Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ung och fri - eller?

Skapad 2017-08-09 09:13 i Förslövs skola F-9 Båstad
Vi läser olika slags texter, som handlar om mänskliga möten. Vi läser bl a Arkan Asaads Stjärnlösa nätter, diskuterar och skriver kring bokens budskap och innehåll, samt hittar kopplingar och jämför med andra texter inom temat. Vi tränar samtalsförmågan, läsa och analysera samt skriva en argumenterande text.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi gör några stopp i litteraturhistorien och läser grekiska myter och dramer, jämför med en medeltida kärlekssaga och några av Shakespeares kändaste verk och landar i romanen "Stjärnlösa nätter, som handlar om kärlek, svek och rätten att välja sitt eget liv.

Innehåll

Syfte

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan läsa skönlitteratur (boken Stjärnlösa nätter och utdrag ur några klassiska verk från olika epoker) samt andra texter med flyt, genom att använda olika lässtrategier som passar bäst till just den text som du läser.

 

 • Du visar att du förstår vad du läser, genom att göra sammanfattningar av texternas innehåll, där du också kan förklara när och varför saker händer, och jämföra med innehållet i andra texter du har läst.

 

 • Du visar att du kan reflektera kring texternas innehåll och budskap genom att jämföra texternas innehåll med dina egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor. Du förklarar och ger exempel på varför du tycker som du gör.

 

 • Du resonerar även kring hur den tid, som författaren till verket levde i, har påverkat innehållet. Detta visar du genom att delta i diskussioner och genom att resonera i olika uppgifter.

 

 • Du visar att du kan förstärka och levandegöra texters budskap genom att presentera innehållet i en myt genom att dramatisera, göra en skuggteater, en talkshow eller ett radioprogram.

 

 • Du visar att du kan skriva en text med argumenterande inslag, t ex en debattartikel eller en insändare.

 

 

Undervisning

 • Vi går igenom lässtrategier och tränar på att använda dem på olika sorters texter.
 • Vi läser romanen Stjärnlösa nätter samt andra texter såsom myter, drama, noveller, argumenterande texter samt låttexter.
 • Vi tränar på att analysera genom att resonera kring bokens handling, karaktärer och budskap. Vi tränar på att koppla texten till oss själva, andra texter samt vår kunskap om omvärlden.
 • Vi pratar om de litteraturhistoriska epokerna Antiken, Medeltiden och Renässansen, samt kopplar några texter och författare till epokerna.
 • Vi tränar på att formulera argument.
 • Vi skriver texter utifrån boken samt tränar på att skriva en text med argumenterande inslag.
 • Vi ser en film på temat som vi diskuterar och använder som underlag i vårt skrivande.

Bedömning

 • Din förmåga att läsa och analysera genom att läsa med flyt, välja och använda lässtrategier och återge vad du har läst, genom att resonera om texters innehåll och budskap.
 • Din förmåga att resonera och dra slutsatser om hur olika verk har påverkats av tiden och kulturen som de skapats i.
 • Din förmåga att skriva en argumenterande text med anpassning till texttyp och språkliga normer.
 • Din förmåga att förstärka och levandegöra texters budskap.

Uppgifter

 • Stjärnlösa nätter uppgift 3

 • Svenskuppgift: "Filip och Fredrik presenterar Trevligt folk"

 • Stjärnlösa nätter uppgift 1

 • Så jämställt är Sverige

 • Argumentuppgift

 • Boksamtal Stjärnlösa nätter 1

 • Svenskuppgift: Mänskliga möten

 • Svenskuppgift: resonera "NASA-övningen"

 • Tolerans - vad och hur?

 • Stjärnlösa nätter uppgift 2

 • Stjärnlösa nätter uppgift 5

 • Pyramos och Thisbe

 • Svenskuppgift: "En midsommarnattsdröm"

 • Citatuppgift

 • Stjärnlösa nätter uppgift 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Argumenterande text

Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en debattartikel/ insändare utifrån uppgiften.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en debattartikel/ insändare utifrån uppgiften.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en debattartikel/ insändare utifrån uppgiften.
Innehåll
Diskussionen är enkel men elevens åsikt framgår. Åsikten stödjs med minst ett argument.
Diskussionen är utvecklad och elevens åsikt framgår tydligt. Argumenten underbyggs med exempel utifrån egna erfarenheter, andra texter och till viss del utifrån kunskaper om omvärlden.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och elevens åsikt framgår tydligt. Argumenten underbyggs t ex med exempel utifrån egna erfareheter, andra texter samt kunskaper om omvärlden. Hänsyn tas till eventuella motargument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel genom enkel variation av sambandsord samt styckeinledare.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad genom en god variation av styckeinledare samt sambandsord. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad genom en mycket god variation av sambandsord och styckeinledare. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar en argumenterande text, t.ex. genom retoriska frågor. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen i texten.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar en argumenterande text väl, t.ex. genom retoriska stilmedel (t ex anafor) och formella uttryck. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Sv
Litteraturhistoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Litteraturhistoria-göra kopplingar och resonera
Du kan föra enkla resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Du kan på ett enkelt sätt resonera om när, var och hur texten skrevs.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Du kan föra ett utvecklat resonemang om när, var och hur texten skrevs.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Du kan föra ett välutvecklat och nyanserat resonemang om när, var och hur texten skrevs.

Sv
Läsförståelse

Läsförståelse

>
>
>
>
Förutspå vad som ska hända
Du kan berätta någon tanke om kommande händelser.
Du kan berätta något om vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Du kan berätta mer utförligt och förklara vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Du bygger dina slutsatser tydligt på tidigare kunskaper och erfarenheter och på sådant som du ser och förstår av texten.
Reda ut svåra ord och oklarheter.
Du antecknar vissa ord som du sedan slår upp.
Du kan gå tillbaka i texten, sakta läsa om och ta reda på svåra ord.
Du kan gå tillbaka i texten, läsa om, ta reda på svåra ord och använda ledtrådar i texten för att dra egna slutsatser.
Du klarar av att reda ut mycket svåra ord, komplicerade meningar och drar tydligt egna slutsatser.
Formulera och svara på frågor om vad som har hänt och vad som ska hända sedan.
Du kan skriva någon fråga på en ytligt nivå och någon fördjupad om bokens innehåll
Du formulerar frågor som till viss del fördjupar förståelsen av bokens innehåll.. Du kan svara på frågor kopplade till texten. Du gör försök till att förklara dina svar.
Du formulerar frågor som fördjupar förståelsen av bokens innehåll och som kräver att kopplingar kan dras eller samband kan synliggöras. Du kan svara på frågor kopplade till texten. Du kan förklara dina svar med tydlig koppling till texten.
Du kan på ett genomtänkt vis formulera frågor för att fördjupa, belysa, förklara, tydliggöra både helheten och olika delar av textens innehåll. Du kan förklara tydligt och personligt hur du har kommit fram till dina slutsatser.
Kunna sammanfatta vad man har läst.
Du kan återberätta med stöd från lärare eller andra elever vissa delar av bokens innehåll.
Du kan återberätta delar av innehållet med stöd från lärare eller andra elever.
Du kan återberätta innehållet. När du återberättar tydliggör du hur händelserna och innehållet hänger ihop.
Du kan återberätta självständigt, sammanhängande och levande viktiga och centrala delar av textens innehåll.
Se och resonera kring budskap
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan tolka enkla budskap och koppla till något du själv har upplevt eller har kunskap om dvs. egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan tolka tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i texten. Du förklarar med exempel från texten. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra utvecklade kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden och andra texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: