👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möjligheten- Kristineslätts förskola- 2017/2018 SPRÅK OCH KOMMUNIKATION -genom de 100 språken

Skapad 2017-08-14 08:58 i Kristineslätts förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor maj 2017
Förskola
Med hjälp av Bockarna Bruse kommer vi att ta oss an SPRÅK och KOMMUNIKATION genom "De hundra språken". Vi vill att barnen genom projektet får experimentera med språket, vi vill erbjuda dem möjligheten att utforska olika former för kommunikation såsom: tala, sjunga, dansa, räkna, skapa, olika nyanser, att lyssna, använda kroppsspråket, dramatisera.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

- Dela upp oss i mindre grupper, dessa grupper skapar vi utifrån samtal under relektionstiden.
- Barngruppens intresse för sång, dans och musik.

Formulering av syfte

Kommande läsår har vi på Kristineslätts förskola valt att ha ett gemensamt tema på våra projekt "SPRÅK och KOMMUNIKATION genom DE HUNDRA SPRÅKEN".

Syftet är att inkludera alla barn i det projekterande arbetssättet. Det vill vi göra genom att tillsammans uppleva, erfara och använda olika sätt att kommunicera och utforska språket.

- Vi vill att barnen genom projektet får experimentera med språket, vi vill erbjuda dem möjligheten att utforska olika former för kommunikation såsom:  tala, sjunga, dansa, räkna, skapa, olika nyanser, att lyssna, använda kroppsspråket, dramatisera.

Föräldrarnas delaktighet

- Presentera projektet i stora drag under föräldramötet 26/9

- Vi kommer även fortlöpande delge projektets gång på Unikum.

- På vår dokumentationsvägg i "stora rummet" kommer vi under terminens gång dokumentera projektet tillsammans med barngruppen. Där kan föräldrarna på ett lätt sätt ta del av projektet.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

- Under undersökningsperioden kommer vi erbjuda sagan om bockarna Bruse i olika former - berättande, sång, musik, flano, dramatisering, skapande, lek och rekvisita. 

-Ställa in bordet från byggrummet i ateljén. Arrangera landskap med gräs, vatten, bro, bockar och troll. Längre fram eventuellt, tillsammans med barnen, skapa egen rekvisita.

- Bygga upp ett bord där sagan med hjälp av rekvisita presenteras, detta bord kommer under terminen byggas ut och ändras utifrån barnens intressen. 

 

Arbetssätt, organisation och struktur

I det projekterande arbetssättet använder vi oss av de hundra språken, som innefattar bland annat skapande, konst, drama, gestaltande lek, musik, dans, sång, ramsor, digitala verktyg, lyssnande, tal, skrift, tecken, bilder och symboler.

Genom att lyssna in och tolka barnens nyfikenhet utmanar vi barnen i olika gruppkonstellationer. Där barnen får uppleva, erfara, uttrycka och utforska olika uttrycksätt för ett livslångt lärande.

 

Starten av projektet  blir att vi som pedagoger presenterar projektet genom sagor, dramatisering, sånger och olika rekvisita i lärmiljön.
Dessa presentationer kommer ske flera gånger och på olika sätt under en-två veckor. Detta för att vi som pedagoger skall få syn på barnens intresse och för att väcka deras nyfikenhet inför projektet.

Vi som pedagoger ansvarar för att iscensätta lärmiljöer, både inne och ute, kopplat till projektet. Dessa miljöer kommer att vara föränderliga då dessa kommer iscensättas utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

Genom att lyssna till barnens nyfikenhet, intresse och frågor vill vi skapa en verksamhet som utmanar barnen vidare i deras lek och lärande.

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)
-Dokumentationsväggen
-Bordet med rekvisita 
-Tittar tillbaka för att gå framåt
-Bildspel från olika "aktiviteter" som visas på tv, projektor, iPad för att kunna återberätta vad vi varit med om och samtala om dessa erfarenheter tillsammans med barn, pedagoger och föräldrar.
 

Kompetensutveckling

Läslyftet, en nationell satsning genom Skolverket.

Teckenkommunikation

Pedagoisk dokumentation

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön?

Bygga, konstruera, skapa, sång, dans och musik. Undersöka effekten av att stoppa in bollar och andra föremål  i rör, hål med mera. Räka och siffrorna 1,2 och 3 samt begreppen liten och stor. Sitt eget och andras namn.

Hur visar barnen intresse?

Återgår till samma sak, pekar, uttrycker med ord "mera" och "igen" och efterfrågar genom talet eller genom att ta oss pedagoger i handen. Sjunger spontant och vid sångstund. Räknar spontant i leken.

Vilka material och aktiviteter har vi erbjudit barnen, ge exempel?

Bockarna Bruse genom lek, flano, berättande, bilder, konstruktioner, sång och dramatisering. Vi har skurit ut hål i en stor låda där barnen kastar in bollar.


Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla?

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse, nyfikenhet, gruppens behov och er utvärdering från förra läsåret. Konkretisera läroplans målen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i er dokumentation.   3-5 mål från 2:1, 2:2, 2:3 titta på målen under förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar............

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

*Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

- Genom att kommunicera tillsammans med barnen och benämna föremål, görande och skeenden. Vi bekräftar deras språk genom att benämna förmålen med sitt rätta namn, tillexempel: Barn: Titta mjaou! = Pedagog: Ja, titta katten! Barnet pekar på mjölkpaketet och pedagogen frågar Vill du ha mjölk? Och så vidare. Vi kommer även erbjuda barnen skapande, ramsor, sång, sagor, konstruerande och berättande. 

* utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

- Genom att erbjuda olika material, iscensätta lekmiljöer, plocka fram och plockar bort olika material och föremål och att vårt material är tillgängligt för barnen.

*