Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söderfjärdsskolans F-klass grovplanering ht-20, vt-21

Skapad 2017-08-15 11:42 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet ska tas till vara. Utgångspunkten för förskoleklassens verksamhet är att utveckling och lärande sker ständigt och inte bara, eller ens huvudsakligen, i arrangerande inlärningssituationer. Förskoleklassen får därför sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans pedagogik. (Skollagen)
Grundskola F Matematik Bild Idrott och hälsa Teknik Svenska
Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. (Skollagen kap. 9, 2 §) I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Förskoleklassen ska bidra till elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för förskoleklass

 

Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet ska tas till vara. Utgångspunkten för förskoleklassens verksamhet är att utveckling och lärande sker ständigt och inte bara, eller ens huvudsakligen, i arrangerande inlärningssituationer. Förskoleklassen får därför sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans pedagogik. (Skollagen)

 

Pedagogisk planering i svenska

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften”. Lgr 11, s. 247

Mål i svenska:

 • Språklig medvetenhet
 • Kunna lyssna och återberätta en saga
 • Kunna ta instruktioner enskilt och i grupp
 • Kunna lyssna koncentrerat på kamrater
 • Kunna läsa och skriva sitt namn
 • Kunna sambandet mellan bokstav och ljud
 • Alfabetet och alfabetisk ordning
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

Konkretisering av målen:  

 • du uttrycker dig i hela meningar
 • du lyssnar när någon annan talar
 • du vill och vågar berätta i grupp
 • du återger sagor och berättelser, kan hålla den röda tråden
 • du läser och skriver ditt namn
 • du hör vilka ord som rimmar
 • du sätter ihop två ord till ett (sammansatta ord), t ex snö och boll blir snöboll
 • du hör och uppfattar vilket ljud ett ord börjar med, slutar eller har i mitten
 • du uppfattar rytmen i ett ord (stavelser) och räknar antal stavelser
 • du räknar antal ljud i ett kort ord

 

Undervisningen: Vi arbetar med  Bornholmsmodellen som bas. Konkreta och utmanande uppgifter i helklass och halvklass. Högläsning, samtal, skapande och ramsor mm ingår i arbetet. Hur låter bokstäverna? Hur ser bokstäverna ut? På ett lekfullt sätt utforskar vi tillsammans språket. Vi arbetar med grunderna i TAKK ( tecken för alternativ och kompletterande kommunikation ).

 

Pedagogisk planering i matematik

”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.” Lgr 11, s.55 

Mål i matematik:

 • Antalsuppfattning 0-10
 • Se mönster och kunna fortsätta ett givet mönster
 • Kunna sortera efter färg, form och storlek
 • Känna till de vanligaste geometriska formerna
 • Vara bekant med veckodagar, månader och årstider
 • Lägga grunden för att förstå och föra enklare matematiska resonemang 

Konkretisering av målen:

 • du har antalsuppfattning 0-10
 • du kan ramsräkna ordningstalen 0-20
 • du ser mönster och kan fortsätta ett givet mönster
 • du kan de geometriska formerna cirkel, kvadrat, triangel och rektangel
 • du sorterar saker efter färg, form och storlek
 • du kan de vanliga matematiska begreppen för motsatser, t ex lång-kort, stor-liten, först-sist
 • du kan begreppen i mitten, i, på, under och bredvid
 • du kan begreppen igår, idag och imorgon
 • du kan veckodagarna och årstiderna

 

Undervisningen: Matematiken finns dagligen med oss i många spontana situationer tillsammans med barnen. Arbetshäfte om siffror, geometriska former, följa mönster m.m. Vi arbetar i mindre grupper med olika matematiska uppgifter. 

 

Pedagogisk planering i natur, teknik och samhälle:

 " Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden " Lgr 11 s.21

Mål i natur, teknik, samhälle:

 • Årstidsväxlingar / årstider i naturen
 • Djur och växters livscykler och anpassningar till olika årstider
 • Hållbarhet
 • Vanliga tekniska lösningar och konstruktioner
 • Enkla ord och begrepp som rör tekniska lösningar
 • Hur man beter sig i trafiken
 • Centrala samhällsfunktioner

Konkretisering av målen:

 • du har utedagar och följer då naturens olika växlingar
 • du får möjlighet och utveckla kunskaper om hållbar utveckling
 • du lär dig begrepp och tekniska lösningar i olika experiment 
 • du får göra enkla konstruktioner i olika material
 • du får grundläggande kunskaper om din närmiljö och hur du vistas i den

Undervisningen: Vi har uteförmiddagar där vi undersöker bl.a. djur och natur. Vi använder oss av årstidshjul för att lättare synliggöra. Vi experimenterar och undersöker. Vi vistas ute i närmiljön och gör olika studiebesök.

 

Pedagogisk planering idrott, lek och rörelse

 ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen”. Lgr 11 s.48 

Mål i idrott:

 • Få positiva upplevelser av fysisk aktivitet
 • Utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga
 • Lekar och rörelse i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Konkretisering av målen:

 • du mår bra av att röra på dig
 • du kan göra enkla övningar och förstå instruktioner
 • du ges tillfälle att vistas i vatten och utveckla simkunskaper.

Undervisningen: Eleverna får pröva på redskap, boll lekar, samarbetslekar, stafetter och lekar. Eleverna får använda sig av fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus.

 

Pedagogisk planering bild 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa”. Lgr 11, s. 28 

Mål i bild:

 • Utveckla sin framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder
 • Utveckla sin skapande förmåga med olika tekniker
 • Utveckla sitt intresse för bilder
 • Utveckla sin förmåga att förmedla sina upplevelser, tankar och erfarenheter genom varierade uttrycksformer

 

Konkretisering av målen:

 • du provar på att måla med blyerts, kritor, vattenfärger, målarfärger, pastellkritor
 • du utvecklar din fantasi
 • du skapar genom olika tekniker
 • du tränar på din finmotorik genom pennfattning, lägga pärlplattor, klippövningar mm
 • du utvecklar din förmåga att berätta om innehållet av dina bilder

Undervisningen: Vi arbetar med skapande och bild på många olika sätt. Vi målar, ritar och använder olika material såsom pärlor, papper och lera. Vi arbetar tillsammans med en fantasisaga där varje elev ritar och berättar sin del i sagan. Eleverna övar sin kreativitet, skaparförmåga och finmotorik.

 

Pedagogisk planering i social utveckling/värdegrund 

”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället”. Lgr 11, s. 9 

Mål i social utveckling/värdegrund:

 • Visa respekt och vara kamratlig
 • Ta avstånd från mobbning
 • Känna trygghet i skolan med andra barn och vuxna
 • Utveckla sin identitet och att känna trygghet i den
 • Känna delaktighet i sin kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer
 • Utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga

 

Konkretisering av målen:

 • du visar respekt för andra och deras känslor
 • du utvecklar din förmåga att samarbeta
 • du tar avstånd från mobbning
 • du hjälper andra människor
 • du utvecklar förståelse kring de grundläggande känslorna glad, ledsen, arg m.m
 • du visar respekt för närmiljön och miljön
 • du utvecklar din förmåga att hantera konflikter på egen hand eller söka hjälp vid behov

 

Undervisningen: Värdegrundsveckor i början av varje läsår. Vi samtalar kontinuerligt i klassen om känslor, konfliktlösning och samarbete. Vi övar varje dag på hur vi bemöter våra kompisar. Vi tar hand om vår närmiljö genom att vara rädda om våra saker och städa efter oss. I samlingar tränar vi på turtagning samt att lyssna på varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: