👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning i Sv/Sva

Skapad 2017-06-07 08:35 i Östergårdsskolan Halmstad
Du ska planera, förbereda och genomföra en muntlig redovisning.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska under detta arbetsområde söka fakta, planera, förbereda och genomföra en muntlig redovisning. Du väljer själv vad du vill redovisa om. Redovisningen bör vara mellan 5 - 10 minuter lång. Parallellt med detta kommer vi att jobba med läsförståelse och grammatik i form av regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Du ska hålla en muntlig redovisning om något som du själv väljer. Du kommer att ha internet, biblioteket och kanske andra personer till din hjälp att hitta fakta. Välj något som intresserar dig och som du då kanske redan har förkunskaper om.

För att underlätta för dig själv är det mycket praktiskt att ha stödordslappar. Försöker du läsa ifrån ett vanligt, tätskrivet A4-papper, blir det lätt att du står och läser innantill och då når du inte målen. Du kan också ha med bilder, musik, videor, en Power point m.m. i din redovisning. Tänk på att vara källkritisk när du söker fakta.

Du kanske vill prata om ett ämne där du vill få dina lyssnare att tycka som du? Då får du argumentera och tänka på att använda ett ordval som övertygar om att du har rätt.

Träna gärna på själva redovisningen hemma inför t.ex. föräldrar och/eller syskon. Förbered dig så väl du bara kan.

När?

V. 12-22

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Stödord

Kroppshållning

Kroppsspråk

Bildspråk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Matris för muntlig redovisning

Läsa

Betyg F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med
flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra
enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse
utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra
enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Skriva
Betyg F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Tala, lyssna, samtala
Betyg F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan med en
i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med
enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Eleven väljer och använder då
i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra
enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.