👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 3, 17/18 Arbetsområde: Algebra och problemlösning.

Skapad 2017-08-15 13:43 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Detta läsår ska vi upptäcka, utforska och lära oss mer om algebra och problemlösning.

Innehåll

Syfte för arbetsområdet Algebra och problemlösning

Syftet är att du ska utveckla och fördjupa dig inom:

- Problemlösningsförmåga

Matematiska är, till skillnad från rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna istället undersöka och pröva sig fram för att finna lösning.

 

- Resonemangsförmåga

Att föra ett matematiskt resonemang innebär att eleverna t.ex. kan motivera olika val av metoder eller resonera sig fram till lösning.

 

- Kommunikationsförmåga

Att kunna kommunicera matematik är att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar,  muntligt, skriftligt och med hjälp med olika uttrycksformer. De ska också kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar och kunna förklara och argumentera.

 

- Begreppsförmåga

Kunna använda och förstå begrepp som t ex likhetstecknet, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot.

 

- Metodförmåga

En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder innefattar bl.a. huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik.

 

Undervisningens innehåll: Vad?

Ur det centrala innehållet kommer eleverna under läsåret 17/18 att arbeta med:

 • Problemlösningsuppgifter på olika nivåer (kunna anpassa strategi efter problemtyp).
 • Likhetstecknets betydelse.
 • Mönster (mönster i talföljder och hur geometriska mönster kan konstureras, beskrivas och uttryckas).

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att arbeta både enskilt och tillsammans med andra. Du kommer att få arbeta med matematiken på många olika sätt och i många olika sammanhang. Bland annat kommer du att få arbeta laborativt med konkret material så att du ges möjlighet att bearbeta och uttrycka din förståelse samt sätta ord på dina matematiska tankar. Du får arbeta från det konkreta till det abstrakta i matteboken och kopieringsunderlag. Du kommer även att få spela mattespel och använda dig utav digitala verktyg, t.ex. iPad. 

:

Bedömning

Du kommer på olika sätt (t.ex. genom självbedömning och olika uttrycksformer) ges möjlighet att visa vilka kunskaper du fått med dig under vårt matematiska arbete.

Efter varje arbetsområde kommer du att få göra en diagnos samt en egen utvärdering på dina kunskaper kring arbetsområdet.

Kunskapskrav för årskurs 3

Läs matriserna nedan för mer information om de olika förmågorna och kunskapskraven för årskurs 3.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningsmatris - Förmågor i matematik åk 1-3

-->
-->
-->
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Lösa en uppgift i enkla och bekanta sammanhang utan att från början veta vilka metoder man ska använda. Undersöker och provar olika tillvägagångssätt inom matematiken.)
 • Ma
Du behöver hjälp med att förstå enkla problem (t.ex. att hitta den informationen som du behöver för att lösa problemet). Du behöver hjälp med att välja en strategi för att lösa problemet.
Du förstår enkla problem på egen hand och kan välja en strategi för att lösa problemet, t.ex. rita eller använda laborativt material. Du kan förklara hur du har löst problemet, steg för steg och reflekterar över svarets rimlighet (kan svaret vara rätt utifrån uppgiften).
Du kan lösa enkla problem och kan välja en eller flera bra metoder. Du motiverar svarets rimlighet. Du visar att du kan lösa problemet på olika sätt.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang. (Att komma fram till och följa med i en matematisk tankegång genom att utveckla och utvärdera matematiska argument, t.ex. att motivera varför man använder ett visst räknesätt.)
 • Ma
Du svarar på direkta frågor. Du följer ett matematiskt resonemang och ställer frågor, med stöd av pedagog. Du försöker föra ett eget matematiskt resonemang (tankegång) men som kan vara svårt att följa.
Du för och följer enkla resonemang kring val av metod och rimlighet i resultat. Du för resonemanget vidare genom att du ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Du för och följer matematiska resonemang och kan resonera kring för- och nackdelar med olika metoder.
Kommunikation
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar och slutsatser. (Visa/berätta/förklara hur man har tänkt. Utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer.)
 • Ma
Du kan med hjälp av stödfrågor från pedagog till viss del redogöra för hur du tänkt genom att använda en eller flera olika uttrycksformer (t.ex. muntligt och skriftligt).
Du beskriver olika tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt genom att använda konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer. Du kan förklara din tankegång på ett tydligt och lättförståeligt sätt.
Du beskriver olika tillvägagångssätt på ett korrekt sätt genom att använda konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer. Du kan förklara din tankegång på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Du deltar i diskussioner och argumenterar för dina tankegångar.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du känner igen några begrepp men använder ett vardagligt språk, t.ex. gånga och dela. Du kan nämna någon egenskap hos olika begrepp men kan inte ge en tydlig beskrivning.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp: Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler, konkret material eller bilder. Du kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra t.ex. beskriva likheter och skillnader (t.ex. mellan multiplikation och division).
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett lämpligt och korrekt sätt i olika situationer. Du kan förklara sambanden mellan begrepp, t.ex. förklara sambandet mellan de fyra räknesätten.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du behöver hjälp med att välja och använda en i huvudsak fungerande metod för att lösa enkla rutinuppgifter. Du behöver stöd för att ta dig an metoden.
Du kan utifrån ett sammanhang själv välja och använda en i huvudsak fungerande metod för att lösa enkla rutinuppgifter.
Du kan utifrån ett sammanhang själv välja en lämplig metod för att lösa rutinuppgifter.