Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TOMTEBO Teamplan och veckoreflektion Soldatängen och Kullegården 2017-2018

Skapad 2017-08-14 10:21 i Kullegårdens förskola Partille
Förskola
Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Mallen för veckoreflektion används när arbetslaget planerar. Dessa anteckningar förs i den tilldelade teamplanen, under rubriken "reflektion och analys. Den tilldelade teamplanen hittas i Personalgruppen under fliken "planering"

Innehåll

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2017-2018

 • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

 • Kulturell mångfald - Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

 • Estetiska lärprocesser

 

  

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

 

 • Vilka behov och intressen ser vi i vår barngrupp? Vilka situationer fångar barnens intresse och engagemang? När blir barnen delaktiga?

 • Ställ er frågorna När? Var? Hur?

 • Vi har en nyfiken och utforskande barngrupp med många olika intressen. Vi ser rollekar, bygg- och konstruktions lekar, intresse för djur och insekter, natur (blommor och växter, frukt och bär), aktiva lekar så som klättra, balanslek, cykla, spel, pussel och pärlor. Vi ser även ett stort intresse för böcker och språk och matematik.

 • Vi ser och känner att barnen har behov av närhet av en vuxen och tryggheten i att vi finns nära och kan stötta upp i leken. Vi ser även ett behov av rutiner.

 • Vi är inlyssnande för att barnen ska bli delaktiga.

 • Vi vill följa barnen i deras intressen, de ska hålla i nyckeln till utforskandet och vi följa samt stötta upp och erbjuda mer

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen? Utgå från de behov och intressen som ni kartlagt i gruppen. 

Välj max tre mål som är konkreta och tydliga för arbetslaget. Beskriv målet/målen; VART SKA VI?

 

Intresse för böcker och språk: Vi anser att fokus på språk- och kommunikationsutveckling är väsentlig och själva grundstenen för att kunna förstå varandra, sätta sig in i andras situation och kultur, kunna förklara för andra vad man själv känner och tycker. Detta bidrar till samförstånd, sammarbete, ökad självkänsla och förståelse för kulturell mångfald och för att kunna förstå varandra.

Vi vill ge barnen möjlighet att reflektera kring värdegrunden: olika kulturer och att öka medvetenheten och respekten för varandras känslor, tankar och behov.

Ta tillvara på barnens vetgirighet, lust och nyfikenhet att lära. Att ha lusten att vilja utforska mer.

 

 

 - vad innebär målet?

Barngruppen har ökat respekt och förståelse för andra. Barnen går härifrån och tar med sig en acceptans för andra, har fått en tillåtande attityd gentemot andra, bjuda in andra, vara öppen inför andra.

Känslan av att barnet har varit nyfiken på någonting, tagit reda på och lärt sig det.

Detta leder även till ökad självkänsla och självförtroende.

 

 

- Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att nå målet?

Vi skapar ett tema utifrån boken "Sagan om flodhästen" där barnen får lära känna olika karaktärer med olika egenskaper och behövs. Boken är konkret och barnen är mycket intresserade av djuren.

 

 

- vilken roll har vi pedagoger?

Vi vill vara medutforskande och finnas nära tillgängliga för barnen till att stötta upp och erbjuda mer. Vi är också observerande pedagoger. Vi är förebilder; hur bemöter vi barnen, hur bemöter vi varandra och föräldrar.

- Hur utmanar vi banen?

I samtal ställa frågor som utmanar deras tänkande och reflektion. Göra barnen delaktiga i de problemställningar som uppstår. Det kan gälla praktiska lösningar men också i socialiseringsprocessen.

 

- Hur kan man se att likabehandlingsplanen är levande i vår verksamhet?

Man kan se det genom det inflytande och den delaktighet vi erbjuder barnen. Vi har valt ett tema utifrån vår likabehandlingsplan och utifrån barnens intressen.

 

 

 

 

 

 Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål i läroplanen ska vi fördjupa oss i?

 • Att varje barn ska få sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.

 • Att förskolan tillämpar ett demokratiskit arbetssätt där barnen aktivt deltar.

 • Barnen ska få tillfälle att utveckla sin identitet och få känna sig trygga i den.

 • Utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

 • Känna delkatighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.

 • Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

 • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

 

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. 

 Djur-kulturell mångfalld - Sagan om flodhästen (Arne Norlin)

Vi delar upp barnen i minst två grupper och göra olika aktiviteter kopplat till barnens intressen.

Exempelvis kan de ändre barnen skapar sagomiljö kring boken med bla. pappermasché - torsdagar, Lina & Eva

 De yngre barnen skapar teater kring boken - tisdagar, Lovisa & Solveig

 Dockteater med tygfigurer utifrån boken - olika dilemman barnen ska vara med och lösa

Vi vet inte hur det kommer att bli, vi har en bild men vet inte vart vi landar. Barnen får styra temats utveckling.

Vår förhoppning är att temat sträcker sig över en lång period och att det skapas olika sidospår.

 

 

 

 

 

Vad ska vi dokumentera? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera?

Vi ska dokumentera de olika processerna och de "färdiga" produktierna. 

Vi kommer använda oss av fotografering, videoinspelning och intervjuer. Dokumentationen ska även bestå av barnens olika skapanden och verk.

Både pedagogerna och barnen ska dokumentera.

 

 

 

 

 

Stödfrågor för veckoreflektion när arbetslaget har veckoplanering:

(denna veckoreflektion/planering skrivs inte på Skolbanken! Klicka på personalgruppen, fliken "planering". Klicka på avdelningens teamplan. Längst ner på sidan, under er teamplan, hittar du avsnittet "Reflektion och analys". Skapa ett nytt inlägg varje vecka.)

 

VAR ÄR VI? HUR BLEV DET?

Vad har vi dokumenterat den här veckan?Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

 

VART SKA VI?  

Vad ska i prioritera nästa vecka och varför?

Vad ska vi erbjuda barnen nästa vecka utifrån vad vi sett i dokumentationen?

 

HUR GÖR VI?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Konkret; planering av veckan.

Hur dokumenterar vi? Vem tar ansvar?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: