👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken - Grekland och Romarriket

Skapad 2017-08-16 14:17 i Särö skola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Pedagogisk planering och bedömningsmatris för området Antiken Grekland och Romarriket.
Grundskola 7 Historia
Vad hände under antiken? Hur levde människorna i antikens Grekland och antikens Rom? Vi kommer att studera den tidsepok som kallas för Antiken. Antiken kulturer Grekland & Romarriket haft stor påverkan på eftervärlden. Vi ska studera dessa kulturer och vad de har bidragit med till dagens samhälle. Vi kommer att utgå från tre perspektiv: makt, politik och historiska arv.

Innehåll

Syfte/förmågor

I det här området kommer vi att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, arv, tidsepoker, högkultur, Romarriket, Antiken etc.

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att se samband, göra jämfrelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll


Du ska lära dig om:
- vad som kännetecknar/de utmärkande dragen från Antiken.
-  om skillnader och likheter mellan hur barn, kvinnor och män levde i Sparta, Aten och i Romarriket.
- g
enusperspektivet under Antiken - skillnader och likheter mellan kvinnor och män.
-  hur kvinnor, barn och mäns situation var och hur den har förändrats över tid och vad det beror på.

- människors levnadsvillkor under Antiken. Hur de levde människorna och hur var samhället/stadsstaterna uppbyggda?
- vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. Viktiga arv vi har fått från den här tiden exempelvis: filosofin, vetenskapliga upptäckter, OS m.m.
- hur olika begrepp som förändring, identitet och hur dessa används i olika historiska sammanhang.
- demokratins historia och maktens historia i Antiken Grekland och i Romarriket. Hur var makten fördelad i Sparta, Aten och i Romarriket och hur har den påverkat vår tid?

Undervisning/Metoder

Undervisning:

* Föreläsningar och PowerPoint - Keynote
* Filmer - "Stora civilisationer - Antiken Grekland", Stora civlisationer - Romarriket, Colosseum - dödens arena.*Digilär.se
* Impuls och tillhörande frågor till kapitlet* Historiska kartor
* Grupp- och helklassdiskussioner

Bedömning och redovisning

Bedömningen sker kontinuerligt under varje lektionstillfälle och ditt deltagande i grupp- och helklassdiskussioner. Den sker utifrån din förmåga att resonera, diskutera, analysera och jämföra etc (se matrisen nedan) Du bedöms utifrån de förmågorna som finns i matrisen nedan

* Du kommer att få ett skriftligt prov. Provtillfället meddelas i vecka 36.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Antiken Grekland och Romarriket.

Kommunikativ förmåga
Hur du samtalar, diskuterar, motiverar och resonerar kring ämnet med fakta, beskrivningar och exempel
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter från Antiken. Du ger få exempel, begrepp, fakta och beskrivningar i din diskussion.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter från Antiken. Du ger flera exempel, begrepp, fakta och beskrivningar i din diskussion.
Du har mycket goda kunskaper om hur historiska förhållanden, skeenden och gestalter från Antiken. Du ger många exempel, begrepp, fakta och beskrivningar i din diskussion.
Analysförmåga
orsaker - konsekvenser, samband, jämförelser mellan olika tidsperioder "djupkunskaper"
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av de samhälls- förändringar som skedde under Antiken och betydelsen av dessa för människors levnadsvillkor.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av de samhälls- förändringar som skedde under Antiken och betydelsen av dessa för människors levnadsvillkor.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av de samhälls- förändringar som skedde under Antiken och betydelsen av dessa för människors levnadsvillkor
Analysförmåga
Se samband(hur saker hänger ihop), göra jämförelser mellan olika tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Du beskriver enkelt och till viss del med underbyggda resonemang om hur människornas levnadsvillkor, värderingar och handlingar påverkas av den tid de lever i.
Du beskriver på ett utvecklande och med relativt väl underbyggda resonemang om hur människornas levnadsvillkor, värderingar och handlingar påverkas av den tid de lever i.
Du beskriver på ett välutvecklande och med väl underbyggda resonemang om hur människornas levnadsvillkor, värderingar och handlingar påverkas av den tid de lever i.
Analysförmåga
Se samband (hur saker hänger ihop), göra jämförelser mellan olika tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver ganska svåra samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver svåra samband mellan olika tidsperioder.
Analysförmåga
Se samband (hur saker hänger ihop), göra jämförelser mellan olika tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du anger någon tänkbar fortsättning på och beskriver hur utvecklingslinjerna har påverkat vår tid. Du motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du anger någon tänkbar fortsättning på och beskriver hur utvecklingslinjerna har påverkat vår tid. Du motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du anger någon tänkbar fortsättning på och beskriver hur utvecklingslinjerna har påverkat vår tid. Du motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna
Begreppslig förmåga
Hur du använder dig av och förstår viktiga historiska begrepp (förändring, arv, kronologi, identitet osv)
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
I studier av historia, i diskussioner och vid användning av källor om Antiken använder du dig av historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historia, i diskussioner och vid användning av källor om Antiken använder du dig av historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
I studier av historia, i diskussioner och vid användning av källor om Antiken använder du dig av historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.