👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ÅK5 HT17

Skapad 2017-08-16 12:05 i Österbyskolan Östhammar
Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. Vi kommer att jobba mycket med att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt. Vi kommer att jobba med Matteborgen där vi kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att jobba med 5 olika teman i matteboken "Matteborgen".

Stora tal

Geometri

Decimaltal

Vikt och volym

Temperatur och diagram

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Matte Borgen är indelad i olika kapitel, där varje kapitel avslutas med ett Diagnostiskt prov (DP). Provets resultat ger sedan en bild av hur man går vidare; - repetition eller fördjupning.

 • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Mål

Varje kapitel har egna mål som vi arbetar med under veckorna fram till ett nytt DP.

Undervisning och arbetsformer

Varje nytt kapitel (avsnitt) inleds med en genomgång av målen för det aktuella kapitlet och diskussion om olika matematiska problem. Eleverna arbetar sedan med uppgifterna både enskilt och i par/grupp.

I detta arbetsområde kommer även eleverna att använda digitala resurser såsom Bingel.se. och de kommer att arbeta aktivt med spel/lekar som rör området/områdena

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl eleven har uppnått målen utifrån det vi arbetat med under hösten. Bedömningen sker i matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matteborgen 5A

Stora tal
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna
Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
Ordna tal efter storlek
Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
Multiplicera tal som har nollor på slutet. t.ex 40x500, 3900/100
Geometri
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna
Använda enheterna meter, kilometer och mil.
Räkna ut en rektangels area.
Enheterna cm2 och m2 för area
Förstå och använda skala
Decimaltal
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna
Skriva kronor och öre som decimaltal.
Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar
Storleksordna decimaltal
Addera och subtrahera enkla decimaltal.
Vikt och volym
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna
Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
Växla mellan olika volymenheterna.
Jämföra och använda enheterna Kilogram, hektogram och gram.
Växla mellan olika viktenheterna
Tabeller och diagram
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna
Använda en tidtabell
Läsa av och förstå linjediagram och cirkeldiagram
Rita linjediagram
Räkna ut medelvärde