👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning RL&V MD Vargen 2017-08

Skapad 2017-08-08 09:38 i Vargen Svedala
Förskola
Lekfullt lärande Natur-ligtvis!

Innehåll

Gemensamt Tema 

"Lekfullt lärande Natur-ligtvis"  läsåret 2017-18

Projektbeskrivning

 

Barngruppens projekt:

1. "Lekfullt lärande Natur-ligtvis"   

 

Bakgrund:

Varför ska vi arbeta med detta projekt inom temat? Tänk på barnens inflytande, hämta inspiration från dem. Brainstorming? Vad vill vi erbjuda barnen? Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

 1. Rödluvan & Vargen har under läsåret ett gemensamt tema. Med detta tema som en metod kommer vi att kunna arbeta med alla läroplanens mål på ett rolig, lekfullt och på ett undersökande sätt. 

Barnen har visat intresse för att utforska ute i naturen. Barnen har också visat intresse för att leka gemensamma lekar tillsammans.

Syfte :

Vad är det vi vill undersöka och varför?  Frågeställningar ? Vad vill vi uppnå med projektet i sin helhet och sina delar? Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? vad är det vi vill att barnen ska få ett förändrat kunnande om? inkludera värdegrund, kärnämnen och barns inflytande

 1. Vi vill göra den pedagogiska vardagen såväl inne som ute lustfylld och som kommer att locka till nya funderingar, bekantskaper och resonemang. Vårt tema och ett undersökande arbetssätt kommer att vara våra verktyg för att locka fram språket och våra värdegrunds frågor Hur uttrycker/kommunicerar barnen medkänsla? inom SKA arbetet.

Förutsättningar, arbetssätt, organisation och struktur:

Tid, rum, personal, åldrar, material, ansvarsfördelning, osv. Hur skapar vi förutsättningar för barnen att utveckla förskolans kärnämnen. Hur ska vi organisera perioden / veckan / dagen. `Hur ska vi dokumentera?

1. Temat/projektet kommer att sträcka sig under hela dagen såväl inne som ute. Barnen kommer att vara indelade i olika basgrupper, men vi kommer även att arbeta över gruppernas gränser och tillsammans med olika pedagoger för att ta till vara allas kompetenser och ge möjlighet att skapa nya relationer.

Basgrupperna är Lilla, Mellan och Stora Varg. 

Camilla, Anette :Lilla Varg

Theresé: Mellan Varg

Madde och Ingrid :Stora Varg

 

Arbetslagets valda mål:

Koppling till Lpfö 98 rev 2016

Våra valda mål utifrån projektets syften, metoder, övriga läroplansmål vi vill ha fokus på, eventuellt fokus på speciella uttrycksformer, utebildning osv.

 

Förskolans prioriterade mål i SKA:

 1. Hur kommunicerar/uttrycker barnen medkänsla?

Valda kärnämnen:

 1. Självbild: att veta vem man är och vad man kan. Att lära känna sig själv tar hela livet – speglingen från andra ger viktiga bidrag. Intersubjektivitet: att läsa av andra och vara tillsammans. För att uppmärksamma och förstå andra – behöver man känna igen sina egna känslor och behov. Om vi ger förutsättningar för barnen att utveckla dessa förmågor tror vi att de också kan visa medkänsla för andra.

Vilka effekter vill vi uppnå?

1. Vi vill att barnen  visar hjälpsamhet, tröstar varandra, visar förståelse för varandra, samsas om leksaker, härmar vuxnas sätt att prata om och  med andra, handla med medkänsla genom gester och språkligt kommunikation. 

 

Vilka kännetecken förväntar vi oss att se?

 1. Vi förväntar oss att se en hjälpsamhet mellan barnen ( även om man inte är ledsen) positiva och glada barn som trivs på förskolan och vill leka med sina kamrater 

Metoder:

I undervisning och med olika uttryckssätt. Koppling till Lpfö 98 rev 2016

 

Iscensättning av lärmiljön:

Behov utifrån barnen och projektets inriktning och syfte

 

Föräldrarnas delaktighet:

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

 

  

Ev förändring/utveckling av inriktning:

Använd MALL "reflektion/uppföljning RL&V MD" Uppdatera därefter projektbeskrivningen. numrera i detta dokument uppdatering 1, 2, 3 osv

Hur går vi vidare utifrån uppföljning av iakttagelser, dokumentation, värdegrund, Utveckling och lärande och barns inflytande? Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger, varför? Hur arbetar vi vidare och varför?

Lilla Varg: 

Mellan Varg: 

Stora Varg:

 

Avslutning av projekt:

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser? Hur avslutar vi projektet med vårdnadshavarna?