👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 5

Skapad 2017-08-14 10:05 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar fortlöpande med det svenska språket genom att träna oss på läsning och skrivning i olika former. Vi tränar oss också på att tala, lyssna och samtala i olika sammanhang.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

För att du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor kommer vi att arbeta på följande sätt:

LÄSA OCH SKRIVA

 • Arbete med olika lässtrategier
 • Läsa texter av olika slag.
 • Få kännedom om några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Skriva av olika typer av texter
 • Träna på att bearbeta texter (innehåll och form)
 • Träna på att ge och ta emot respons av skrivna texter.
 • Skriva texter både för hand och med hjälp av dator/iPad
 • Träna på språkets struktur (meningsbyggnad,stavning m.m.)

TALA, LYSSNA OCH SAMTALA

 • Träna på att lyssna och återberätta vid olika samtalssituationer.
 • Samtala och diskutera.
 • Träna på att göra muntliga presentationer.

Undervisning och arbetsformer

 • Du får arbeta med olika typer av skrivövningar.
 • Du kommer att läsa olika typer av texter.
 • Du kommer att få svara på frågor på texter som du läst både muntligt och skriftligt.
 • Du kommer att arbeta med olika typer av skriftliga instruktioner.
 • Vi kommer att ha genomgångar där du får muntliga instruktioner.
 • Du kommer att få göra enklare redovisningar.
 • Du kommer att få lyssna på högläsning och samtala om innehållet.

 

Bedömning - vad och hur

VAD:
Din förmåga att:

 • Berätta om egna upplevelser på ett begripligt sätt.
 • Tillämpa regeln om stor bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken.
 • Skriva texter med läslig handstil. Kommentera och svara på frågor om textens innehåll.
 • Läsa elevnära texter med flyt.
 • Delta i samtal och framföra dina åsikter.
 • Stava ord som du ofta använder.
 • Lyssna aktivt när andra berättar genom att ställa frågor och visa intresse.
 • Skriva berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • Skriva faktatexter t.ex. med hjälp av en tankekarta eller stödord
 • Skriva andra typer av texter t.ex poesi, beskrivning, instruktioner och serier

HUR:

 

 • Din läsförmåga: 
 • Du läser ur en kapitelbok med flyt.
 • Du läser en text och berättar handlingen muntligt och skriftligt.
 • Din skrivförmåga: 
 • Du skriver berättelser med inledning, händelse och avslutning. 
 • Du skriver enkla faktatexter.
 • Vi ser i dina texter om du använder stor bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken.
 • Vi ser i dina texter om din handstil är läslig.

 

 • Din lyssna - tala - och berättaförmåga:
 • Vi observerar hur du kan förstå och ge instruktioner.
 • Vi observerar hur aktiv du är i olika samtalssituationer.

Vi använder oss också av kamratrespons och självbedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6