Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6 - Taluppfattning; decimaltal, procent och sannolikhet

Skapad 2017-08-17 09:40 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik
Kap 1-2 i Matteborgen

Innehåll

Upplägg

 • Vi arbetar utifrån matematikboken Matteborgen.
 • Vi kommer löpande arbeta med multiplikationstabellen genom att varje vecka ha ett test och som stående läxa har eleverna att arbeta med multiplikationstabellen och att automatisera den.

 

Genomförande:

 • ha genomgångar
 • göra par- och gruppuppgifter
 • Du kommer att få träna dig i att kommunicera och redovisa matematik
 • Genom problemlösning varje vecka med EPA-metoden (enskilt, par och grupp)
 • arbeta i boken
 •  

   

Mål

När du har arbetat med de här kapitlen ska du kunna:

 • förstå vad som menas med ett decimaltal
 • storleksordna decimaltal
 • multiplicera och dividera med 10,100 och 1000
 • räkna med överslagsräkning
 • räkna med kort division
 • räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
 • räkna ut rabatten på en vara
 • växla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • förklara vad som menas med sannolikhet
 • räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

Begrepp

 • hela tal
 • decimaltal
 • tiondel
 • hundradel
 • tusendel
 • decimal
 • decimaltecken
 • hel
 • halv
 • fjärdedel
 • femtedel
 • tiondel
 • hundradel
 • bråkform
 • decimalform
 • procentform
 • rabatt
 • rea
 • sannolikhet
 • chans
 • risk
 

 

 

Bedömning

Du kommer att få visa dina förmågor både under lektionstid i klassrummet och genom ett skriftligt prov.

Du kommer att bedömas formativt under arbetets gång.

Se bedömningsmatrisen för detaljer.

 

 

Förmågorna i matematik

Problemlösningsförmåga

Formulera och lösa problem själv och i grupp genom att välja strategier och metoder som passar för att lösa problemet. Föreslå olika sätt att lösa problem. Tolka resultat och dra slutsatser. Resonera om resultatens rimlighet.

Begreppsförmåga

Kunna matematiska begrepp och använda dem i olika sammanhang.

Metodförmåga

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.

Kommunikations- och resonemangsförmåga

Redogöra för och samtala om hur du löser och redovisar uppgifter. Föra och följa matematiska resonemang i redovisningar och samtal, genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 6

Problemlösning

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Lösa problem
Lösa elevnära problem genom att välja och använda strategier och metoder anpassade till problemet.
Du förstår problemet och löser problemet med hjälp.
Du förstår problemet och löser det ganska bra på egen hand.
Du förstår problemet och löser det på egen hand med god anpassning till problemet.
Resonera kring problemlösningen
Resonera kring resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Dina resonemang är enkla och du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Dina resonemang är utvecklade och du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Dina resonemang är välutvecklade och du kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Begreppsförståelse

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Matematiska begrepp
Använda, beskriva och resonera kring samband.
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet. Samt föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer. Samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp med ett korrekt matematiskt språk i nya sammanhang. Samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.

Metodanvändning

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Matematiska metoder
Välja och använda metoder.
Du behöver hjälp med att välja och använda lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ok resultat.
Du väljer metod som är lämplig för sitt ändamål för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för sitt ändamål med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.

Kommunicera

 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Kommunicera
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt.
Din redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen.
Din redovisningen är lätt att följa och förstå. Alla steg förklaras.
Din redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig.

Resonera

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Resonera
Ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument i resonemang.
Du för och följer ett matematiskt resonemang genom att framföra och bemöta argument (t.ex. ställa och besvara frågor) som delvis för resonemanget framåt.
Du för och följer ett matematiskt resonemang genom att framföra och bemöta argument (t.ex. ställa och besvara frågor) som för resonemanget framåt.
Du för och följer ett matematiskt resonemang genom att framföra och bemöta argument (t.ex. ställa och besvara frågor) som för resonemanget framåt samt fördjupar ellar breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: