👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp-matematik VT - år 6

Skapad 2017-06-20 16:22 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Matematik
Matematik finns överallt och vi kommer nu att fortsätta utforska områden vi arbetat med tidigare och fördjupa oss ytterligare. Vi kommer också ta oss in i helt nya världar inom matematiken där vi bara nosat lite eller ännu inte befunnit oss. Följ med oss in i matematikens spännande värld.

Innehåll

Övergripande mål

De övergripande målen utgår från de värden och förmågor som behövs för att orientera sig i livet och i skolan. De genomsyrar hela läroplanen och har konkretiserats i mindre delar under kapitel 3 i läroplanen.

Syfte

Förmågor i matematiken som vi arbetar med under terminen:

Centralt innehåll

Vi kommer att beröra följande centrala innehåll när vi arbetar med områdena - samband & förändring, algebra & mönster samt geometri.

Metod

Tidsplan: Vi kommer att arbeta med dessa områden under resten av årskurs 6.

Undervisning och avstämning: Vi kommer ha muntliga -och elevaktiva genomgångar varje vecka där vi går igenom de olika momenten som berörs under veckan. Små korta filmer som sammanfattar genomgångarna kommer att länkas till bloggen under fliken matematik filmer. På bloggen kommer det också att finnas begrepp inom de olika områdena som är viktiga att känna till, dessa finns under fliken matematiska begrepp. Under vissa av områdena kommer vi att lägga större fokus på praktiska övningar, både i grupp och individuellt.

Varje vecka under våren kommer vi också på gruppnivå fortsätta att ha gemensamma diskussioner (EPA) kring olika matematiska problem och metoder för att lösa dessa samt varva detta med veckans algoritmer. När vi har matteprat kommer fokus ligga på att muntligt resonera hur man kommit fram till sitt svar och då använda oss av relevanta matematiska begrepp kopplade till uppgiften. Genom att använda oss av metoden "fish tank" lyfter vi våra diskussioner och resonemang ytterligare en nivå.


Varje område som vi arbetar med är indelade i olika delkapitel som i sin tur är indelade i 4 olika svårighetsnivåer. Du bestämmer själv eller tillsammans med mig vilka nivåer som skall räknas men man skall räkna minst två nivåer på varje delkapitel. Under områdets gång kommer vi också att arbeta med "tänk och räkna", repetitionsuppgifter, "kan du begreppen" och blandade uppgifter.

Vi kommer att genomföra en diagnos efter området för att se om något behöver repeteras eller om man kan arbeta vidare och fördjupa sig.

Självskattning och bedömning

Vi vill att du reflekterar kring följande frågor (FFF) på lärloggen efter varje område:

 • Detta vill jag framhålla...
 • Detta behöver jag förbättra...
 • Detta skall jag förändra...

Använd dig av vår mall självskattning...

Vi kommer också att använda en formativ bedömning som du skall fylla i innan vi börjar med området för att fyllas i ännu en gång när området avslutas. Denna kommer att fotas och läggas på lärloggen samt sättas in i pärmen.

Bedömningen sker utifrån kunskapskraven för matematik år 6.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6