Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa och utforska ljud tillsammans 2

Skapad 2017-06-05 07:52 i Pysslingen Förskolor Melissaki Pysslingen
Detta är en pedagogisk planeringsmall utifrån LärandeIndex sex bedömningsområden. Används avdelningsvis under ett läsår utifrån barnens IUP:n.
Förskola
Vi ska jobba med temat: "Skapa ljud och utforska ljud tillsammans" och många olika små projekt. Tema -projektarbetet förläggs inte till en speciell tid eller plats, utan dyker upp i olika delar av verksamheten. Temaarbetet har till syfte att barnen skall få möjlighet att förstå att våra handlingar på olika sätt har inverkan på vår omgivning. 

Innehåll

Värdegrund

Området värdegrund handlar om samspel, respekt, solidaritet, demokrati, samhörighet, ansvar, konflikthantering. Det är också att lyfta fram och problematisera etiska dilemmans och livsfrågor samt att uppmärksamma att människor har olika attityder och värderingar vilka styr deras synpunkter och handlingar

Mål

 

- Att varje barn oavsett olikheter ska känna samhörighet 
- Att respektera andra barns lek, att visa empati och dela med sig
- Att öka sin självtillit, självständighet och ta ansvar.

 

 

Aktiviteter

Vi pedagoger skapar förutsättningar för barnens utveckling genom att anpassa läromiljön för varje barns behov, till exempel genom att stödja barnen att hålla ordning och reda genom att ha bestämda plaster för sina kläder och skor, vid matbordet och på vilan eller hyllorna där de ställer leksakerna, böckerna mm. Vi arbetar aktivt så att alla barn ska känna sig trygga och öppet kunna uttrycka sina känslor, behov, intressen eller önskemål. Det gör vi bl a genom att samtala med varje barn, hålla ögonkontakt, var höjdmässigt på samma nivå med barnet samt genom att visa känslomässig tillgänglighet och prata om känslor. Alla barn ska utmanas att öka sin självständighet till exempel när de använder bestick för att äta, tvättar sina händer, klär på/av sig mm. Vi ger utrymme för barnens försök till ansvarstagande till exempel duka/duka av, öppna grinden, klä på/av sig, plocka undan mm. Dessutom så utmanas barnen att sätta sig in i andras situation, visa empati och respektera andra. Det gör vi genom dramalek, högläsning och samtal med barnen. Pedagogerna ger också utrymme för den sociala leken genom att skapa möjligheter för gemensamma upplevelser till exempel grupplekar, utflykter, olika små projekt som kräver en viss grad av samarbetsförmåga, musiksamlingar, högläsning, dans, dramatisering mm.

 

 

Utvärdering

Vi pedagoger har observerat barnen under vårterminen med syfte att se hur de uttrycker sina känslor. Vi lånade en serie böcker av Stina Wirsen som handlar om vänskap och olika känslor som väcks vid olika leksituationer. Vi dramatiserade dessutom olika berättelser, spelade dockteater och utmanade barnen att härma olika känslor. Orden som barnen började använda allt oftare för att beskriva deras eller deras kompisars känslor var ”arg”, ”ledsen” och ”glad”. Dessutom tröstar de nu dem som behöver det genom att krama och klappa. De verkar som om de har skapat bättre förståelse om att deras handlingar kan påverka andras känslor och de respekterar andra barns lek.

Självständigheten ökade hos barnen genom att de klär på sig, ställer sina skor i korgen, dukar på och av, tvättar sina händer, promenerar till parken och tillbaka, respekterar gränserna när vi är på utflykt, lyssnar på instruktioner och utvecklade sin samarbetsförmåga.

 

 

Skapande

Området skapande handlar om att varje barn utvecklar sin skapande förmåga samt hittar sitt eget uttryck inom olika uttrycksformer, tex. lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Varje barn ska även ges möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Mål

 

- Att barnen hittar lösningar till nya rörelseproblem som uppstår och på så sätt utvecklar sin motorik

- Att barnen ska få kunskap om kroppens olika delar,

- Att barnen utvecklar olika former av kompetens i mötet med konstuttryck

 

Aktiviteter

Vi pedagoger utmanar barnen att röra sig under olika omständigheter till exempel att hålla balansen på isen, att åka rutschkana, att klättra, att springa att krypa mm. Det gör vi genom aktiviteter som hinderbanor, fotboll, bandy, bowling, genom att studsa på studsmatta, göra kullerbyttor, hoppa och leka grupplekar.

Vi sjunger dessutom om olika kroppdelar och ger ord till kroppens olika funktioner.

Vi strävar också efter att varje barn ska få det stöd som det behöver för att utrycka tankar och idéer. Utifrån barnens intressen gör vi projekt där barnen får möjlighet att använda olika skapande material, delta i musiksamlingar, dans, dockteater, högläsning och drama mm

Utvärdering

 

Vi pedagoger arbetade under hela året med att inspirera alla barn för att känna lusten att få skapa och utveckla sin fantasi. Därför erbjöd vi barnen olika möjligheter för att undersöka olika material och uttrycka sig genom skapande. I en av våra lokaler finns en "öppen ateljé" där var och en kan få pyssla med det han eller hon vill under överseende av en vuxen. Musikinstrument och formskapandematerial var lättillgängligt och på deras nivå, för att skapandet ska kunna utövas när barnen själva vill.

De fick hämta det musikinstrument de ville spela på från instrumenthyllan och kompa sångerna vi sjöng, de målade med vattenfärg och penslar, gjorde kollage, ritade på papper och på golvet med kritor, blandade färgerna. De finmotoriska aktiviteterna som till exempel pyssel, klippa och klistra blev populära delar av den skapande verksamheten. De spelade dessutom dockteater utifrån böckerna vi läste, härmade rörelser och uttryckte känslor utifrån bokens karaktärer mm.

Vi bedömer att genom alla dessa projekt inom skapande fick barnen möjlighet att öka förståelsen för omvärlden, att lära känna ett nytt sätt att uttrycka sig samt utvecklades barnen i sin problemlösningsförmåga, kreativitet och samarbetsförmåga.

 

 

Språk, IT, kommunikation

Området språk, IT, kommunikation handlar om att varje barn ges möjlighet att bearbeta sin förmåga gällande alla former av språk och kommunikation. Detta ska ske i samspel med andra barn och vuxna, med hjälp av olika uttrycksformer samt med ett rikt och varierat utbud av material och metoder, så att barnet får utforska på sitt eget sätt.

Mål

-Att barnen blir kompetenta flerspråkiga individer

- Att barnen utveckar sina kommunikativa förmågor

- Att berika barnens ordförråd

 

Aktiviteter

Vi pedagoger ger särskild uppmärksamhet åt och försöker tolka de allra minsta ljuden barnen producerar, deras gester samt sättet de brukar uttrycka sina känslor. Vi uttrycker oss verbalt på både grekiska och svenska och försöker ge ord till barnens handlingar och vi har ögonkontakt när vi pratar med barnen.

Vi introducerar nya ord för barnen genom att samtala när vi leker tillsammans, rim, ramsor och massor med sång, genom högläsningen, dockteater, samlingar, vid matbordet mm. Barnen lär sig att följa verbala instruktioner och härma rörelser när vi leker grupp– och rörelselekar.

IT får barnen möjlighet att utforska genom att spela spel på utvalda appar som har som syfte att utveckla deras matematiska och språkliga kompetenser. Tillsammans med barnen använder vi datorerna för att hitta bilder eller video på djur för att lyssna på deras läten. För kommunikativa skäl så kommer vi skypa med de äldre barnen i Melissakigruppen.

 

Utvärdering

 

Språkutveckling i förskolan började med barnens språkkartläggning i samarbete med vårdnadshavare för att säkerställa kvalitetetsarbetet. Den skedde både i ”det vardagliga lärandet” och genom organiserade språkaktiviteter såsom högläsning och dramatisering av olika sagor, dockteater, sång och organiserade lek samt små olika projekt som används vid språkstimulering.

Barnens kommunikationsförmåga och språkförståelse ökade på båda grekiska och svenska och det vet vi genom att de hade lätt att följa pedagogernas instruktioner, svarade på deras frågor, tog initiativ och sjöng olika låtar, började kommunicera muntligt mm. Allt detta gjorde så att barnen utvecklades i det verbala språket: ord, begrepp, uttal, rytm, meningsbyggnad, satsmelodi, grammatik med mera.

It, använde barnen olika pedagogiska appar på ipad vid sida av en pedagog, fick ta bilder av verksamheten, samt googlade vi fram olika bilder/videor som visade barnens intresse för (till exempel fjärilar, fåglar mm) och projicerade dem på väggen.

 

Naturvetenskap & teknik

Området naturvetenskap & teknik handlar om förståelsen för naturvetenskap, samband i naturen samt kunskap om kretslopp, växter, kemiska processer och fysikaliska fenomen. Detta ska ske med hjälp av olika uttrycksformer och genom upptäckter, utforskande och bearbetning. Barnens ska också ges möjlighet att bygga och konstruera med hjälp av olika tekniker och material samt urskilja teknik i vardagen och att utforska hur teknik fungerar.

Mål

-Att uppmärksamma för barnen teknik som en viktig del av vår vardag

-Att barnen ska lära sig namnen på olika djur, lyssna hur de låter och uppmärksmamma likheterna och olikheterna mellan dem och med människorna

-Att observera årstidens skiften och temperaturens förändringar

-Att skapa ljud med olika material och på olika sätt.

-Att utforska vattnets egenskaper

- Att utforska kemi genom att blanda olika material

Aktiviteter

 

Vi pedagoger visar barnen olika verktyg vi använder i vardagslivet till exempel kniven för att skära brödet, äggskärare, handtag för att öppna dörren, strömbrytaren, spadar för att gräva i sanden, kaveln för att jobba med degen samt olika skapande verktyg mm.

Vi går varje dag på utflykt till olika parker där vi observerar och pratar om naturens olika fenomen och vädret. Vi uppmuntrar barnen att interagera genom att till exempel samla löv, promenera på isen, bygga med snön, fylla hinkar med vatten mm. Vi planterar frön och ser vad som händer.

Vi leker med vatten och ser samtidigt hur vatten kan lösa upp olika material som till exempel papper och färg. Barnen blåser med sugrör i en vattenbalja för att upptäcka att det skapas bubblor i vattnet.

Vi utmanar barnen att blanda ihop olika material och sedan diskuterar vi vad det blir, till exempel mjöl och vatten, vatten och socker, olika vattenfärger mm.

 

Utvärdering

Vi pedagoger tog vara på barnens förkunskaper och intresse angående naturvetenskapliga frågor och på ett lekfullt sätt lät barnen utforska sin omgivning, introducerade nya begrepp för dem och ord som barnen använde samt material. Vi visade för barnen ett antal inspirerande filmer (regn, fjärilar, fåglar, blommor), gjorde olika experiment med magneter, vatten, ljud, ljus och skugga mm.

De vardagliga arbete inom naturvetenskap och teknik skedde både ute i naturen, eftersom vi går på utflykt varje dag och inne i förskolan. Vi observerade fåglarna, blommorna och olika växter, tog bilder och samtalar om detta, samlade och sedan målade pinnar, löv och stenar, matade våra fiskar mm.

Teknik fick barnen undersöka genom att de hjälpte deras kompisar att dra ner dragkedjan när de klädde av sig, skornas kardborrband, samt hjulens rörelse när vi var i parken och pappersrörsbana då barnen stoppade bollarna in i rören och såg hur bollarna rullade ner. Magneterna och magnetism lockade mycket deras intresse.

 

 

Lek

Området lek handlar om barnens förmåga att kunna uttrycka sig, förmedla sina tankar och upplevelser i och genom lek. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och lust till lärande. Läroplanen (Lpfö98/10) betonar vikten av att allt lärande ska ske på ett lekfullt och lustfyllt sätt på förskolan.

Mål

 -Att barnen socialiseras genom leken

 -Att barnen skapar förståelse om världen genom leken

 -Att genom leken ska varje barn känna sig kompetent och känna glädja över livet

 

 

Aktiviteter

Vi pedagoger ger förutsättningar till barnens sociala lek genom att leka aktivt tillsammans med dem och samtala under lekens lopp. Vi stimulerar barnens nyfikenhet genom att bygga leken på deras erfarenheter. Samtidigt erbjuder vi ett varierat lekmaterial och introducerar nytt stoff för dem så att det blir spännande. Grupplekar, rollekar, dockteater, bygglek kan få plats både inomhus och utomhus och kan ytterligare stimulera barnens kreativitet och lyfta deras samarbetsförmåga och kommunikation.

 

Utvärdering

Leken och lärandet vävs samman och går inte att skilja åt. Pedagogerna organiserade många lekfulla aktiviteter såsom att härma läten från olika djur och deras rörelser i form av ett drama, låtsas sova och vakna, sätta sig i rad och bygga kojor, torn och tågbana, dansa och hoppa till musik, rörelselekar i samband med vår musiksamling, bowling, fotboll, bandy mm. På så sätt skapade barnen kunskap om människor, djur, moral, kultur, fysik, natur, samhälle, samt fick möjlighet att utveckla det kroppsliga språket: minspel, gester, hållning, röstläge samt att lära hur man kan uttrycka sina känslor. Genom leken fick barnen träna upp den sociala kompetensen: vänskap, gemenskap, hänsyn, empati, samarbete, konfliktlösning med mera.

I leken fick dessutom barnen bygga upp egna identitet vilket gynnar självkänslan såväl som barnets språkliga färdigheter.

Pedagogerna fanns där som stöd i utvecklandet av barnens lek- och lärprocess.

 

Matematik

Området matematik handlar om förståelse och kunskap om symboler, ord och matematiska begrepp. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang samt att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar på problemställningar och att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Mål

- Att barnen kan sortera pedagogiskt material på olika sätt och förstår att de olika begrepp som används för att uppmärksamma likheterna och olikheterna mellan dem

-Att barnen kan räkna siffror

-Att förstå olika begrepp som har att göra med rumsuppfattning och sambandet mellan deras kropp och utrymmet

-Att barnen börjar tolka  symbolers betydelse

Aktiviteter

Vi pedagoger räknar högt både på grekiska och svenska. Vi uppmuntrar barnen att räkna upp till tre innan vi börjar sjunga samt vi räknar antal barn som sitter vid samlingen. I leken pratar vi ofta med matematiska begrepp som har att göra med storlek stor-liten, lång – kort, eller rumsuppfattningsbegrepp när vi gör rörelselekar som bakom-framför, under-över, mängd som lite-mycket mm.

Matematiska övningar gör vi också genom att till exempel sjunga och räkna för de små elefanterna upp till tio och ställer de i ordning eller när vi sjunger en låt som man räknar i ordning och sedan räknar man tvärtom.

Vi använder dessutom kort med bilder som föreställer sånger vi sjunger och som fungerar som symboler. Symbolerna använder vi även i rolleken när vi tar en kloss och säger att det på låtsas är en telefon. Illustrationerna i böckerna symboliserar många riktiga föremål.

 Bilder med siffror och med respektive antal föremål finns synliga i lokalerna eller på de små elefanterna vi sjunger för.

Vi uppmuntrar barnen att sortera klossarna enligt färg när de plockar undan, att lägga pussel, att leka med olika mattespel på Ipad.

 

Utvärdering

 

Pedagogerna skapade möjligheter både i ”det vardagliga arbetet” och vid särskilda organiserade tillfälle så att barnen skulle öka förståelse för olika matematiska begrepp och använda orden angånde avstånd, tid, tyngd, lägen, antal, rum, struktur med mera.

Barnen kan sortera leksakerna enligt färg, storlek, sorts djur, kan räkna upp till 10, kastar tärningen mm. Musiksamlingar utvecklade deras matematiska förmåga genom att de lärde sig att respektera pauser, härma musikrytmen mm.

Ytterligare tränade barnen deras grovmotorik varje dag genom olika rörelselekar; koordination, samordning, balans, rytm med mera.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: