Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Nya språket lyfter" , åk 4 Aspenässkolan

Skapad 2017-05-23 15:00 i Aspenässkolan Lerum
Grundskola 4 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. I matrisen nedan finns din bedömning i svenska läsa och skriva.

Innehåll

Matriser

Sv
"Nya språket lyfter", åk 4 Aspenässkolan

Nya språket lyfter D observationspunkter

Läsa D1 Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse
Eleven har insikt om att ortografisk helordsläsning underlättar flyt i läsningen.
Eleven har insikt om att ord kan bestå av stam och ändelser.
Eleven har insikt om att ord böjs på olika sätt beroende på sammanhang.
Eleven har insikt om att ändelser förändrar ords betydelse samt tar hjälp av den kunskapen för såväl avancerad ljudning som helordsläsning.
Läsa D2 Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Eleven läser på olika sätt, t.ex. sökläser, översiktsläser, upplevelseläser eller närläser och sammanfattar viktig information.
Eleven deltar aktivt i samtal om texters budskap och anknyter till egna erfarenheter.
Läsa D3 Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Eleven läser regelbundet olika slags texter, såväl skönlitteratur som faktatexter.
Eleven läser för olika syften: för nöje, för att lära, för att finna fakta.
Eleven börjar anpassa läsningen till olika slags texter och deras syften.
Eleven tar vid behov hjälp av olika lässtrategier.
Eleven rättar sig själv vid läsning.
Skriva
Skriva D1
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven stavar vanliga dubbeltecknade och ljudstridiga ord rätt.
Eleven är på god väg mot att följa reglerna för ord- och meningsbyggnad.
Eleven använder de vanligast förekommande skiljetecknen.
Eleven använder ordböcker och andra hjälpmedel i skrivandet.
Eleven redigerar texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
Skriva D2
Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
Eleven skriver för att berätta, beskriva, instruera och förklara.
Eleven skriver för att argumentera för sina åsikter.
Eleven prövar att använda dialog och styckeindelning i berättande text.
Eleven skriver faktatexter utifrån enstaka källor och prövar att skapa texter som är begripliga för sig själv och för mottagare.
Eleven prövar att använda ämnesspecifika ord.
Eleven prövar att på egen hand bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
Skriva D3
Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
Eleven skriver längre texter ofta och regelbundet med läslig handstil och med hjälp av digitala verktyg.
Eleven skriver för att presentera och klargöra hur något är eller ser ut.
Eleven skriver för att uttrycka sina egna tankar och åsikter.
Eleven förstår att texten ska anpassas till mottagare.
Eleven prövar att använda bilder och ljud för att förstärka och levandegöra den skrivna texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: