👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4

Skapad 2017-08-15 18:45 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet svenska.
Grundskola 4 Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Mål

Läsa och skriva

 • Du ska kunna läsa för åldern anpassad skönlitteratur och återberätta innehållet, kunna läsa en förberedd text inför en elevgrupp samt söka fakta i egna läroböcker.
 • Du ska kunna skriva olika texter (t ex berättelse, beskrivande, argumenterande, artiklar) med ett begripligt och varierande innehåll, kunna stava vanliga förekommande ord samt kunna använda de vanligaste skiljetecknen.
Tala och lyssna
 • Du ska kunna redovisa arbeten inför klassen samt kunna lyssna på kamraternas redovisningar. Du ska också kunna säga din mening och lyssna på och respektera det dina kamrater säger.
Informationssökning och källkritik
 • Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information från olika källor och förstå informationens användbarhet.

Så här ska vi arbeta

 • Litteraturläsning
 • Samtal om och reflektion över lästa böcker
 • Språkövningar (stavning och grammatik)
 • Skrivning av olika texter
 • Läsförståelse
 • Ordkunskap
 • Muntlig framställning
 • Källkritik

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

prata, skriva  och uttrycka dig så alla förstår
läsa, förstå och analysera
söka information och värdera den
diskutera, samtala och framföra en åsikt
använda skrivregler och struktur
bearbeta en text
förbereda och genomföra redovisningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
SVENSKA Lgr11

Du har otillräckliga kunskaper i att...
Du har godtagbara kunskaper i att...
Du har mer än godtagbara kunskaper i att..
kommunicera
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i tal.
Du har svårigheter att beskriva och berätta om t.ex. kända ämnen, fritidsintressen Du behöver hjälp med att få en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Du uttrycker dig oftast klart och tydligt i din berättande beskrivning Det finns en "röd tråd" och struktur i ditt budskap
Du uttrycker dig tydligt med ett varierat språk. Du utvecklar ditt resonemang och dina beskrivningar genom att motivera/förklara dina åsikter och idéer. Det finns en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
läsa och förstå
Tolka och förstå text. Analysera innehåll i texter av olika slag.
Du har svårigheter att läsa och förstå huvudinnehållet i en enkel text.
Du läser och förstår innehållet i enklare texter inom kända och okända områden.
Du läser och förstår innehållet i olika typer av texter, anpassade efter ålder.
samtala
Tolka och förstå samtal. Föra en dialog med andra
Du har svårigheter i att samtala på ett enkelt sätt om välbekanta områden/situationer.
Du deltar i samtal kring välkända ämnen. Du behärskar att ställa och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Du deltar i samtal av olika slag, både kring välkända och för dig okända ämnen. Du tar en aktiv roll i samtalet genom att ställa och besvara frågor, samt ställa följdfrågor eller nya frågor för att föra samtalet vidare
samtala kring text
Du har svårigheter att återberätta innehållet i en text du läst.
Du återberättar relativt självständigt huvudinnehållet och visar på förståelse för hur händelser i en läst text hänger samman.
Du återberättar självständigt huvudinnehållet och textens viktiga delar. Du "Läser mellan raderna" (förstår det "dolda" budskapet) i olika texter. Du gör jämförelser mellan olika texter och drar egna slutsatser utifrån olika texter.
uttrycka dig i skrift
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift.
Du behöver hjälp med att få en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Det finns en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Du utvecklar innehållet i ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara. Det finns en tydlig "röd tråd" och struktur i dina texter.
hantera språkregler
Använda skiljetecken, stavning och meningsbyggnad på rätt sätt.
Du har svårigheter att använda skiljetecken eller att stava på ett korrekt sätt när du skriver.
Du behärskar enklare språkregler och bearbetar texten utifrån givna instruktioner.
Du bearbetar texten självständigt utifrån instruktioner och/eller respons.
söka information
Söka och använda källor/information. Tolka, kritiskt granska samt värdera olika källor och budskap
Du behöver ofta hjälp med att välja en lämplig källa (t ex text, bok, tidning, intervju, internet, tv, radio). Du använder källan/informationen utan att fundera över om den är lämplig för uppgiften.
Du söker oftast information på egen hand. Du funderar över om den valda källan/informationen är lämplig för uppgiften.
Du söker och väljer källor/information på egen hand och återberättar informationen på ett tydligt sätt. Du kan förklara varför du valt just dessa källor/denna information. Du upptäcker på egen hand om källan/informationen är lämplig att använda för uppgiften. Du jämföra olika källor/information med varandra.