Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP kring dagliga situationer, Halmstad

Skapad 2017-06-05 12:16 i Furets förskola Halmstad
Halmstads mall för Pedagogisk planering kring dagliga situationer
Förskola
Pedagogisk planering kring dagliga situationer Lönnen Furets förskola 2017

Innehåll

Dagliga situationer Lönnen

 

Välkommande/introduktion

Vi har fasta rutiner kring hur upplägget är under inskolningen, dessa berör bl.a. tider och välkomstbrev.

Vi har ett föräldramöte i november och uppföljningssamtal för ny inskolade barn.

Barnen skolas in till verksamheten och det tema vi har.

De barn som kommer ifrån en annan förskola har oftast kortare inskolningstid ca.3 dagar.

Ny teknik gör att vi kan skicka en bild till vårdnadshavare som visar när barnet är glatt, om det vid lämning var väldigt ledsen.

Lpfö

 • förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen
 • Att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan

 

Öppning och mottagande

Vi uppmärksammar alla barn som kommer till avdelningen genom att vi har ett positivt bemötande.

Lyhörda för barn och vuxna. Hälsar välkommen med barnets namn, frågar exempelvis, hur mår du?

Vi låter vårdnadshavarna klä av sina barn i hallen, sen tar vi emot inne på avdelningen. I samråd med vårdnadshavarna och utifrån barnets behov tar vi emot dem olika.

Lpfö

 • förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen

 

Frukost

Vänta på sin tur- turtagning. Ibland får de yngsta barnen mat först för att de har svårare för att vänta.

Finmotorik

Hjälpa varandra

Samtal med andra, barn-vuxna

Lyssna på varandra

Få en förståelse för att dela lika och att maten ska räcka till alla.

Matematik

Barnen får göra val vad de vill äta.

Ta mat själva i den mån de kan.

De yngsta barnen får mer hjälp med att förbereda och dela maten än de äldsta.

De yngsta har pip mugg, de äldre har glas. Vissa har haklapp, andra inte.

Efter man är färdig ställer alla barn sitt glas (ev.tallrik) på matvagnen.

Lpfö

 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

 

 Projekt/tema

Hitta något som fångar barnens intresse.

Alla ska kunna vara delaktiga utifrån sin nivå men också utmanas ZPD (Zone of proximal development).

Arbeta på ett lustfullt sätt. Lyssna på barnen, ta vara på deras tankar och ideer. Utmana.

Använda sig av olika uttrycksformer såsom skapande, rörelse, musik m.m.

Vi anpassar introduktion av aktiviteter efter barnens behov.

Vi varierar i olika gruppkonstellationer.

Lpfö

 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
 • förskolläraren ansvarar för att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

 

 Lek

Samarbete, dela med sig, förståelse för andra. Kommunikation, social träning, motorik, fantasi, kreativitet, inlevelse.

Personalen är närvarande och delaktig i leken, vi fördelar oss i de olika rummen på avdelningen. Altanen har blivit ett exra rum för lek som ofta används på eftermiddagarna. Vi är medforskande pedagoger genom att vi utmanar barnen och finns där för att besvara deras teorier.

Med de äldsta barnen får vi pedagoger ibland styra barnen i leken för att förhindra/förebygga konflikter.

Vid vissa tillfällen när det är färre personal på avdelningen, väljer vi att stänga några rum för att ha en bättre överblick över leken.

Tillgängligt eller synligt material som barnen kan välja emellan.

Lpfö

 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
 • utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 

 

Tambur, vid in- och utgång

Barnen ska börja lära sig att ta på några plagg själva. Kunna hitta sitt fack och ställa, hänga grejer där. De yngsta hämtar/lämnar sina skor i första hand. När man blir äldre och lite längre kan man nå sin krok och hämta/lämna saker även där.

Språk benämner kläder och kroppsdelar.

Ge barnen tid att få prova själva. Uppmuntra dem att hjälpa varandra.

Matematik- benämna mönster, storlek, prepositioner.

Inte alla i tamburen samtidigt, några åt gången. Vi tar de yngsta först som behöver mer hjälp, sen de äldsta som då får mer tid att prova själva.

Tydlig markering vid facken. Pratar med barnen under tiden.

Påminner om toalett besök eller blöjbyte innan utgång.

Lpfö

 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

 

 Utevistelse

Sker dagligen i den mån som går, oftast förmiddag och sen eftermiddag.

 Få röra sig på öppna ytor. Upptäcka naturen både på gården och utanför, cirka en utflykt i månaden.

 Vi benämner och visar olika djur och växter. Empati till djur och natur.

Vi tar fram olika upptäckarlådor med barnen, utforskarlådan-luppar.

Stubblådan siffror och färger (hinderbana).

Motorik- lägesuppfattning, hoppa över, krypa under osv.

Finns tillgång till sandlådor, rutschkanor, gungor, cyklar och lekstuga.

Förrådet är öppet för barnen att hämta material själva.

En dag i veckan är cykelfri, då vi erbjuder andra aktiviteter.

Pedagogerna deltar i barnens lek ute.

Vi är fördelade över förskolans område. Man har lika stort ansvar för alla barn på förskolan.

Lpfö

 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

 

Lunch

Vänta på sin tur. Ibland får de yngsta först för att de har svårare för att vänta eller är så trötta så de riskerar att somna innan de ätit klart.

Finmotorik

Hjälpa varandra

Samtal med andra barn, barn vuxna

Lyssna på varandra

Dela lika, att de ska räcka till alla. Prata om att ta vad man orkar äta upp.

Går igenom vad det är vi ska äta. Utforska sinnena smak, lukt och syn.

Barnen får göra val vad de vill äta.

Erbjudas allt

Ta mat själva i den mån de kan. De äldsta börja använda kniv och gaffel

Få in matematiska begrepp. Benämna färger, antal, former och storlekar

Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Avslutar lunchen med en ramsa

Börja vänja dem av med haklapp innan de ska byta avdelning.

Barnen har bestämda platser, bild och namn på sin stol. Vi fördelar barnen blandat i åldrar kring borden.

Lpfö

 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

 

Vila/lugn/avslappning

Försöker hitta varje barns bästa sätt att få sova på. Skapar en lugn miljö. I första hand sova på madrass annars erbjuds vagn.

Barnen som inte sover läser vi böcker för samt utmanar barnen genom att välja olika spel, lärplattan och pyssel som ligger strax över barnets proximala utvecklingszon. Finns det möjlighet går vi ut en stund med dessa barn.

Vi har tydliga listor där man ser vad barnen behöver vid vilan, tider de får sova/har sovit.

Vi pedagoger har en gräns på att vi sitter max 30 min med ett barn för att de ska somna.

Lpfö

 • Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm

 

Mellanmål

Vänta på sin tur- turtagning

Finmotorik

Hjälpa varandra

Samtal med andra, barn-vuxna.

Lyssna på varandra

Få en förståelse för att dela lika och att maten ska räcka till alla.

Matematik

Barnen får göra val vad de vill äta.

Ta mat själva i den mån de kan. Uppmuntra de äldsta mer till att bre sin smörgås själva.

Erbjudas allt av maten.

Barnen dukar av sina glas själva till vasken.

Vi pedagoger tänker på att erbjuda några barn att hjälpa till vid dukning.

Lpfö

 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

 

 

Hemgång och avsked

Dialog med förälder om hur dagen har varit, förälder hämtar inne på avdelningen. Uppmärksamma när någon går.

Vi skriver i hallen på whiteboarden, kort om dagens händelser.

 Bjuder in vårdnadshavarna till vår lärvägg.

 Använder oss av instagram för att förmedla händelse ifrån dagen.

Lpfö

 • Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen

 

 Aktiv läsning

Vi bjuder in barnen till olika sagolådor med konkret material.

Läser böcker för barnen när dem vill.

Vi förklarar för barnen olika begrepps betydelser, tex Tax-hund. Ställer utmanade frågor kopplat till bilder och text.

Erbjuda kapprumsbibliotek i vår hall.

Ha faktaböcker tillgängliga för barnen som är kopplade till vårt tema.

Lpfö

 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

  

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: