👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden - Smaragdögat 17/18

Skapad 2017-08-11 11:15 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
ett exempel
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi utgår från barnkonventionen samt läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

 Planerade insatser

Under fokusområdet kommer vi jobba i tre åldersblandade grupper, där en förskollärare och en vikarie är med i varsin grupp.

Det första prioriterade läroplansmålet kommer vi jobba med genom att arbeta mycket med gruppstärkande aktiviteter. I gruppen blir det viktigt att visa varandra respekt, ta hänsyn till varandra och gemensamt ta ansvar för varandra och våra miljöer. Detta vill vi uppnå genom följande insatser:

 • Tumtavlan: Introducerar vi i våra smågrupper, där vi har möjlighet att diskutera vad reglerna betyder. Dessa regler vill vi hålla levande i verksamheten genom att ofta återkoppla till dem.  I samband med detta kan vi även läsa några av Kompis-böckerna, där reglerna
 • Skapande: Vi tänker jobba mycket med gemensamt skapande, där vi försöker hitta nivåer som passar alla. Här ser vi också ett bra tillfälle att introducera verkstan och materialet vi har där, och även att städa efter sig
 • Värdegrunden: Vi kommer använda oss av enkla rollspel, kompis-böckerna, diskussioner samt våra Grodan-figurer för att på olika sätt jobba med värdegrunden. Här kommer vi också lägga fokus på att ta hand om våra miljöer och vikten av att plocka undan efter sig.
 • Drama/rörelse/rytmik-övningar: När vi samlas i våra smågrupper kommer vi göra en del övningar där vi utvecklar samarbete och ökar gruppkänslan. Här kan vi också stärka barnens självkänsla genom att få känna sig viktiga och delaktiga i gruppen, och även få träna sig på att få höras i gruppen.

Det andra prioriterade målet tänker vi jobba med genom våra tema denna terminen. Här kommer vi lägga fokus på allas lika värde.

 • Grodan och hans vänner: Vi kommer läsa böckerna om Grodan samt ha Grodan-figurer på avdelningen. Vi kommer utifrån böckerna och figurerna diskutera olika etiska dilemman, använda dem som inspiration i vårt skapande och få lära känna dem och deras personligheter. Senare under fokusområdet kommer vi låta barnen få ta hem figurerna och sen låta barnen berätta om sina upplevelser.
 • Mamma Måd: Vi kommer använda oss av Mamma Måds sånger och bok för att synliggöra allas lika värde och att vi är bra oavsett hur vi är. Vi kommer även titta mer på hennes material för att få inspiration.
 • Böcker och sånger: Utöver Mamma Måd och Grodan kommer vi ha en samling böcker och sånger som på olika sätt behandlar allas lika värde och olika familjekonstellationer mm.

 

Förväntade effekter

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 

 • Bjuda in andra i lek och samtal.

 

 • uppmärksamma och intressera sig för varandras likheter och olikheter

Metodval 

Vi kommer använda oss av observationer och genom att aktivt lyssna på barnen vid t.ex. mattillfällena.  

Nyckelbegrepp

 • Äldre
 • Trygghet
 • Hänsyn
 • Känslor
 • Samarbete
 • Gemenskap
 • Lika/olika
 • Vuxna
 • Empati
 • Respekt
 • Solidaritet
 • Medskapande
 • Mångfald
 • Integritet
 • Förtroende
 • Samspel
 • Förhållningssätt

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..."

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016