👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal & ordförståelse

Skapad 2017-05-18 13:27 i Racklöfska skolan Åre
Boksamtal
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser utvalda böcker, högt tillsammans. Vi delar vår gemensamma läsupplevelse genom att samtala om innehållet. Vi går igenom ord/begrepp och funderar på om vi kan lära oss något av sagan.

Innehåll

Syfte 

 • Att dela en gemensam läsupplevelse genom att samtala om det vi läser och läsa högt tillsammans.
 • Att utöka vårt ordförråd och träna läsförståelsen. 
 • Att sammanfatta texter.

Konkreta mål

Att muntligt och delvis skriftligt sammanfatta delar av det vi läst och beskriva den egna läsupplevelsen med lärarstöd.

Att bli bekanta med substantivens och verbens olika roller i en text, singular och plural samt användning av artikel och hur samspelet mellan dessa delar ser ut i en text. 

Att lära oss använda arbetssättet 6 rutor.

Arbetssätt

Vi läser högt tillsammans genom att läraren projicerar boken på filmduken så att alla kan följa med. Läraren läser först hela sagan och sedan delar av sagan. Vi samtalar om orden i det aktuella stycket eller sidan. Vi identifierar substantiven, artiklarna, singular och pluralformerna och  översätter utvalda delar till elevernas modersmål. Vi ställer frågor, svarar på frågor, sammanfattar och reflekterar tillsammans.

Examination

Samtal om böckerna och den egna läsupplevelsen tillsammans. Eleverna deltar aktivt och ställer frågor.

Att i par eller individuellt skriva en egen version av sagan med inspiration från den. (6 rutor med passande bildtext.)

Bedömning

Bedömning sker formativt vilket innebär att eleverna hela tiden vet vad syftet och målet med lektionerna är. De får många tillfällen till självkorrigering och reflektion över den egna insatsen då vi på slutet sammanfattar vad vi gjort under lektionen. Elevernas åsikter och funderingar ligger sedan delvis till grund för nästa lektion. Sista tillfället gör vi en helhetskoll och utvärdering av arbetssätten för att kunna anpassa till nästa gång vi har boksamtal.

Se även bedömningsmatris för de summativa delarna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Ett boksamtal - tala, skriva, läsa.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll, muntligt och skriftligt
Begripligt innehåll. Enkla beskrivningar och enkel handling - viss koppling till boken.
Relativt tydligt innehåll. Utvecklade beskrivningar av handlingar och känslor- god koppling till boken.
Tydligt innehåll: Välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling med mycket god koppling till boken- förmedlar känslor, handling och upplevelser.
Språk och begrepp
Viss språklig variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt och tiden på verben (tempus) används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och tiden på verben (tempus)används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
God språklig variation. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och tiden på verben (tempus) används på ett riktigt sätt.
Skrivregler & bilder
Stor/liten bokstav används med viss säkerhet. Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen. Bilden hänger till viss del ihop med texten.
Relativt få fel i användningen av skiljetecken. Relativt få stavfel. Bilden hänger till stor del ihop med texten.
Få fel i användningen av skiljetecken. Få stavfel. Bild och text hänger ihop på ett mycket bra sätt.
Helhetsbedömning
En röd tråd i berättelsen som fungerar i huvudsak.
En röd tråd i berättelsen som fungerar relativt väl.
En röd tråd i berättelsen som fungerar mycket väl.