Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstitutionell rätt

Skapad 2017-08-17 09:45 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Juridik
Grundlagarna kan ses som samhällets viktigaste spelregler. För att förstå hur vårt samhälle fungerar och varför det ser ut som det gör måste vi förstå våra grundlagar och tankarna bakom dessa.

Innehåll

I grundlagarna (och övriga lagar) finns vissa särskilt viktiga rättsprinciper som är grundläggande för hela vårt rättssystem och direkt påverkar domstolar, polis, skola och andra offentliga verksamheter. Ofta är dessa principer ett skydd för medborgarna och deras rättigheter - viktiga exempel är likabehandling, objektivitet och legalitet. Vad dessa går ut på har ni snart full koll på...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om centrala rättsområden.
  Jur
 • Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.
  Jur
 • Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler.
  Jur
 • Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
  Jur
 • Centralt innehåll
 • Konstitutionell rätt: Sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter.
  Jur  -

Matriser

Jur
Konstitutionell rätt

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp och analys
Eleven redogör översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Eleven kan också föra enkla resonemang samt dra enkla slutsatser om lagstiftningens effekter.
Eleven redogör utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Eleven kan också föra resonemang samt dra slutsatser om lagstiftningens effekter som är välgrundade.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Eleven kan också föra resonemang samt dra slutsatser om lagstiftningens effekter som är välgrundade och nyanserade.

Förtydligande av kunskapskraven för begrepp och analys - hur bedömningen går till

Konkretiserade kunskapskrav (översiktligt/enkelt, utförligt/välgrundat och nyanserat) genom olika bedömningsgrunder som alla är kopplade till kunskapskraven: 1) Utförligt och relevant – t.ex. beskrivit lagstiftning/principen och olika argument så att det klart framgår vad det handlar om, krav på viss omfattning - inte bara kortfattat... MEN samtidigt ska det man skriver höra till frågan och vara relevant = sådant som inte handlar om offentlighetsprincipen ska inte vara med om det inte finns väldigt starka skäl och tydlig och uttalad koppling. Alltför detaljerat beskrivit inte heller relevant, viktigt att förstå vilken fakta och argument som är de centrala. 2) Korrekt och struktur - det som redogörs och förklaras är korrekt = stämmer. Rätt fakta och regler helt enkelt. Struktur handlar om att skriva i en fungerande och logisk ordning samt med begripliga och tydliga meningar. 3) Problematiserande och analyserande - här handlar det om att på något sätt värdera och argumentera kring den fakta som presenterats. För att ett resonemang ska vara både utförligt och nyanserat (krav för A) krävs både viss omfattning och f.a. att man på något sätt problematiserar. Problematiserande innebär att man ifrågasätter och ställer t.ex. frågan vad vinner man och vad förlorar man med dessa regler (gällande eller föreslagna)? Argument för olika sidor förs fram och vänds och vrids på. Välgrundade argument kan med fördel hämtas från/kopplas till de olika rättsprinciperna ni fått till avsnittet. Analysen kan mynna i en slutsats, efter att vägt olika perspektiv/infallsvinklar så landar du i en slutsats ("lösning") som motiveras.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Juridisk problemlösning
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla.
Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Eleven motiverar sitt lösningsförslag med välgrundade argument.
Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Eleven motiverar sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: