Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Kretsar kring el

Skapad 2017-06-19 11:01 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Nta's tema Kretsar kring el
Grundskola 5 Fysik Teknik
Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera. Du kommer att få fundera över saker som vad det innebär att leva utan elektricitet: som man gjorde förr, som man gör i delar av världen idag, eller som man ibland tvingas göra när det blir strömavbrott. Du kommer även att undersöka hur en ficklampa fungerar, vad det är som får lampan att lysa, varför den ibland inte lyser, hur olika sorts lampor skiljer sig åt och hur man kan spara energi med lampor. Det blir också diskussioner om faran med elektricitet och om hur det gick till när elektriciteten och glödlampan uppfanns. I slutet av temat har du lärt dig så mycket om elektriska kretsar att du får pröva och klura ut hur du bäst ska dra och koppla kretsarna i en husmodell för att få belysningen att fungera. Du får också jämföra olika energikällor och fatta beslut om vilken du skulle vilja ansluta ditt hus till. Elektriciteten var en upptäckt som verkligen förändrade världen, och som kommer att fortsätta förändra den i framtiden också. Vem vet vilka nya spännande idéer som kan utvecklas i just er klass? Det är bara att sätta igång och ta reda på det!

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden... ...Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor...

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

 

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön...

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta mot följande mål från det centrala innehållet i läroplanen:

 

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

 

Arbetssätt - undervisningen

Det här kommer du att få göra i undervisningen:

 • Samtala om hur energianvändningen ser olika ut i världen och diskutera tänkbara orsaker till detta
 • Undersöka en glödlampa och få den att lysa i en elektrisk krets
 • Ta reda på olika orsaker till att en elektrisk krets inte är sluten
 • Undersöka vilka föremål som kan sluta en krets och inte, samt identifiera dessa som ledare och isolator.
 • Tillverka en strömbrytare för att sluta och öppna en krets
 • Tillverka ett batteri för att få en lampa att lysa och diskutera för- och nackdelar med batterier
 •  Koppla lampan till en solcell och diskutera för- och nackdelar med solceller
 • Jämföra hur elektrisk ström påverkar ledningstråd av olika material, längd och tjocklek
 • Jämföra olika lamptyper utifrån hur de omvandlar el till ljus och värme och argumentera för vilken lampa som är bäst
 • Undersöka skillnaden mellan olika sätt att koppla kretsar och diskutera fördelar och nackdelar med dessa
 • Planera och utforma lösningar för hur elektriska kretsar ska dras i en husmodell för att tillgodose behovet av belysning
 • Jämföra energikällors påverkan på människa och miljö samt ta ställning till vilken energikälla som ska förse husmodellen med el.
 • Läsa om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen och diskutera hur tekniska uppfinningar, vetenskapliga upptäckter betytt för människors levnadsvillkor.

Konkretisering av mål

Du kommer att få visa att du kan:

Fysik

 • Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar
 • Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 • Dokumentera dina underökningar i text och bild
 • Beskriva principen för några energikällor, den elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren med användning av begreppen elektricitet, elektrisk ström, motstånd, ledare, isolator, sluten krets och öppen krets
 • Beskriva samband mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur det används i vardagen och i samhället och koppla detta till att energi kan omvandlas men inte skapas eller försvinna
 • Samtala om och diskutera frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen och samhället

Teknik

 • Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera
 • Resonera om hur några energikällor och elektriska föremål förändrats över tid
 • Resonera kring energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid par-/gruppdiskussioner och genomgångar samt hur du visar intresse för att utveckla dina kunskaper genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag  tittar på hur du arbetar, både enskilt och i par, och hur du dokumenterar dina undersökningar och resultat.

Du kommer att få ett skriftligt prov som jag kommer att bedöma.

Tidsåtgång

Vi kommer att arbeta med Kretsar kring el under höstterminen 2017.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: