvecklingschef. Dagen sker på Svea konferens i Stockholm.

Förberedelser:

 • Förberedelsematerial sändes ut via förskolenivå 9´s blogg till ALL i samband med att inbjudan skedde.  Materialet är helt transparent så alla medarbetare kan ta del av det hela. All erbjuds stöd om de så önskar av UC. All`s uppgift är att komma väl förbered inför dagen och leda utvärderingen så att goda resultat uppnås. Alla deltagares uppgift är att under dagen vara aktiva och bidra på ett medvetet vis till att dagen får ett  mycket gott resultat.

Aktiviteter:

 1. Uppstart med gemensam fika och smörgås 8.30
 2. Kort presentation av varje förskola.
 3. Filmsekvens omkring förskolans uppföljning-utvärdering - utveckling. Med påföljande reflektion i Unikum
 4. De enskilda arbetslagen/basgrupperna skapar en PP utifrån mallen utvärderingsdag 2017-05-12 för att senare reflektera och analysera direkt i PP´n enligt instruktioner i PP´n.
 5. Utvärderingsarbetet sker med tillhörande reflektion.
 6. Lunch 12.30
 7. Utvärderingsarbetet fortgår
 8. Em kaffe
 9. Innan avslut 16.00 sker reflektion och analys i aktuell PP Obs det är olika "knappar för reflektion och analys". Ingen återsamling sker.

Om arbetslagen/basgrupperna behöver stöd under utvärderingsarbetet finns Ulla, Henriette och Elisabeth som stöd. Hämta oss vid behov.

Efterarbete:

 • Uppföljning sker via att varje arbetslag/basgrupp reflekterar direkt i aktuell  PP i samband med lunch före eller efter och i samband med avslut då även en analys av arbetet under dagen ska ske då kopplat till PP´s strävandemål och förmågor som utvärderingsdagen skulle utmana och Bloms taxonomi.

 

 

 

Uppgifter

 • 4. Utvärdering.

 • 3. Vad får filmen för konsekvens för oss under dagen.

 • Start diskussion i arbetslagen/basgrupperna (Bloms taxonomi)

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp och analysera
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas till vara.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: