👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Area (Omkrets), år 5 (vt-17)

Skapad 2017-06-21 17:17 i Jutarumsskolan Halmstad
Area (Omkrets) I det här arbetsområdet kommer du få utveckla din förståelse av area. Du kommer även repetera dina kunskaper om omkrets, för att kunna utveckla din förståelse av skillnaden mellan begreppen area och omkrets, deras enheter och hur du beräknar area respektive omkrets. Du kommer också få utveckla dina kunskaper om olika slags trianglar.
Grundskola 5 Matematik
Area (Omkrets) I det här arbetsområdet kommer du få utveckla din förståelse av area. Du kommer även repetera dina kunskaper om omkrets, för att kunna utveckla din förståelse av skillnaden mellan begreppen area och omkrets, deras enheter och hur du beräknar area respektive omkrets. Du kommer också få utveckla dina kunskaper om olika slags trianglar.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:


Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Förmågor vi tränar: 

 • /.../ lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


 Aktuella begrepp:

area, yta, omkrets, runt omkring, längd, bredd, sida, höjd, bas, likbent triangel, liksidig triangel, rätvinklig triangel, rät vinkel, kvadrat, rektangel sammansatt figur, oregelbunden figur, enheter - längdenheter (t ex cm), areaenheter (t ex kvadratcentimeter = cm²)

 

Centralt Innehåll (åk 4-6):

Taluppfattning och tals användning

 Geometri

Problemlösning

Mål med arbetsområdet:

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du visa att du utvecklat:

 • förståelse för vad begreppen area och omkrets innebär, samt förstår skillnaden mellan dem 
  (begreppens innebörd, enheter som används, vad som skiljer begreppen)
   
 • din förståelse för och din förmåga att göra enkla beräkningar av area och omkrets (rutinuppgifter)
  (göra beräkningar av olika typer av figurer - kvadrater, rektanglar, trianglar, oregelbundna och sammansatta figurer, använda enheterna
   korrekt) 

 • kunskaper om olika typer av trianglar, samt förmågan att kunna beräkna omkrets och area med hjälp av bas, höjd och triangelns sidor
  (rätvinklig triangel, liksidig triangel och likbent triangel)

 • din förmåga att lösa enkla vardagsnära textuppgifter/problem där area och omkrets förekommer
  (göra beräkningar, använda korrekta enheter, försöka välja och använda lämpliga räknemetoder, försöka redogöra för lösningen hela vägen, tänka till om rimlighet)

 • förmåga att delta i gemensamma matematiska resonemang kring olika typer av beräkningar, lösningar och begrepp där du försöker följa och föra enkla matematiska resonemang med hjälp aktuella matematiska begrepp 

 

Arbetssätt

Undervisningen i matematik är strukturerad och lärarledd i en kommunikativ miljö där eleverna förväntas delta aktivt efter var och ens förutsättningar och förmåga. Arbetssätten varieras för att möjliggöra lärandet i flera situationer. Olika metoder används och situationer skapas för detta exempelvis genom EPA (enskilt, par, alla) och att tänka/diskutera i grupp. Vi modellar tillsammans för att eleverna ska få verktyg för att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna får delta i att tänka ut hur de ska arbeta för att nå målen i arbetsområdet. Gruppindelningar varieras,  förkunskaper och intressen inventeras för att skapa situationer där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor, exempelvis genom att resonera och lösa problem tillsammans.

 

I det här arbetsområdet kommer vi att:

 • på olika sätt arbeta med att befästa de aktuella begreppen. Vi kommer utforma och använda oss av olika lathundar för att hjälpa eleverna att befästa de aktuella begreppen och momenten i arbetsområdet. 

 • träna oss på att lösa olika typer av uppgifter, både rutinuppgifter och vardagsnära textuppgifter/problem valda ur olika läromedel (bl a "MatteBorgen och Koll på matematik) och uppgifter skapade för att stämma överens med arbetsområdets innehåll.
 • genomföra hemuppgifter som utgår från pågående arbete med aktuella begrepp. I skolan kommer vi arbeta vidare med att lyfta, samtal om och vidareutveckla lösningarna tillsammans i olika grupperingar. Här ges möjlighet att träna förmågan att följa och föra matematiska resonemang.

 • tillsammans träna oss på att föra och följa matematiska resonemang kring olika typer av lösningar, textuppgifter/problem, samt beräkning av rutinuppgifter (med hjälp av lathunden problemlösnings olika steg A; B; C och D) där olika typer av räknemetoder ska väljas och användas, samt tänka till kring rimlighet.
 • testa av vilka kunskaper som sitter och vilka som ev behöver repeteras.
 • uppmuntra och utmana eleverna på olika sätt till att ta ett utökat ansvar för sin inlärning.

 

 

 Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du:

- förstår och jämför begreppen area och omkrets

- förstår och hur du gör enkla beräkningar av area och omkrets (rutinuppgifter)

- kan visa dina kunskaper om olika typer av trianglar, samt hur du beräknar omkrets och area med hjälp av bas, höjd och triangelns sidor

- löser enkla vardagsnära textuppgifter/problem där area och omkrets förekommer

- deltar i gemensamma matematiska resonemang och hur du följer och för enkla matematiska resonemang med hjälp aktuella matematiska begrepp