👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 03 Ht17/ Vt18

Skapad 2017-08-14 14:13 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Välkommen till en ny termin i franska! Boken Arc-en-ciel utgör stommen i ditt lärande. Du har alltid tillgång till läromedlets interaktiva del. Grammatiken som förekommer i läromedlet kommer att behandlas. Strömmande media kommer att komplettera läroboken. Att lyssna på och tala franska utgör tonvikten, samtidigt som strävan är en större skriftspråklig och muntlig säkerhet.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Bonjour!

Innehåll

Syften

Kunskapskrav

Efter läsårets planering ska eleven kunna:

 

Översätta texterna från franska till svenska. På enkel nivå muntligt, men allra helst skriftligt från svenska till målspråket.
Använda sig av frågeord och frågefraser för att kommunicera på målspråket.
Grammatiken som tas upp i samband med lektionerna ska behärskas av eleven.
Besvara hörförståelsefrågor från boken med även annat material som kommer att ske under lektionstid.
Tillgodogöra sig innehållet i program eller filmer vi kommer att se på lättare franska.

Muntliga redovisningar.

Kunskapskraven för år 7-9 används för att bedöma elevens arbete. Individuell anpassning beroende på elevens mål i ämnet görs under lektionspassen.

Bedömning

Under läsåret ska eleven ha 5 olika arbetsmomenten. Efter varje moment ska eleven testas och bedömas. arbetsmomenten publiceras successivt. 

Eleverna är väl medvetna om när dessa datum är och de aviseras på classroom
Förmågan att bidra till kommunikation är viktig vid varje lektionstillfälle. Eleven behöver delta i och bidra till samtal kring lektionsinnehållet.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömning språkval ht17/vt18

F
E
C
A
Att läsa och förstå
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet. Kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. (Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. År 9)
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer. Visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion (År 9).
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. (Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion (år 9).
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen
Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det som sägs. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka, enkla förbättringar av egna framställningar.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Svarar endast på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter på ett enkelt sätt med ord, fraser och meningar. Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter (Endast år 9). Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor. Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Att skriva texter anpassade för årskursen
Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det du skriver efter en eller ett par genomläsningar. Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. En person som talar målspråket förstår helhet och detaljer vid första genomläsningen. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet. Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation. Kan välja och använda sig av flera olika strategier för att lösa problem i och förbättra interaktionen.
Kultur och samhälle
Eleven kan inte kommentera företeelser i ett målspråksland.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.