Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Bråk, år 5 (ht-16 + vt-17)

Skapad 2017-06-21 21:38 i Jutarumsskolan Halmstad
Bråk I det här arbetsområdet får du utveckla din förståelse av bråkbegreppet och din förmåga att använda tal i bråkform. Du kommer också få utveckla din förmåga att förstå och använda dig av sambandet mellan tal i bråk- och decimalform.
Grundskola 5 Matematik
Bråk I det här arbetsområdet får du utveckla din förståelse av bråkbegreppet och din förmåga att använda tal i bråkform. Du kommer också få utveckla din förmåga att förstå och använda dig av sambandet mellan tal i bråk- och decimalform.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:


Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Förmågor vi tränar: 

 • /.../ lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


 Aktuella begrepp:

bråkform, täljare, nämnare, bråkstreck, decimalform, tiondelar, hundradelar, decimaltecken, hur stor del av, del av helhet, del av antal, en halv, tredjedelar, fjärdedelar, femtedelar, sjättedelar o s v, större än , mindre än

 

Centralt Innehåll (åk 4-6):

 Taluppfattning och tals användning

 Problemlösning

Mål med arbetsområdet:

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du visa att du utvecklat din förmåga att kunna:

 • förstå och använda dig av tal i bråkform
 • läsa och skriva tal i bråkform
 • avläsa bilder av bråk
 • placera ut enkla tal i bråkform på en tallinje
 • jämföra tal i bråkform
 • se samband mellan tal i bråkform och decimalform, samt kan växla mellan de olika formerna
 • storleksordna tal i bråkform och decimalform
 • räkna ut en viss del av ett antal
 • lösa enkla textuppgifter/problem där tal i bråkform förekommer

Arbetssätt

Undervisningen i matematik är strukturerad och lärarledd i en kommunikativ miljö där eleverna förväntas delta aktivt efter var och ens förutsättningar och förmåga. Arbetssätten varieras för att möjliggöra lärandet i flera situationer. Olika metoder används och situationer skapas för detta exempelvis genom EPA (enskilt, par, alla) och att tänka/diskutera i grupp. Vi modellar tillsammans för att eleverna ska få verktyg för att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna får delta i att tänka ut hur de ska arbeta för att nå målen i arbetsområdet. Gruppindelningar varieras,  förkunskaper och intressen inventeras för att skapa situationer där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor, exempelvis genom att resonera och lösa problem tillsammans.

 

I det här arbetsområdet kommer vi att:

 • på olika sätt arbeta med att befästa de aktuella begreppen. Vi kommer utforma och använda oss av olika lathundar för att hjälpa eleverna att befästa de aktuella begreppen och momenten i arbetsområdet.
 • även använda oss av korta ma-filmer (t ex placera bråk på tallinjen, storleksordna bråk, jämföra bråk) som tar upp de olika momenten/begreppen.  
 • färdighetsträna på www.nomp.se, både i skolan och hemma.
 • även färdighetsträna med hjälp av uppgifter i "Koll på matematik" och med hjälp av uppgifter skapade för att stämma överens med arbetsområdets innehåll.
 • träna oss på att lösa olika typer av uppgifter, både rutinuppgifter och vardagsnära textuppgifter/problem valda ur olika läromedel (bl a "MatteBorgen och Koll på matematik) och uppgifter skapade för att stämma överens med arbetsområdets innehåll.
 • genomföra hemuppgifter som utgår från pågående arbete med aktuella begrepp. I skolan kommer vi arbeta vidare med att lyfta, samtal om och vidareutveckla lösningarna tillsammans i olika grupperingar. Här ges möjlighet att träna förmågan att lösa textuppgifter/problem, samt följa och föra matematiska resonemang.

 • tillsammans träna oss på att föra och följa matematiska resonemang kring olika typer av lösningar, textuppgifter/problem, samt beräkning av rutinuppgifter (med hjälp av lathunden problemlösnings olika steg A; B; C och D) där olika typer av räknemetoder ska väljas och användas, samt tänka till kring rimlighet.
 • testa av vilka kunskaper som sitter och vilka som ev behöver repeteras.
 • uppmuntra och utmana eleverna på olika sätt till att ta ett utökat ansvar för sin inlärning.

 

 

 Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du:

- förstår bråkbegreppet

- använder dig av tal i bråkform

- förstår och använder dig av sambandet mellan tal i bråkform och decimalform

- löser rutinuppgifter och enkla vardagsnära textuppgifter/problem där tal i bråkform förekommer
   

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: