👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens kulturmöten - möjligheter och svårigheter

Skapad 2017-08-16 15:27 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Historia Religionskunskap
I detta ämnesövergripande moment läser vi om antikens historia och religioner. Vi sätter sedan dessa i kontrast till den tidiga judendomen och kristendomen och undersöker vilka idéer, vilken praktik och vilket levnadssätt som var typiskt för perioden.

Innehåll

Antiken speglas på många vis i vårt samhälle idag. 

 

Vi läser om:

* de stora dragen i Greklands och Roms antika historia samt om deras levnadssätt, tro och politik.

* den tidiga judendomen och dess roll under antiken, samt hur den uttrycks idag.

* kristendomens historia och utveckling samt hur Sverige blev kristet.

 

 

Ni kommer få träna er genom gruppsamtal, skrivuppgifter och förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Hi Re
Historia åk 8 vt 2014

Rubrik 1

Vi har jobbat med arbetsområdet detta moment
F
E
C
A
Historiska förhållanden
Eleven har ej grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhål- landen, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidspe- rioder
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Orsaker och konsekvens
Eleven kan inte i tillräcklig utsträckning resonera om orsak och konsekvens i historien
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsföränd- ringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord
Samband mellan tidsperioder
Eleven behöver träna på att beskriva samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kultur- möten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder
Fortsättning av tidslinjer
Eleven kan inte på ett tillfredsställande sätt ange tänkbara fortsättningar på utvecklingslinjer
Eleven anger någon tänkbar fortsättning på utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger någon tänkbar fortsättning på utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger o någon tänkbar fortsättning på utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Källor
Eleven använder inte källor på ett fungerande sätt
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utveckla- de och relativt väl underbyggda slutsatser om människors lev- nadsvillkor, och för då utveck- lade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutveclade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Historieanvändning
Eleven resonerar inte på ett tillfredsställande sätt om hur historia kan användas
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Historiska begrepp
Eleven använder inte historiska begrepp på ett fungerande sätt
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Hi Re
Kunskapskrav Religion år 7-9

Kunskapskrav Religion 7-9

 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
E
C
A
Förmåga:
*analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Förmåga:
*analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkret religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkret religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkret religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Förmåga:
*analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom- och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom- och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom- och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Förmåga:
*analysera hur religioner påverkar- och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället. *analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan, utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av- och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan, utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av- och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan, utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av- och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva komplexa samband med välutvecklade och nyanserade resonemang.
Förmåga:
*reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. *analysera hur religioner påverkar- och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Förmåga:
*reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. *resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förmåga:
*resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Förmåga:
*söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas trovärdighet och relevans.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
*söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas trovärdighet och relevans.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.