👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - år 6

Skapad 2017-06-19 13:57 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Planering för idrott och hälsa - år 6

Innehåll

INLEDNING

I ämnet idrott och hälsa ska alla elever, oavsett förutsättningar, ges en möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Genom idrott och hälsa vill vi skapa intresse för rörelse och nyfikenhet kring nya aktiviteter. Ett grundläggande syfte är också att ge eleverna möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Ur Lgr 11 under rubriken övergripande mål och riktlinjer har vi valt att särskilt lyfta fram följande:

SYFTE

Genom undervisning i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

METOD OCH INNEHÅLL

Vi arbetar med förmågorna främst i ”praktisk form”, med kroppen som redskap. Genom samtal vid samlingar och teoripass kommer vi återkommande att beröra hur vi förebygger risker i olika aktiviteter samt hur vi kan hantera nödsituationer. Vi kommer att simma och då bl.a. träna livräddning. I år kommer det också vara lite mer fokus på teoretiska uppgifter kopplade till läroplanens syfte.

Aktiviteter vi bland annat kommer att genomföra under året, både ute och inne:

 • lekar och bollekar
 • styrka och kondition
 • bollspel (volleyboll, basket, fotboll, innebandy, handboll)
 • rörelse till musik
 • redskap
 • simning/livräddning
 • skridskor/isvett
 • racketsporter (tennis, badminton, pingis, lacrosse)
 • orientering
 • friidrott
 • samarbetsövningar

Teori kopplat till kunskapskraven utifrån:

 • förebyggande av skador
 • hälsa och den egna upplevelsen av fysisk aktivitet
 • friluftsliv med fokus på allemansrätten

Uppgifter som ska göras under läsåret kommer att finnas och lämnas in på Unikum under uppgifter.

Bedömning och självskattning:

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under årets gång genom att matrisen som är kopplad till kunskapskraven för år 6 under "bedömning" kommer att fyllas i.
Vi vill att du utvärderar följande frågor i slutet av varje termin:

 • Hur är din inställning till ämnet idrott och hälsa?
 • Vad tycker du att du har utvecklat mest under denna perioden?
 • Vad behöver du utveckla vidare och hur skall du göra för att nå ditt mål?

Uppgifter

 • Teoriuppgift

 • Teoriuppgift

 • Fotoorientering

 • Fotoorientering

 • Nödsituationer kring vatten vid olika årstider

 • Nödsituationer vid vatten under olika årstider

 • Hur fysisk aktivitet påverkar hälsan.

 • Förebyggande av skador.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6