Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kust och hav, år 5 HT 2017

Skapad 2017-08-17 07:54 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 5 Biologi
Biologi årskurs 5, kust och hav

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska:

 • Få lära dig att känna igen några vanliga växter och djur i och vid saltvatten.
 • Få kännedom om några olika näringskedjor i havet.
 • Få en uppfattning om vad som skiljer sig emellan livet i bräckt vatten och livet i saltvatten.
 • Kunna förklara hur djur och växter anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten.
 • Känna till något om Östersjöns vatten.
 • Känna till hur fiskar fortplantar sig.
 • Få kännedom om hur människan nyttjat och utnyttjat haven, och påverkat dem.

.

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta:

 • Lärarledda genomgångar och diskussioner.
 • Exkursion till stranden med gruppuppgifter att lösa tillsammans.
 • Filmer

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kunna berätta om några djur och växter i havet och vid stranden, och något om skillnaden emellan Västkustens och Östersjöns och djur-och växtliv.
 • Kunna redogöra för minst en näringskedja i havet.
 • Berätta något om vad som kännetecknar en fisk.
 • Kunna förklara och använda adekvara ord och uttryck som du kommit i kontakt med under arbetsområdets gång.
 • Observera.
 • Diskutera i termer av hav, människans påverkan och hållbar utveckling.
 • Samarbeta och genomföra givna uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kust och hav, år 5 HT 2017

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Observera
Eleven kan identifiera tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras.
Eleven kan identifiera även mindre tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras. Eleven kan använda flera olika egenskaper för att beskriva ett objekt.
Eleven kan använda flera väsentliga egenskaper för att beskriva ett objekt och kan ta hjälp av olika sinnen eller hjälpmedel.
Artkunskap
Eleven kan namnge några av de djur och växter vi arbetat med.
Eleven kan namnge och berätta något om de djur och växter vi arbetat med.
Eleven kan namnge och berätta om de flesta av de djur och växter vi arbetat med.
Anpassning
Eleven kan enkelt berätta om olika villkor för djur i olika hav.
Eleven kan redogöra för fiskars anpassning till de olika förhållandena de lever i.
Eleven kan redogöra för djurs och växters anpassning till de olika förhållandena de lever i, såsom olika sorters salthalt och om de är rovdjur eller bytesdjur.
Nåringskedjor
Eleven kan förklara en enkel näringskedja i havet.
Eleven kan förklara en enkel näringskedja i havet.
Eleven kan redogöra för flera näringskedjor i havet.
Människans påverkan
Eleven kan redogöra för något sätt som människan har påverkat havet.
Eleven kan redogöra för något sätt som människan har påverkat havet och nackdelar med detta.
Eleven kan redogöra för något sätt som människan har påverkat havet och nackdelar med detta. Kunna föra en diskussion om vad man gör och kan göra för att förbättra havsmiljön.
Ord och begrepp
Eleven kan förstå viktiga ord som vi har arbetat med.
Eleven kan förklara några av de ord och begrepp som vi har arbetat med.
Eleven kan förklara många av de ord och begrepp som vi har arbetat med och sätta in dem i rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: