Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4- 6 Läsa

Skapad 2017-05-16 13:33 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer att läsa olika typer av text och träna på att förstå syftet med texten samt att skapa lässtrategier. Du kommer också att arbeta med att utveckla din ord- och begreppsförmåga.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper. Vi varvar gemensamma uppgifter med eget arbete och arbete i grupp. Vi använder i huvudsak läromedlet Zick-Zack och ibland andra böcker och medier.

I undervisning kommer du att lära dig...(Vad?)

• att förförståelse och förkunskaper av innehåll, ord, begrepp  och texttyp är viktig för att kunna läsa och förstå olika typer av texter

• att syftet med texten avgör hur den är uppbyggd och formulerad

• läsa olika typer av texter med förståelse och flyt

• använda olika lässtrategier för att utveckla sin förståelse och upplevelse

• utveckla sitt ord- och begreppsförråd

• att man när man samtalar om texten ökar såväl upplevelsen som förståelsen av texten.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

• Före läsningen: Eleverna får förkunskaper och förförståelse genom olika lärarledda interaktionsövningar  – bildpromenader, ord- och begreppsövningar, värderingsövningar, fakta osv.

• Under läsningen: Klassen/gruppen läser gemensamt olika typer av texter, tränar på olika lässtrategier (olika sätt att läsa samt strategier för att förstå och kontrollera sin förståelse).

• Efter läsningen: Eleverna får arbeta med läsförståelsefrågor, som kontrollerar förståelsen på, mellan och bortom raderna, samt befästa ord- och begreppsförståelsen genom att göra olika typer av övningar.

• Eleverna läser böcker på egen hand och redovisar dem på olika sätt.

• Klassen läser gemensamma böcker och genomför olika typer av uppgifter under läsningens gång.

Dessa förmågor kommer att bedömas

• förstå syftet med texten

• med förståelse och flyt kunna läsa olika typer av texter

• kunna tolka, värdera och föra resonemang kring innehållet i skönlitteratur och andra texter

• välja och använda olika lässtrategier och ordförståelsestrategier

• reflektera kring sin läsning.

 

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Eleven visar sina förmågor genom att
- aktivt delta i läsningen,
- tillsammans i klassen samtala om texterna (innehåll, syfte, struktur och språkliga drag),
- svara på läsförståelsefrågor  – frågor vars svar finns att hämta på, mellan och bortom raderna 
- arbeta med olika ord- och begreppsövningar.

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år 4-6 Lgr 11

Läsa

Läsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i kronologisk ordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i kronologisk ordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i kronologisk ordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Tolka och analysera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: