👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Regndroppen 2017/2018

Skapad 2017-08-14 08:57 i Hertings gårds förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor maj 2017
Förskola
Lärandeidentitet och språkutveckling

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vad vi tar med oss från våren 2017 och som ligger till grund för vår barnsyn är trygghet, inkludering och sociala förmågor där samspel har en stor roll. 

Under året vill vi förändra lärmiljön så den blir mer utforskande och med fokus på utveckling och lärande. Vi vuxna kommer vara mer närvarande tillsammans med barnen och på så sätt vara medupptäckare tillsammans med barnen.

Vi vill öka vårt användande av våra digitala verktyg som en del i reflektionen och samtal med barnen.

 

Formulering av syfte

Vi vill att barnen skall delta i undervisningen med intresse och nyfikenhet. Ge barnen utrymme att uttrycka sina åsikter och tankar och vidarutveckla både egna och andras idéer.

Vi vill att alla barn utifrån sina förutsättningar gör en tydlig progression i sin språkutveckling inom metaspråklig uppmärksamhet, förståelse samt språkglädje och användbarhet.

 

 

Föräldrarnas delaktighet

Att vi har en synlig och lättillgänglig dokumentation där föräldrarna tydligt kan se barnens progression.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Fokusen kommer att ligga på lärandeidentitetsutveckling samt språkutveckling, att vi som pedagoger har en medveten syn och aktivt skapar olika lärmiljö som inspirerar till vidare kunskaper hos det enskilda barnet.

Vi har en gemensam samlingsplats på den stora blåa mattan  i det " gamla sinnesrummet" där vi samlas  under olika delar av dagen. Där tittar vi på bilder på ipaden och reflektera tillsammmans med barnen vad som hänt under dagen.

Vi vill skapa mötesplatser för barnen där de kan komma i fördjupat samspel och utmanas bl.a språkligt med olika uttryckssätt.  I stora rummet har vi flaskor med olika innehåll som barnen kan undersöka.  Det finns även en kub inklädd i tyg och ljusslingor samt madrasser för vila och avkoppling. I ett av de små rummen har vi byggt upp en miljö med risbassäng, här kan barnen utveckla sin nyfikenhet för matematik.

Genom samspel med andra stärka sin självbild och identitet, öka sin språkliga medvetenhet och se sin egen lärprocess.

 Utemiljö har vi förändrat med fokus på mötesplatser. Gjort om lite och flyttat in vår projekt " småkryp" på vår innergård. Vår tanke är att den innergården vid Regndroppen ska hänga ihop det med vi undersöker och utforskar inomhus. 

Arbetssätt, organisation och struktur

 

Vi kommer lyssna in och utveckla det barnen visar nyfikenhet och intresse för. Vi vill att barnen skall delta i undervisningen med intresse och nyfikenhet. Ge dem utrymme att uttrycka sina åsikter och tankar och vidarutveckla både egna och andras idéer.

När vi tänker på språkutvecklingen tänker vi "de hundra språken" där barnen får möjlighet att använda olika former av uttryckssätt och material.

Vi vill använda  IKT som ett verktyg att utveckla barnens språkutveckling så som att kunna reflektera genom foto, samarbeta och få en aktiv diskussion. Men också utveckla sin förståelse för den digitalisering som de möter i vardagen.

Barnen möter dokumentation från deras undersökande och utforskande på väggarna både ute och inne.

 

 

Kompetensutveckling

Hela arbetslaget kommer gå Reggio grundkurs 7,5 p

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

 Början av terminen såg vi att barnen visar intresse för småkryp i vår närmiljö. Senare under hösten har det också visat sig att barnen har visat tydligt intresse för sång och musik. Vi känner dock att vi fortfarande är i en undersökningsperiod och att språkutveckling har fått stort fokus.

Formulera mål

Mål från läroplanFörskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Det innebär för oss: Vi vill skapa olika mötesplatser dit barnen kommer på eget intiativ för att de är nyfikna och intresserade. Att ge möjlighet för barnen att bli medvetna av sin egen lärprocess och att de kan ge uttryck för det på olika sätt. Till exempel genom kroppspråk, talspråk,visa på samt att även inspirera andra. 

 

Mål från läroplanenFörskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Det innebär för oss: Att vi som pedagoger är medvetna om att miljön är den tredje pedagogen. Har ett varierat utbud av skapande material där vår tanke ligger kring återbruk. Vi vill att barnen skall få möjlighet att inspireras av ett mångkulturellt utbud av sång och musik.   

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

Under veckorna vi har jobbat mer medvetet med språkutvecklingen har vi sett en stor progression hos barn både gällande sin medvetenhet om sin lärandeprocess samt i sin språkutveckling. Barnen "skriver" sina namn, ord delas upp i stavelser med hjälp av handklapp. Vi ser att nästa alla i gruppen har börjat uppfatta dela upp sitt namn i stavelser även barn som bara kan säga få ord. Ett exempel är när en pedagog dukar ett bord och några barn kommer fram och tittar på tallrikarna där deras namnlappar lagts ut. Ett av barnen hittar sin namnlapp och klappar sitt namn och ett annat följer efter med sitt egne. Trots att dessa barn inte har ett så utvecklat ordförråd än men skapat sig en ordförståelse och att vi delar upp orden i stavelser. De medvetet  benämner namn på saker och händelser.

 

Ev förändring/utveckling av inriktning

 

Vi ser att gruppen behöver utmanas på olika sätt. Genom att erbjudan olika mötesplatser efter barnens intresse och utforskande. Barnen visar fortfarande stort intresse för musik och där kan vi utmana dem i fler rörelsesånger, rim och ramsor och musik och rörelser från olika kulturer. Fortsätta att stärka dem i sin identitet , igenkännande av sitt namn, hur låter ord ( stavelser )

Tis, ons, tors förmiddag förbereder en pedagog en aktivitet som utmanar barnen i sin lärandeidentitet och språkutveckling i lilla rummet där barnen efter intresse deltar efter sin förmåga och förutsättningar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016