Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska sammanställning av np 2016/17

Skapad 2017-05-18 18:39 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Sammanställning av förmågorna som testats i det nationella provet i engelska.

Innehåll

Visar sammanställningen av de nationella proven.

"Provbetyget....sammanfattar de kunskaper som eleven har visat i det nationella provet.  Terminsbetyget behöver inte vara detsamma som provbetyget eftersom terminsbetyget grundar sig på alla kunskaper som eleven har visat i ämnet" Skolverket

Matriser

En
Engelska sammanställning av np 2016/17

E
C
A
Tala
* Fokuseras inte specifikt, men delprovet ger möjlighet till bedömning av denna förmåga.
Betyget E I muntliga ... framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven ... göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.* I muntlig ... interaktion kan eleven ut­ trycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.*
I muntliga ... framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kom­munikation kan eleven ... göra enkla för­bättringar av egna framställningar.* I muntlig ... interaktion kan eleven ut­trycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.*
I muntliga ... framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kom­munikation kan eleven ... göra enkla för­bättringar av egna framställningar.* I muntlig ... interaktion kan eleven ut­trycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mot- tagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.*
Hörförståelse + läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Skriva uppsats
* Fokuseras inte specifikt, men delprovet ger möjlighet till bedömning av denna förmåga.
I ... skrifiliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och be­gripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommu­nikation kan eleven ... göra enstaka enkla förrättringar av egna framställningar.* I ... skriftlig interaktion kan eleven ut­trycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.*
I ... skri liga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, rela vt tydligt och ll viss del sammanhängande. För a förtydliga och variera sin kom­ munika on kan eleven ... göra enkla för­ bättringar av egna framställningar.* I ... skriftlig interaktion kan eleven ut­trycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.*
I ... skrifiliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kom­munikation kan eleven ... göra enkla förbättringar av egna framställningar.* I ... skriftlig interaktion kan eleven ut­trycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mot-tagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.*
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: