👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2017-08-09 11:22 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 5 Svenska Geografi Historia
Vårt första temarbete i geografin komma handla om Norden!

Innehåll

Vi kommer under några veckor arbeta med Norden. Vi har tillsammans i klassen tittat på målen och vilket innehåll vi ska arbeta med.

Målet med undervisningen är att du ska kunna...

 • analysera och göra jämförelser mellan Nordens länder.
 • använda geografins begrepp
 • resonera kring några utmaningar som Norden står inför.
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i Norden.
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i Norden.

Så här ska vi arbeta...

 • arbeta med vårt digitala läromedel  Gleerup Geografi 4-6. Vi läser, diskuterar och svarar skriftligt och muntligt på frågor.

 • titta på olika faktafilmer och Geografens testamente.

 • lyssna på genomgångar.

 • arbeta med hur man skriva faktatexter.

 • jobba tillsammans och enskilt med olika områden.

Detta kommer bedömas...

 • Din förmåga att jämföra länderna gällande natur, befolkning, hur de utnyttjat sitt lands resurser m.m.

 • Din begreppsliga förmåga att använda centrala begrepp.

 • Du känner till länder, huvudstäder, hav och bergskedjor i Norden.

 • Hur du skriver faktatexter med egna formuleringar - söka, välja ut och sammanställa information från olika källor.

 • Hur du skriver enskilt eller tillsammans med kamrat en faktatext om ett land och redovisar för klassen/lärare.
 • Din förmåga att analysera livsmiljöer i Norden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Sv Ge
Norden

På väg att
Godtagbara
Mer än godtagbara
Nordens länder och namngeografi
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de nordiska länderna är, dess huvudstäder, större bergskedjor, hav och kan geografiskt placera dem..
Du kan med säkerhet tala om vilka de nordiska länderna är, dess huvudstäder, större bergskedjor, hav och kan geografiskt placera dem.
Ord och begrepp
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Jämförelse mellan länderna
Du kan resonera om någon likhet och skillnad vad gäller natur och samhälle i de nordiska länderna. Du kan enkelt redogöra för något förslag på konsekvenser det fått för människa, natur och samhälle.
Du kan resonera om olika likheter och skillnader vad gäller natur och samhälle i de nordiska länderna. Du kan redogöra för något förslag på konsekvenser det fått för människa, natur och samhälle.
Analysera livsmiljöer
Du försöker analysera om hur naturens processer förändrar livsmiljöer.
Du kan analysera om hur naturens processer förändrar linsmiljöer.
Skriva faktatext
Du kan söka information, sammanställa fakta och skriva en enkel faktatext.
Du kan effektivt söka information, göra en sammanställning och skriva en faktatext.
Muntligt framträdande
Du kan med hjälp av stöttning förbereda och genomföra en enkel muntlig redovisning.
Du kan förbereda och genomföra en muntlig redovisning.