Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Nissebo Vt 17

Skapad 2017-06-01 13:14 i Knyttebo Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola
På Nissebo finns 35 barn inskrivna i åldrarna 1 - 5 år och sex pedagoger ( två förskollärare, fyra barnskötare) samt en köks och lokalansvarig som även arbetar viss tid i barngrupp. Förskolan ligger i utkanten av ett samhälle med närheten av skog, lekplatser och skola samt skolskogen som används varje vecka. Innemiljöerna är skapade efter barnens intresse och är flexibel efter vad barnen är intresserade av. Vi erbjuder många olika miljöer då vi kan stimulera barnens olika behov. Barngrupperna delas in i smågrupper både inomhus och utomhus för att erbjuda en lugn miljö och trygg vistelse i den pedagogiska verksamheten.

Innehåll

Normer och värden

Grundverksamhet 

På Nissebo finns ett respektfullt förhållningssätt mellan: pedagoger/pedagoger, pedagoger/barn, barn/barn och pedagoger/ föräldrar. "Det finns en gemensam syn på förskolans värdegrund bland personalen o som följs av medarbetarna. Helianthus förskolor präglas av entreprenörskap, glädje och engagemang." (Helianthus Affärsplan 2017)

Vi pedagoger har planeringstillfällen/reflektionstillfällen och teamkvällar som vi diskuterar vårt förhållningsätt mot varandra och vilket förhållningsätt vi har mot barnen. Även diskussioner om vår värdegrund behandlas under dessa tillfällen.

För att vi ska kunna fånga barnens förhållningssätt mot varandra, så jobbar vi med löparmodellen. Modellen bygger på att en pedagog agerar löpare och sköter praktiska saker som att svara i telefon, hjälpa till vid toalettbesök samt hjälper till att lotsa barn som ännu inte hittat en plats att leka på eller som vill byta aktivitet. De övriga pedagogerna agerar "stubbar" och sitter mer stilla för att kunna vara delaktiga och följa den lek som pågår för stunden. Löparmodellen ger mer närvarande och delaktiga pedagoger, upplever vi.

Vi pedagoger arbetar utifrån en positiv barnsyn och ett förhållningssätt som sätter barnets perspektiv i fokus. Detta gör vi

genom att:

 • sätta barnets lärande i centrum och ger barnet stimulans i en lärande, inspirerande och lekfull miljö
 • Anpassar oss efter barnets behov
 • Strävar efter att ge alla barn lika möjlighet till utveckling
 • Uppmärksammar alla barn varje dag
 • Alla barn ska känna sig trygga och respekterade hos oss
 • Ge alla barn rätt till ett språk, t ex. kroppsspråk, bilder, tecken m.m.

Förhållningssätt

 På Nissebo vill vi ha ett bra förhållningssätt genom att:

 • hälsa på varandra - vår löpare tar emot alla i hallen och hälsar på både föräldrar och barn.
 • lyssna på och respektera varandra - barnen får berätta och bli lyssnad på i samtal under hela dagen
 • trösta varandra - vi frågar barnen om de vill sitta i knä eller vill bli kramade. Vi låter barnen prata med varandra innan vi pedagoger löser situationen.
 • bekäftar alla känslor - vi benämner känslor som barnen visar oss
 • känna trygghet i att säga ifrån (stopphanden) - vi lär barnen att säga ifrån och visa stoppandes i de situationer som de inte vill vara med
 • uppmärksamma varandras olikheter och styrkor - vi pratar om våra olikheter och låter det vara naturligt
 • vi har ett förhållningssätt som grundar sig i respekt för barnet, behov och förmågor så att barnet utvecklar sin nyfikenhet - 
 • vi uppmuntrar barnen att utforska miljöerna runt omkring dem genom att vara närvarande och medengagerade i leken
 • vi skapar en lekfull och lärande miljö - vi har en pedagog som har ansvar för varje miljö så att den är lärande och lekfull för barnen
 • vi tror på barnets förmåga - barnen får pröva nya saker som de önskar tex när de vill pröva att dricka ur glas i stället för mugg eller pröva kniv och gaffel att äta med.

Rutiner

Vid inskolning vill vi pedagoger ägna mycket tid till att strukturera bra rutiner, både för barn, föräldrar och pedagoger. Vi använder oss av Löparmodellen i det pedagogiska arbetet för att få en tydlig struktur och närvarande pedagoger.

För att ge barnen en överblick över alla miljöer och var deras kamrater befinner sig, men också en trygghet, använder vi oss av aktivitetstavlan. Där kan barnet sätta sitt kort för att visa i vilken miljö de vill vara. Läs mer i pedagogisk planering på " Aktivitetstavlan".

Vi arbetar efter Helianthus Ut-och-njut-filosofi, vilket innebär att vi tror på ett ökat lärande då barnen får uppleva olika miljöer. Vi strävar efter att gå ut varje dag för att barnen ska känna glädje, välja själva, våga, uppleva att dagen är lustfylld, vara nyfikna m.m. Mias text om ute verksamhet !!

Vi arbetar också efter friluftsfrämjandets aktiviteter såsom Mulle, Knyttar och Knoppar varje vecka. Vi kör olika teaman på våra mullegrupper varje vecka, tex små djur, träd, haren.På en dokumentationstavla i en av våra innemiljöer dokumenterar det vi har lärt oss i våra skogsgrupper för att vi ska kunna reflektera tillsammans med barnen.

Vi uppmärksammar även den lustfyllda leken som sker inomhus. I dessa möten är vi pedagoger medupplevande, medupptäckande, medforskande och medengagerade tillsammans i barnens lärande.

Drömmen om det goda använder vi oss av för att kunna ge barnen en lugn stund under dagen, se planering om "Drömmen om det goda". Vi har även gjort  ett yoga rum. Vi prioriterar en lugn stund efter maten, då delar vi in barnen i små grupper. I smågrupperna får barnen delta i lugna aktiviteter tex höra på saga, yoga ,talpinneövning, lugn stund. Syftet med "Drömmen om det Goda" är att skapa lugn i förskolan för att på så sätt öka möjligheterna för barnens inlärning.

En dag på Nissebo ser ut så här:

06:15 Förskolan öppnar
07:40-08:10 Frukost serveras
09:00-10:45 Pedagogisk verksamhet inomhus eller utomhus med fruktstund
11:00 Lunch
11:45 En lugn stund  och vila för de mindre barnen till musik/bok/spel ( Drömmen om det goda)
12:15 Fri  lek - barnens egna val på aktivitetstavlan inomhus.
14:00 Mellanmål serveras
14.30 Fri lek utomhus/inomhus
17.30 Förskolan stänger

Barns inflytande

För att barnen ska känna sig delaktiga i den pedagogiska verksamheten, krävs det att vi pedagoger lyssnar på det enskilda barnet genom att:

 • lyssna på barnets åsikter, tankar, behov och intressen, samt utforma verksamheten och miljön efter det
 • använda oss av aktivitetstavlan som ger barnen delaktighet och valmöjligheter.
 • barnen uppmuntras att på olika sätt bli mer självständiga i sina val av aktiviteter, material och lek
 • använda STOPP-handen som ett verktyg för barnen och oss själva. STOPP-handen visar tydligt för barnen och de vuxna vad som inte känns okej för hen
 • vi upplyser barnen om konsekvenserna av sitt handlande i olika situationer
 • vi  bekräftar och benämner barnets känslor
 • Våra lärmiljöer är utformade efter barnens intressen och behov. Vi gör dem delaktiga i utformningen av miljöerna.
 • Barnen får vara delaktiga i valet vilken plats vi ska besöka i våra grupper på förmiddagarna när vi är ute genom att tex rösta.

Utveckling och lärande

Vi lägger stort fokus på språk, trygghet, motorik  och social gemenskap i vår barngrupp. Vi delar in barnen i smågrupper för att ge dem större möjlighet till lärande och utveckling. Vi har ett fokusmål per dag som vi fokuserar på för att lättare kunna få med våra fokusmål i vår verksamhen. Vår verksamhet möjliggör att varje barn får pröva, utforska och uppleva olika arbetssätt och arbetsformer.

Vid terminsstarten startade vi upp ett arbete med Babblarna, som är ett språkmaterial. I materialet ingår böcker, spel och musik som uppmuntrar till lärande av de första språkljuden: Ba, Bi, Bo, Da, Di, Do. De finns ett fortsättningsmaterial, vilket vi även börjat att jobba med. I detta material får babblarna nya kompisar med mer avanserade spåkljud. Vi kör även babblargympa i smågrupper på måndagarna, där tränas språkljuden på ett lekfult sätt med hjälp av kroppen.

Förskolans pedagoger arbetar språkfrämjande med veckans tecken (stödtecken). Vi jobbar även med Praxis alfabetet som stöder barnets språk ljud. Läs mer i den pedagogiska planeringen " Praxis alfabetet"

Språklådor med aktivitetskort med olika områden som vinare tar med för att öka kunskapen för språket

  Vi erbjuder barnen olika aktiviteter för att stimulera till utveckling och lärande, genom att:

 •  vi har ett förhållningssätt som grundar sig i respekt för barnet, behov och förmågor så att barnet utvecklar sin nyfikenhet
 • vi uppmuntrar barnen att utforska miljöerna runt omkring dem genom att vi är närvarande och medengagerade i leken
 • vi skapar en lekfull och lärande miljö med hjälp av baren och deras intresse.
 • vi tror på barnets förmåga.
 • våra lärmiljöer ska vara stimulerande utmanade och mångsidiga inomhus och utomhus.

 

Inre Miljön

På Nissebo vill vi stimulera barnens fantasi och ge utrymme för lek. Vår målsättning är att ha en inspirerade och utvecklande miljö som stimulerar barnens nyfikenhet och därför har vi allt material tillgängligt för barnen. Det lekmaterial som finns är anpassat efter barnens ålder och intresse. Vi har  olika lekmiljöer såsom hemvrå, bygg- och konstruktionshörna, läshörna, ateljé m.m. Miljön är föränderlig med barnens intressen som utgångspunkt. Vi har också ansvarspedagoger för de olika miljöerna inne.

 Yttre Miljön

Den yttre miljön är uppbyggd efter barnens behov. Vi fokuserar på att lämna förskolans område på förmiddagarna och utforska vår närmiljö, som lekparker och skogsmiljöer.

"Något som de flesta kan skriva under på, är det faktum att naturen påverkar oss på ett positivt sätt. Vi blir mottagliga för nya intryck och får en positiv inställning till andra människor och vår omgivning. Vem skulle vilja ta ifrån barn den möjligheten i livet ?

En stor del av vår inlärning är beroende av sinneupplevelser. Man lär sig genom att utforska omvärden med hela kroppen. För barn är det inget märkvärdigt att bli den del av naturen, att naturen bli en del i leken. Omgivningen blir magisk. Vi vet att barnens upplevelser av färger, ljud, smak och doft är mera intensiva och starkare än hos oss vuxna och ännu starkare blir dessa upplevelser ute i naturen. ( http://forskolan.se )

 

Förskola och hem

På Nissebo råder det en tillitsfull relation med barnens vårdnadshavare. För att vårnadshavarna ska känna sig delaktiga i förskolans arbete, så arbetar vi på detta sätt:

 • använder oss av föräldraaktiv inskolning (där barnet med vårdnadshavare hälsar på cirka en timme första dagen och får grundläggande information och rundvandring på förskolan. Följande tre dagar är vårdnadshavarna med mellan 9-14, för att sedan lämna barnet på den femte dagen. Barnet lär känna den nya miljön tillsammans med vårdnadshavare och känner sig trygg. Vårdnadshavare får en bra inblick i verksamheten och får ta del av det dagliga arbetet. Inskolningsperioden kan variera beroende på barnets behov)
 • ha ett nära samarbete och öppen dialog med hemmet, vilket ger vårdnadshavare möjlighet till inflytande i vårt arbete
 • löparen ansvarar för att den dagliga kontakten vid hämtning och lämning blir bra
 • har utvecklingssamtal och föräldramöte en gång per termin eller vid behov
 • Tempus - närvarosystem
 • Unikum - främst ett dokumentationsverktyg för pedagoger och barn men också en informationsportal för vårdnadshavare.
 • Vi har även ett föräldraråd här på Nissebo, vi har fyra representanter från vår föräldrargrupp med där och våran chef. I detta forum får föräldrarna diskutera frågor om verksamheten.
 • Vi har även föräldraraktiviteter, en per termin tex:grillkvällar, pysselkvällar, maskerad.   
 • Om får negativ reaktion från föräldrar tar vi upp det på vår reflektionstid 

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Det systematiska kvalitetsarbetet är vårt verktyg för att utveckla vår verksamhet.  I lärandeprocessen ingår reflektion  mellan barn/barn och mellan barn/ pedagog, samt pedagogerna emellan. Verksamheten dokumenteras bland annat med hjälp av digitala verktyget UNIKUM. I unikum gör vi lärloggar där visar på barnets lärande.

Vi skriver ner allt i Unikum det som diskuteras på våra reflektionstillfällen i vår reflektionsgrupp. Det är ett bra sätt att gå tillbaka och se vad som bestäms och diskuterats.

Vi bloggar även på Unikum så föräldrarna blir delaktiga och ger dem möjlighet att följa barnens utveckling på förskolan. Genom våra blogginlägg  kan vi gå tillbaka och tittar på vad vi har gjort tidigare och utvärdera/reflektera.

I vårt arbete med pedagogisk dokumentation arbetar vi med:
Unikum (webbverktyg för samarbete kring lärandet i förskolan)
Bilder (som visar på hur barnen lär, leker och utvecklas) på Unikum
Anteckningar (för att tydliggöra barnens arbete och tankar utifrån observationer och barnens egna redovisningar)                                                   Dokumentations tavla för att dokumentera och tillsammans med barnen reflektera över det vi lärt oss.

En viktig del i hela verksamheten är utvärdering/reflektion av vårt arbetet på förskolan. Vi utvärderar och reflekterar i arbetslaget och tillsammans med barnen efter avslutad aktivitet. Vi personal har två team kvällar per termin och en förmiddag i veckan för reflektion. Vi har även egen planeringstid varje vecka för planering och reflektion.

Miljö och hälsa

Vi jobbar aktivt med Förskolebrevet och fokuserar på att prata med barnen om detta efter större lov. Vi har färdigt material som vi utgår ifrån och alla grupper inom Nissebo har tillgång till detta material. Vi börjar med att bara läsa boken första gången för att sedan kunna läsa fler gånger för att göra barnen medvetna om detta. Även föräldrar kan få tillgång till materialet om så önskas. Vi arbetar också med de tio kompisböckerna som är kopplad till Barnkonventionen. Barnen får en naturlig fysisk aktivitet eftersom vi upptäcker lekplatser, skogen. 

På morgonen finns lugn musik i våra hallar för att få en lugn start på morgonen. När det är årstider som kräver mer ljus använder vi oss av ljus på borden. 

Brandövning återkommer vi till varje termin då vi genomför detta en gång per termin. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: