Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering Skalman ht-17

Skapad 2017-08-11 10:13 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Detta är en grundplanering för avdelning Skalman.
Förskola
Barngruppen består av 13 barn i åldrarna 3-6 år. Vi är tre pedagoger som arbetar på avdelningen, Sandra, Carina och Maria. Avdelningen består av ett stort rum, en hall och två toaletter för barnen. Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår intention är att verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik.

Innehåll

Avdelningen

Barngruppen består idag av 13 barn i åldrarna 3-5 år.
Det är tre pedagoger som arbetar på avdelningen. Carina, Sandra och Maria.
Avdelningen består av ett stort rum som är indelat i rum-i-rummet.
Varje rum har en egen funktion tex. Bygg lek, samlingsmattan, ateljé, pussel och spel.
Avdelningen har även en egen ingång till hallen där det även finns två toaletter.
Våra intentioner är att avdelningen ska vara trygg, rolig och lärorik.

 
Trygg- alla barn ska känna tillit till pedagoger och kompisar, de ska känna sig välkommna och bli glada av att komma till oss.

Rolig- för oss är det viktigt att barnen skrattar ofta och mycket. Och det gäller även oss pedagoger.

Lärorik- vi vill att miljön och verksamheten ska vara lärorik och ge barnen utmanande upplevelser.

Normer och värden

Grundverksamhet – Rutiner

 

06.30 Förskolan öppnar.
07.30 Frukost
09.00 Lämnar vi förskolan eller arbetar med tema beroende på dag
10.30 Samling
11.00 Lunch
11.45 Läsvila /sovvila
13.45. Mellanmål
17.30 Förskolan stänger

 

Den pedagog som slutar senast har vaken vila med läsning eller avslappning medans de andra pedagogerna är på rast.

förmiddag: planerad verksamhet/aktiviteter/planering
eftermiddag: fria aktiviteter under överseende av aktiva pedagoger.

Regler

Vi vuxna ska ta fram regler som gör att det blir en trygg och säker miljö för barnen.
Barnen ska utveckla ansvar för sig själv och andra.
Vi ska tillsammans på avdelningen ta fram gemensamma trivselregler. 
Genom samtal och diskussion i den mindre och större gruppen upprättar vi gemensamma regler.
Barnen ska i största möjliga mån plocka undan efter sig själv, men självklart hjälper pedagogerna till.
Vid in och utgång tar barnen på och av sig kläderna själva eller med hjälp av en kompis/pedagog.
Vi övar på att ha en trevlig matsituation där alla får komma till tals.
Vi har nu bestämda platser som vi har sett skapar trygghet.
Vi är närvarande, deltagande och visar intresse och hjälper till med material.
Vart material har bestämda platser i de uppdelade utrymmena på avdelningen.
På förmiddagarna har vi gruppaktiviteter då barnen kan delas in i mindre grupper och på eftermiddagarna grupperar barnen sig själva efter lek och intresse.
Vi samtalar med varandra med vänlighet och vårdad språk.

Barns inflytande

Vi arbetar utifrån barnens intresse och på så sätt får barnen möjlighet att påverka innehållet i den pedagogiska verksamheten.
Vi kommer tillsammans med barnen skapa gemensamma regler och förhållningssätt till respektive station.

 UTVECKLING OCH LÄRANDE

Vårt förhållningssätt är att vi som pedagoger ska vara medforskande och nyfikna på barnens tankar, idéer och lärande.

vårt förhållningssätt är: att vara lyhörd, se och höra det enskilda barnet, samt att ta till vara varje enskilt barns intresse och behov. Både det enskilda barnet och gruppen.

Genom gemensamt förhållningssätt och god kommunikation mellan pedagogerna utvecklar vi arbetet i både barngruppen och personalgruppen.

Vi ska stimulera barnen till ett utforskande arbetssätt genom att vara medforskande pedagoger.

 

Inre Miljön

Vi ser på miljön ur ett barnperspektiv.
vi gör tydliga stationer med innehållsrikt och inbjudande material.

 

Yttre Miljön

Då förskolan inte har tillgång till en egen gård tar vi tillvara de möjligheter som finns i vårt närområde.

Förskola och hem

Föräldramedverkan

Introduktionen till förskolan ska vara tydlig och ge ett gott intryck, samt att förskolan ska vara lyhörda till föräldrarnas behov.
Föräldrarna får möjlighet att vara delaktiga genom att ta del i föräldraråd, vara med på förskolan, komma på föräldramöten mm.
Föräldrarna kan vara delaktiga i utväderingen av verksamheten genom föräldraenkäten som är deras utvärderingsverktyg.
Vi erbjuder föräldrar aktiviteter såsom firande av traditioner, föräldrafika och deltaga i verksamheten.
dessa aktiviteter erbjuds fortlöpande under teminens gång.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Verksamhetens rutiner ska utvärderas fortlöpande under terminens gång.
Genom pedagogiska samtal och reflektioner på avdelningsmöten utväderas barnens inflytande, utveckling och lärande.
Vi dokumenterar genom pedagogisk dokumentation
Genom dokumentation och reflektion så utvecklas den pedagogiska dokumentationen.
Vi synliggör det genom dokumentation på unikum och i miljön på avdelningen

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: