👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vampyren läsåret 2017/2018

Skapad 2017-06-26 10:56 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för förskoleklass och fritidshem i Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola 2 – 5 Samhällskunskap Svenska Bild
Ett av våra viktigaste uppdrag på fritidshemmet är att skapa en god miljö och en härlig stämning. Där alla elever känner att de kan vara sig själva, få lugn och ro, vara accepterade som de är. Under läsåret kommer vi att lägga extra fokus på att arbeta aktivt med allas lika värde, samarbete och glädje.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

 • tilltro till sin förmåga att lära
 • fantasi, kreativitet och nyfikenhet
 • kommunikationsförmågan
 • förståelsen för ett demokratiskt förhållningssätt.
 • samarbetsförmågan.
 • sin initiativförmåga och sitt ansvarstagande.
 • sin förmåga att lösa problem
 • kunna ge och ta feedback

Utvärderingen - vad och hur

Vi utvärderar efter hand tillsammans med eleverna, men även pedagogerna utvärderar en gång i veckan vid den gemensamma planeringen. Vi pedagoger observerar barngruppen utifrån de kvalitetsindikatorer som Falkenbergs kommun satt upp inför läsåret. Där utvärderar vi gruppens tilltro till sin förmåga att lära, lärandestrategier, kreativitet och problemlösning. 

Undervisning och arbetsformer

Vi läser, tittar på film, arbetar med gruppövningar i både lek och skapande. Vi pratar om hur en bra kompis är. Vi gör värderingsövningar och samarbetsövningar. Vi inreder vårt fritidshem tillsammans så att alla känner sig delaktiga och trygga. 

Exempel på aktiviteter vi kommer att genomföra återkommande under läsåret: 

Styrda och fria aktiviteter i idrottshallen

Skapande med olika arbetsuppgifter i grupper. 

Samarbetslekar i aulan. 

Kapplautmaningar.

Rollekar.

Spela spel. 

Vi ser på filmer och diskuterar innehållet. 

Värderingsövningar.

Skapande tillsammans i grupp. 

Kamratbanor. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -