Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självskattning i MATEMATIK inför utvecklingssamtal HT17 Nannaskolan

Skapad 2017-06-12 09:33 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Matematik

Matriser

Ma
Ansträngningsnivåer enligt Simon Hjort - matematik

Ansträngningsnivåer enligt Simon Hjort

Nivå 6
Nivå 5
Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Jag anstränger mig sällan under lektionerna, dyker ofta upp sent och glömmer gång på gång materialet och uppgifter.
Jag anstränger mig ibland under lektionerna men bara när jag behöver. Jag är oftast närvarande men behöver påminnelse av läraren för att koncentrera mig.
Jag deltar i undervisningen och gör vad som förväntas av mig. Jag gör inte mer än vad som krävs och anstränger mig därefter.
Jag anstränger mig en hel del och gör ibland mer än vad som förväntas av mig. Jag tar själv ansvar för mitt arbete och planerar framåt.
Jag anstränger mig väldigt mycket och kämpar för att bli bättre. Det är kanske inte riktigt mitt allra bästa, men inte långt ifrån det.
Jag arbetar så hårt jag kan, lika koncentrerat som när jag håller på med mina favoritaktiviteter.

Ma
Självskattning i MATEMATIK inför utvecklingssamtal

Vad ska jag göra?
Hur ska jag göra?
Exempel
Problemlösning
1. Kunna lösa problem genom att använda olika strategier och metoder 2. Kunna använda matematiken för att översätta och förklara verkliga händelser och fenomen med matematik. 3. Kunna resonera om val av tillvägagångssätt. Känna till olika tillvägagångssätt. 4. Kunna resonera om resultatets rimlighet. 5. Kunna ge förslag på alternativa lösningsmetoder.
1. Frilägg problemet genom att: Skriva upp nödvändig information Steg för steg lösa problemet genom att välja strategier och metoder: - Testa dig fram - Rita bild - Använd laborativt material - Sök efter mönster - Gör en tabell - Använd en formel - Arbeta bakifrån - Teckna uttryck - Lös med en ekvation Tänk på att en generell metod oftast visar en högre nivå. 2. Formulera en modell Samla mätvärden, tabell Tolka resultat Dra slutsatser Analysera modellens giltighet (leder modellen till ett rimligt resultat) 3. Träna på olika tillvägagångssätt. Förklara varför man använder ett visst tillvägagångssätt. Motivera det tillvägagångssätt man valt samt resonera kring om det är effektiv eller inte. 4. Kolla att resultatet är det som det frågas efter. Tänk över om resultatet är rimligt (eller om det är för stort eller för litet) och att man använder lämplig enhet. 5. Undersök om det finns flera sätt att lösa uppgiften på? Är det alternativa tillvägagångssättet säkrare eller effektivare?
1. En lösning med en ekvation är mer generell än en tabell eller testa och pröva 2. Hur stor är skolgården? Rita bild, ange mått Mäta och göra beräkningar Utvärdera metoden, hur noggrann var mätningen? Hur noggrann måste man vara? Tolka resultatet. 4. Svara med 10 km istället för 1 000 000 cm. Är det rimligt att en människa är 172 dm lång? 5. Räkna ut nytt pris på en vara med eller utan förändringsfaktor.
Begrepp
Känna till och kunna använda matematiska begrepp. Kunna beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer. Kunna använda olika uttrycksformer, växla mellan dem och kunna resonera om hur de hänger ihop.
Läs på begreppen och lär dig vad de står för. Använd begreppen när du löser och redovisar dina uppgifter. Koppla ihop begreppen med olika matematiska uttrycksformer i dina beräkningar. Använd och växla mellan olika uttrycksformer när du arbetar med resonemang och problemlösning.
Ord: Summa, addition, cirkel, kvadratrot Uttrycksformer: Bråkform – procentform – decimalform Formel, graf, ord Enhetsomvandling Prefix
Metod
Kunna välja och använda lämplig matematisk metod. Kunna utföra beräkningar och lösa uppgifter. Använda metoder i nya sammanhang.
Träna på att använda olika matematiska metoder och att välja den mest lämpade för uppgiften. Vid problemlösning ta aktiv del av olika lösningsstrategier och fundera över vilka som är mest effektiva. Träna på att använda kända metoder i nya sammanhang.
Förenklingar Lösa ekvationer Algoritmer Innehållsdivision Problemlösning Verklighetsbaserade uppgifter Förkorta - förlänga
Kommunikation
1. Kunna redogöra för hur du löst uppgiften genom att använda symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer. 2. Kunna redovisa dina lösningar tydligt, strukturerat och effektivt så att andra kan följa din lösning.
1. Skriv en formel istället för en lång text. Korta förklaringar på varje beräkning. Använda tabeller, grafer mm vid behov. 2. Redovisa din lösning så att den blir lätt att följa. Det ska gå att se i vilken ordning du gjort dina beräkningar. Alla beräkningar ska vara med.
1. Förklarande ord vid beräkningar. Skriv ut formler vid beräkningar. Använd linjal när du ritar figurer, tabeller, grafer, diagram osv. 2. Ha med alla beräkningar. Anteckna relevant information. Ha med enheter och enhetsomvandlingar.
Resonemang
Framföra och bemöta matematiska argument både muntligt och skriftligt.
Delta aktivt i samtal och diskussioner. Både muntligt och skriftligt ska du kunna: Resonera om svarets rimlighet och metodens styrkor och svagheter. Resonera i flera led (resonemangskedjor) genom att använda matematiska begrepp och uttrycksformer. Jämföra och dra slutsatser.
Lyssna, svara, utveckla och fördjupa. Undvik långa texter, lita på matematiken. Förklara varför du valde just den metoden för att lösa uppgiften. Jämför din metod med andra metoder. Använd nyckelorden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: