👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål bosniska åk 6-9

Skapad 2017-06-07 15:58 i Modersmålsskolan Helsingborg
Bättre sent än aldrig. Bättre tiga än illa tala.
Grundskola 8 – 9 Modersmål
Den som inte kan sitt språk, kan inte lära ett annat språk. Den som inte kan ett annat språk, kan inte sitt eget. Viktighet av modersmål är att bevara språket.

Innehåll

Modersmål 6- 9

 • SYFTE
 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden.
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas.

Centralt innehåll

*Läsa och skriva.
*Tala, lyssna och samtala.
*Berättande texter och sakprosatexter.
*Språkbruk.
*Kultur och samhälle.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

 • Läsning av olika texter: egen läsning och högläsning
 • Läsning av olika sorters texter: för att lära texters struktur
 • Läsförståelse - förförståelse, frågor på texten
 • Enskilda skrivövningar i skrivbok
 • Olika textgenrers uppbyggnad och struktur
 • Veckans ord – synonymer - antonymer
 • Grammatik - skrivregler och stavningsregler
 • Språkbruk i olika situationer
 • Muntliga övningar i par eller grupp – sketch
 • Film tillämpning i undervisning
 • Elever ska bekantas med kultur och samhälle (skillnader och likheter)

BEDÖMNING - SE PP (MATRISER)

SE KOPLINGAR TILL LÄROPLAN - CENTRALT IMEHÅLL

Jag kommer att kontinuerligt bedöma följande:

 • Din förmåga att tala och kommunicera på bosniska.
 • Din användning av ordförrådet
 • Din förmåga att förstå när bosniska talas.
 • Din förmåga att förstå bosniska texter.
 • Din förmåga att sammanfatta textens innehåll.
 • Din förmåga att skriva på bosniska.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.             
 • Kunskap om kultur och samhälle

Kunskapskrav för betyget E - A i slutet av årskurs 6 - 9

Se: Koppla - läroplan 6 - 9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
MATRIS till åk 6 -9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÄSA
Eleven läser korta sammanhängande texter och börjar få flyt i sin läsning. Ibland läser eleven om och rättar sig själv vid behov.
Eleven läser åldersanpassade texter med visst flyt. Eleven väljer och använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Eleven gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.
Eleven läser åldersanpassade texter med gott flyt. Eleven gör väl utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse.
LÄSFÖRSTÅELSE
Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Eleven visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Eleven visar ganska god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband .
Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med mycket god koppling till tidsaspekter och orsakssamband .
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Eleven kan skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation.
Eleven kan skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation.
Eleven utvecklar sitt innehåll om ämnen, genom att beskriva och förklara med ett varierat språk.
TALA
Kommunicera
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra mycket-välutvecklade muntliga redogörelser med välfungerande inledning, innehåll och avslutning och mycket god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Kultur och samhälle
se likheter och skillnader, kunskaper om historia, traditioner och samhällsliv i sin ursprungskultur och förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden
Eleven har god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett enkelt sätt beskriva och resonera om. Eleven har enkla, kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med viss koppling visar grundläggande kunskaper.
Eleven har ganska god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om. Du gör jämförelse: Svensk- Serbisk Eleven har utvecklade kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med relativt god koppling visar goda kunskaper.
Eleven har väl god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om.Du gör goda jämförelse: Svensk- Bosnisk Eleven har välutvecklade kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med god koppling visar goda kunskaper.
Eleven har mycket väl god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett mycket välutvecklat sätt beskriva och resonera om. Du gör goda jämförelse: Svensk- Bosnisk Eleven har välutvecklade kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med god koppling visar goda kunskaper.