👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall: Reflektions- och planeringsunderlag Pärlan

Skapad 2017-06-13 14:34 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar det aktuella projektet och prioriterade områdena. Reflektionsfrågorna kopieras in i reflektionsunderlaget (under planeringen - bara personal) Analysfrågorna kopieras in i analysunderlaget (under planeringen - bara personal) ENDAST vid terminsavslutningar.

Innehåll

Var är vi?

Samlad beskrivning av nuläget utifrån den dokumentation och observation som vi har. Vad visar barnen intresse för?

Hur vet vi det?

Vilka lärprocesser är barnen inne i?

Vilka erfarenheter har barnen med sig sen innan kring området? 

Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?


Vart ska vi?

Vika läroplansmål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet?

Konkretisera läroplansmålen. Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla/förstå?

 

Hur gör vi?

Hur organiserar vi oss för att nå målen?

Hur gör vi lärmiljön tillgänglig och inspirerande med fokus på målen?

Hur skapar vi tid, rum och ro för lek med fokus på målen?

Vilka målstyrda aktiviteter ska vi organisera med fokus på målen?

Hur ska vi tydliggöra målen och skapa inflytande för barnen och vårdnadshavare?

Hur formar vi och skapar dokumentationen?

 

Hur blev det? 

Reflektioner

(kopiera in frågorna i underlag för reflektion - endast personal)

Hur gick det?
Varför blev det så?
Vad fångade barnen?
Vad behövde barnen för uppmuntran och stöttning?
Vilka strategier använde barnen?
Vilka barn var delaktiga?
Vilka reflektioner gjorde barnen?

Vilket lärande ser vi?

Vad är det barnen försöker förstå?
Vad verkar de vilja undersöka?

Hade barnen tillräcklig kunskap för uppgiften?
Fick barnen chans till lärtillfälle inom de områden vi tänkt? Berördes andra områden? 
Hur använder sig barnen av varandra i sitt utforskande?

Hur går vi vidare?

Vad och hur ska vi utmana vidare?
Vilka fler språk och uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
Vilka material och vilken miljö ska vi erbjuda barnen?
Vilka fakta behöver pedagogen söka för att komma vidare?

 

Analys

Vad har vårt arbete gett för konsekvenser i utbildningen?  Vad gjorde att det blev så?     

Vilka slutsatser drar vi? Vad ska vi förändra och vad ska vi fortsätta med?

 

Kopplingar till läroplanen

 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18