Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HATTSTUGAN Teamplan 2017-2018

Skapad 2017-08-14 10:15 i Soldatängens förskola Partille
Förskola
Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Mallen för veckoreflektion används när arbetslaget planerar. Dessa anteckningar förs i den tilldelade teamplanen, under rubriken "reflektion och analys. Den tilldelade teamplanen hittas i Personalgruppen under fliken "planering"

Innehåll

Jan-feb 2018 stämmer vi av. Hur har det gått? Var är vi nu? Vart ska vi denna terminen? Hur gör vi? (fyll i under blå text) Utgå från våra fokusområden.

 

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2017-2018

 • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

 • Kulturell mångfald - Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

 • Estetiska lärprocesser

 

  

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

 

 • Vilka behov och intressen ser vi i vår barngrupp? Vilka situationer fångar barnens intresse och engagemang? När blir barnen delaktiga?

 • Ställ er frågorna När? Var? Hur?

Vi är enade att det fungerat bra att gå iväg med ett gäng barn under inskolningen på fm. Ge de "gamla" barnen egentid, men även för att kunna fokusera på våra nya vänner m. föräldrar. Vi har gått iväg med orange vissa dagar. Det upplever vi ha fungerat bra. Nu befinner avdelningen sig i en uppstartsfas. Nu arbetar vi med att lära känna varandra. Nu efter sommarlovet visar många barn intresse av vatten efter att ha åkt båt, badat, fiskat mm. Barnen har visat intresse när vi vuxna engagerat oss i deras initierade lekar ,både inne och ute samt då vi pedagoger introducerat barnen i olika  lekar och aktiviteter.

Utöver vattenlekar visar många barn intresse för:

 •  rollek, café och tårtor
 •  konstruktion, plus plus. play-doh, rita

Vi ser i dagsläget att barnen har behov av trygghet på avdelningen, lära känna varandra och att hitta sina roller i den stora gruppen.

Vuxna och barn har behov av att implementera vardagsrutiner såsom toa, mat, handtvätt, vila mm.

Nu i början av terminen, under inskolnings- och lära känna-perioden, arbetar vi främst för att säkerställa att alla barn känner sig trygga, glada och nyfikna på Hattstugan. Detta är nu vårt primära arbete samtidigt som vi prioriterar att utveckla gemenskap och samhörighetskänsla i den stora gruppen. Vi har ett ansvar gentemot varandra och vår miljö. Här tillkommer att skapa gemensamma regler och normer för hur vi beter oss mot varandra i gruppen så att alla mår bra.

I detta värdegrundsarbete utgår vi från barnens inflytande och intresse i de aktiviteter vi väljer framöver. Vi vill ta tillvara på de många barnens uttryckta intresse för vatten, fiske och djur som lever i havet. Därför kommer vi inledningsvis denna termin arbeta tematiskt kring just vatten.

Nedan följer fler aktuella punkter som vi i arbetslaget behöver ha i åtanke framöver:

-Vi pratar om bemötande. Begrepp runt utseende. Får alla barn samma bemötande? Är alla semestrar lika roliga att lyssna på och lyfta vid en måltid tex.

-Vi har diskuterat ett uttalande som ett barn gjort runt hudfärg. Vi behöver arbeta med olikheter och vara lyhörda.

-Värdegrund och kulturellt mångfald

-Vi diskuterar tex "ipads" så vi har samma tankar runt användandet. Ska de få ligga framme, så det inte blir så "stort" när den kommer fram? Eller kan vi låsa användandet vid ett utvalt spel, och göra barnen införstådda med vad som gäller. Vi behöver prata om att vi måste använda den med försiktighet. Precis som så mycket annat.

-Samla in barnens tankar runt ipad-användandet? Göra en kartläggning. Vad är syftet? Om man som vuxen sitter med, blir det ett annat "spelande" utmana dem att räkna, berätta osv.

 

 

HUR BLEV DET HÖSTEN 2017 - VAR ÄR VI?

Januari 2018

- barn har slutat och nya barn har skolats in. Givetvis har det påverkat barngruppen i sin helhet. Vi upplever dock att våra inskolningar och den energi vi lagt på dem gett positiva resultat.

Vi upplever att våra gruppindelningar på förmiddagen gör vår barngrupp mer harmonisk och vi har lättare att se individer och kunna utmana efter enskilda behov.

 Vi behöver diskutera förhållningssätt. Och synliggöra, för oss själva, vilka barn som inte fått något eller väldigt lite. Vad blir konsekvenserna av att aldrig spela ett spel med ett ”lugnt” barn som frågar dagligen men som inte alltid prioriteras.. 

”färga barn” 

fokusera på gruppen. Frivillig samling? Berätta dagens upplägg och förklara vilka aktiviteter som erbjuds.

 

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen? Utgå från de behov och intressen som ni kartlagt i gruppen. 

Välj max tre mål som är konkreta och tydliga för arbetslaget. Beskriv målet/målen; VART SKA VI?

 - vad innebär målet?

 - Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att nå målet?

- vilken roll har vi pedagoger?

- Hur utmanar vi barnen?

- Hur kan man se att likabehandlingsplanen är levande i vår verksamhet?

 

 Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål i läroplanen ska vi fördjupa oss i?

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

* respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

* utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

* utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 Dessa mål är vår första utgångspunkt i arbetet med samhörighet i barngruppen genom temat vatten. Målen har tillkommit utifrån en första observation och analys av barnens intressen och behov.

Vad innebär målet?

I arbetet med respekt och omsorg vill vi värna om trivsel och trygghet för alla barn som vistas på Hattstugan. Vad innebär begreppet respekt? Hur pratar vi och hur bemöter vi varandra på avdelningen? Hur hanterar vi material på avdelningen?

Att utveckla skapande förmåga på Hattstugan innebär att få möjlighet att utforska och leka med bl.a. material och färger. Vi vill att barnen ska få möjlighet att skapa efter eget intresse och på eget initiativ. Därför strävar vi efter att låta så mycket barnsäkert material som möjligt finnas tillgängligt i barnens höjd. Det spontana skapandet ska tillvaratas men även kompletteras av aktiviteter dit barnen bjuds in att leka och experimentera med nytt, främmande och spännande material som väcker nya tankar och gemensamt utforskande.

Förståelse för naturvetenskap och samband i naturen vill vi skapa tillsammans när vi går på utflykter. Där kan vi göra gemensamma upptäckter att diskutera utifrån samt tillvarata det som fascinerar barnen.

Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att nå målet?

För att möjliggöra goda lärmiljöer samt skapa förutsättningar för alla barn att deltaga i verksamheten efter bästa förmåga vill vi fortsätta dela upp barnen i mindre grupper. I smågrupperna ges alla barn möjlighet att i lugn, ro och egen takt utforska exempelvis skapandematerial och andra aktivieteter i verksamheten. Pedagogen har möjlighet att vara mer lyhörd och uppmärksam på barnens tankar och behov och barnen får därigenom möjlighet att i större utsträckning utöva inflytande på avdelningen. När vi sedan samlas runt matborden vid lunch kan barnen även delge varandra vad de gjort under förmiddagen. För att stärka känslan av samhörighet och gemenskap är det dock också viktigt att vi som helgrupp träffas under dagen för att utvärdera, planera, reflektera, diskutera och inte minst - leka och ha roligt ihop!

Vilken roll har vi pedagoger?

En av våra roller i temaarbetet är att inspirera till lek och utforskande. Där behöver vi vara inlyssnande, involverande samt visa respekt och lyhördhet inför barnens tankar, utsagor och reaktioner. Vi behöver även utvärdera hur vårt arbetssätt påverkar barnen. Får vi med oss alla? Varför inte? Hur påverkar mitt bemötande?

Hur utmanar vi barnen?

Genom att fortsätta ställa frågor. Vara inlyssnande och observant för vad barnet vill och var barnet är.

Hur kan man se att likabehandlingen är levande i vår verksamhet

Genom att vi hela tiden strävar efter att lyfta olikheter i gruppen, både bland barn och vuxna. Olikheter gör oss rikare.

 

VART SKA VI?

Januari 2018

 

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. 

 • Utgå från barnens olika intressen och behov i planeringen av verksamheten.
 • Involvera barnen i planeringen, genom frågor och gemensam utvärdering

 

 

Vad ska vi dokumentera? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera?

 • Vi ska dokumentera barnens tankar. Fokus för dokumentationen ska vara barnens processer snarare än porträttbilder.
 • Vi upplever att fotografering med hjälp av iPads har utgjort en god grund för dokumentation och vi vill fortsätta med det. Det ger både barn och vuxna möjlighet att återskapa gemensamma situationer att diskutera vidare kring.
 • Hela arbetslaget hjälps åt att dokumentera. I egna situationer med barnen och som observatörer till kollegan. I större utsträckning än tidigare vill vi även låta barnen dokumentera händelser, situationer och fenomen, med iPaden som verktyg.

 

HUR GÖR VI?

 

Januari 2018

 

 

 

 

 

Stödfrågor för veckoreflektion när arbetslaget har veckoplanering:

(denna veckoreflektion/planering skrivs inte på Skolbanken! Klicka på personalgruppen, fliken "planering". Klicka på avdelningens teamplan. Längst ner på sidan, under er teamplan, hittar du avsnittet "Reflektion och analys". Skapa ett nytt inlägg varje vecka.)

 

VAR ÄR VI? HUR BLEV DET?

Vad har vi dokumenterat den här veckan?Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

 

VART SKA VI?  

Vad ska vi prioritera nästa vecka och varför?

Vad ska vi erbjuda barnen nästa vecka utifrån vad vi sett i dokumentationen?

 

HUR GÖR VI?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Konkret; planering av veckan.

Hur dokumenterar vi? Vem tar ansvar?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: