👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Musik HT 2017

Skapad 2017-08-16 14:57 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola 3 – 9 Musik
Musik/Musikhistoria

Innehåll

 

Mall för pedagogisk planering i Musik

 

1. Förankring i kursplanen (Syfte, förmågor, centralt innehåll)

2. Förväntat resultat (Vad eleven ska kunna efter arbetsområdets slut)

3. Aktiviteter/uppgifter för bedömning (Hur arbetet ska genomföras, vad som ska bedömas)

4. Bedömning/rättning av presentationer/resultat (kunskapskraven för området)

5. Tänkbara kunskapsomdömen (endast läraren) (lärarens egna dokumentation i förhållande till kunskapskraven för området)

 

 

Lokal pedagogisk planering för:

 

Musik åk 3-9

170822 - jullovet

v. 34-35 Presentation av arbetsplan, regler och mål i musik. Sång och spel.

v. 36-37 Pulsen, Notvärden

v. 38-41 Noter, Ackord, Skalor

v. 42-46 Musikhistoria

v. 47-50 Förberedelser, planering och repetitioner för terminsavslutning

 

Arbetsområde

 

Musik/Musikhistoria

 

Rubrik

 

Musik - Sjunga, spela, analysera, reflektera och beskriva musik.

 

1. Syfte och förmågor

Syftet: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla din förmåga att musicera enskilt och tillsammans med andra.

Att skapa - använda sig av musik och text som ett uttrycksmedel. Eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper inom musik och använda dem i olika sammanhang och

att utveckla sin förmåga att lyssna medvetet för att kunna analysera och värdera musikaliska flöden. 

Undervisningen ska stimulera eleverna till att sjunga, spela, röra sig till pulsen och kunna spela och improvisera stämmor på slagverksinstrument såväl solo som i grupp.

Eleverna ska få lära sig sjunga sånger och kunna ackompanjera varandra med ackord. Lära sig grunder om noter, ackord och tonalitet.

Eleven ska lära sig urskilja olika karaktärsdrag och jämföra musik från olika genrer, epoker, kulturer och kan höra olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion.

Förmåga/-or: 

•uttrycka sig och vara kreativ musikaliskt (utveckla sin förmåga att sjunga och spela så att de får tilltro till sin förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften), 

•urskilja musikaliska strukturer och följa, analysera, reflektera och beskriva musikaliska stilar, epoker, former etc.(lyssna och arbeta, enskilt och tillsammans med andra)

 

Centralt innehåll 

 

Sjunga och spela

   * Delta i sång och spel (sjunga och spela instrument), kunna känna puls, rytm, tempo etc.

 

Skapa

   * Enskilt och tillsammans med andra, skapa fungerande form, struktur och fungerande musikalisk komposition i någon mån.

 

Öka specifika ämneskunskaper

   * Skapande, musicerande, diskussioner/samtal och reflektera kring musikens betydelse i olika sammanhang, utveckling och funktion.

 

Lyssna, analysera, värdera

   * Särskilja instrument, instrumentgrupper, musikstilar/genres och känna till musikaliska epoker och geografiska, kulturella musikstilar. 

 

 

2. Förväntat resultat/kunskapskrav

 

Efter arbetsområdets slut kan eleven:

•Utveckla sin förmåga att själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer

 

•Kunna använda musik, text och andra uttrycksformer i skapande och improvisation för att gestalta tankar och idéer

 

•Kunna tillämpa centrala ämnesbegrepp i eget musicerande, musikskapande och musiklyssnande

 

•Utveckla tillit till den egna sångförmågan och blir medveten om dess utvecklingsmöjligheter och sociala betydelse

 

•Utveckla kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik

•Kunna använda sin röst i unison och flerstämmig sång

•Kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel samt kunna reflektera över och bedöma utförandet

• 

•Använder sina musikkunskaper i gemensamt musicerande och därigenom utvecklar ansvar och samarbetsförmåga

 

3. Aktiviteter/uppgifter för bedömning

 

• Eleverna kommer att jobba med några huvudmoment genom att själva musicera: Puls, Tempo, Rytm, Noter, Ackord, Skalor.

Vi övar på att spela klaviatur, trummor/slagverk, bas, gitarr och sång samt använder digitala verktyg som iPad och iPhone för att skapa beats och enklare musikarrangemang. Eleven får grundläggande ackordlära genom att spela tillsammans med andra, men även enskilt. 

Efter gemensamma genomgångar av de olika momenten, får eleverna aktivt träna på de olika momenten genom att hjälpa varandra under lärarens uppsikt och stöd. 

 

• Eleverna kommer att jobba med några huvudmoment genom att lyssna och analysera musik: Musikstilar, Genrebedömning, Tidsepoker, Kompositörer etc.

 

• Genom att diskutera, spela och lyssna på olika genrer och epoker, får eleverna en insikt om musikens utveckling och sociala betydelse genom historien och idag. Eleven får göra en musikalisk intervju med valfri person för att valfritt inför grupp, muntligt eller skriftligt redovisa någons relation till musik samt exemplifiera med låtexempel.

 

Mer detaljerad tidsplan och specifik planering av undervisningen sker löpande och anpassas beroende på årskurs och utveckling men är tänkt ungefär så här:

 

v. 34-35 Presentation av arbetsplan, regler och mål i musik. Sång och spel.

 

v. 36-37 Pulsen, Notvärden: Vi gör pulsövningar. Vi använder notvärden och bygger termer. Vi lär oss om tempo, dynamik och artikulation. Vi spelar puls, dubbelpuls och halvpuls på slagverksinstrument.

Mål: Sjunga, spela, röra sig till pulsen och kunna spela och improvisera stämmor på slagverksinstrument såväl solo som i grupp.

 

 

v. 38-41 Noter, Ackord, Skalor: Vi spelar på olika instrument som piano, gitarr etc. grundläggande ackord med utvald musik. C-skala med ackord exempelvis C, D, A G. Vi lär oss dur och moll.

Mål: Sjunga sånger och kunna ackompanjera varandra med ackord. Lära sig grunder om noter, ackord och tonalitet.

 

v. 42-46 Musikhistoria, vi lär oss om olika instrument och vi lyssnar och analyserar olika musikstilar "genres" - Mål: Eleven kan urskilja olika karaktärsdrag och jämföra musik från olika genrer, epoker, kulturer och kan höra olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion( exempelvis symfoniorkester, kör etc.) 

Mål: Att kunna särkilja samt beskriva olika musikstilar och musikinstrument.

v. 47-50 Förberedelser, planering och repetitioner för terminsavslutning. Vi tar fram ett program av musik och sång att framföra vid terminsavslutning.

Mål: Att kunna planera öva samt genomföra ett musikaliskt budskap för publik genom att sjunga, ackompanjera och uppträda.

 

Vi kommer i möjlig mån arbeta med lärandematriser för självbedömning.

 

Eleven får ta del av vad som eftersträvas under varje moment och får även

en förenklad kunskapskravsöversikt att förhålla sig till för enkel utvärdering och bedömning av sin prestation.

 

 

4. Bedömning/rättning av presentationer (kunskapskrav)

 

SJUNGA:

enskilt och i grupp, tillit till sin förmåga.

 

   * E: Deltar i sångmoment i undervisningen. Har behov av handledning.

   * E-D: Sjunger i olika former av gemensam sång. Genomför momenten utifrån instruktioner.

   * D-B: Sjunger i mindre grupp eller enskilt, med en eller flera stämmor. Kan anpassa sig och har större säkerhet kring den egna  sångförmågan.

   * A: Sjunger på en nivå som fungerar såväl i grupp som solistiskt. Sjunger självständigt och anpassar sången till olika sammanhang med ett personligt uttryck.

 

SPELA:

enskilt och i grupp, tillit till sin förmåga.

 

   * E: Deltar i enkelt melodi-, rytm- och ackordspel på instrument. Kan spela utifrån tydliga instruktioner. Har behov av handledning.

   * E-D: Spelar melodi, rytm och ackord på något/några instrument. Genomför momenten efter instruktioner.

   * D-B: Spelar melodi, rytm och ackord på instrument i olika former av musicerande. Kan anpassa sig och har större säkerhet kring den egna spelförmågan.

   * A: Spelar på en nivå som fungerar såväl i grupp som solistiskt. Spelar självständigt och anpassar musicerandet till olika sammanhang med ett personligt uttryck.

 

ANALYSERA OCH VÄRDERA:

ta ansvar för musicerande och kreativ utveckling, medvetet lyssnande

 

   * E: Deltar i analys av musicerandet. Värderar och framför en åsikt utan att kunna motivera.

   * E-D: Analyserar musicerandet. Behöver handledning för att förstå och sätta ord på själva värderingssituationen. Framför åsikter och ger enklare motiveringar till dessa för att utveckla musicerandet.

   * D-B: Analyserar musicerandet. Drar egna slutsatser och tillämpar till viss del dessa. Utvecklar musicerandet utifrån analysen på egen hand eller tillsammans med andra.

   * A: Analyserar musicerandet. Gör jämförelser, överväger alternativ och dra egna slutsatser som ligger till grund för den fortsatta utvecklingen. Utveckla på ett självständigt sätt kvalitén i musicerandet.

 

SKAPANDE:

använda sig av musik som personligt uttrycksmedel – individuellt och tillsammans med andra.

 

   * E: Använder musik för att uttrycka sig eller förstärka ett budskap. Väljer metod och uttrycksform med handledning.

   * E-D: Kombinerar musik med olika uttrycksformer (t.ex. text, bild, dans, rörelse) i skapande för att uttrycka sig. Sätter sin egen prägel på andras idéer.

   * D-B: Kombinerar musik med olika uttrycksformer (t.ex. text, bild, dans, rörelse) i skapande på olika vis för att uttrycka sig. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper.

   * A: Kombinerar musik med olika uttrycksformer (t.ex. text, bild, dans, rörelse) i skapande och improvisation på olika vis för att uttrycka sig. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper i olika sammanhang. Använder musiken som ett personligt uttrycksmedel i eget skapande

 

TILLÄMPA MUSIKKUNSKAPER:

 

   * E: Använder ett fåtal musikaliska begrepp och funktioner som t.ex. melodi, takt, ackord i samtal och musicerande.

   * E-D: Använder grundläggande musikaliska begrepp och funktioner i samtal och musicerande.

   * D-B: Har förståelse för användandet av musikaliska begrepp och musikens symboler. Använder sitt kunnande i musikaliska sammanhang. Kan på ett självständigt sätt dra lärdom av tidigare erfarenheter och kan använda sitt kunnande i flera olika sammanhang.

   * A: Förstår och använder sig av grundläggande begrepp och musikaliska symboler vid sång och spel. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper. Drar lärdom av erfarenheter och tillämpa kunskaper i nya situationer och sammanhang.

 

REFLEKTERA:

kunskapen om musikens historik och funktioner

 

   * E: Reflekterar över musikens funktioner i samhället.

   * E-D: Reflekterar över musikens utveckling och funktioner i samhället.

   * D-B: Har kunskap om och reflekterar över musikens utveckling och funktioner i samhället.

   * A: Har god förståelse för musikens utveckling och funktion i samhället genom historien.

 

SAMARBETE, SAMSPEL:

 

   * E: Arbetar isolerat ifrån övriga i gruppen.

   * E-D: Deltar passivt i gruppen, och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.

   * D-B: Deltar aktivt i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra.

   * A: Är aktiv och engagerad i grupprocessen, lyfter kvalitén på både innehåll och presentation.

 

 

5. Tänkbara kunskapsomdömen

 

X behöver mer stöd i.. klarar mycket bra av…

Y behöver stöd i att...